Хто за­хи­стить та­ри­фних піль­го­ви­ків?

Спро­ще­ний по­ря­док на­да­н­ня суб­си­дій ЖКГ до­ве­де­ться спро­щу­ва­ти ще раз

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко «за­хи­стив пра­ва пен­сіо­не­рів та ін­ва­лі­дів на отри­ма­н­ня суб­си­дій» і на­клав ве­то на за­ко­но­про­ект про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну «Про жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги» (що­до на­ра­ху­ва­н­ня суб­си­дій пен­сіо­не­рам та ін­ва­лі­дам), прийня­тий Вер­хов­ною Ра­дою 19 черв­ня. Про це по­ві­до­мив у сво­є­му Твіт­те­рі мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Пав­ло Ро­зен­ко.

На­га­да­є­мо, що ке­рів­ник фра­кції «Ра­ди­каль­на пар­тія» Олег Ля­шко, пред­став­ля­ю­чи цей до­ку­мент у пар­ла­мен­ті, під­кре­слив, що йо­го основ­ною но­ва­ці­єю є ав­то­ма­ти­чне на­ра­ху­ва­н­ня суб­си­дій на жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги для пен­сіо­не­рів та ін­ва­лі­дів. «У Пен­сій­но­му фон­ді, в Со­ці­аль­но­му фон­ді є всі да­ні що­до пен­сіо­не­рів, ін­ва­лі­дів, — роз’ясню­вав він. — Не­має по­тре­би їм за­пов­ню­ва­ти па­пір­ці. Взя­ли да­ні із со­ці­аль­но­го від­ді­лу й офор­ми­ли лю­ди­ні суб­си­дію». Та­ка про­це­ду­ра, за­пев­няв Ля­шко, по­ши­рю­ва­ти­ме­ться на 14 міль­йо­нів гро­ма­дян Укра­ї­ни.

Ми­ну­лої п’ятни­ці, за кіль­ка го­дин до то­го, як Ро­зен­ко роз­по­вів про пре­зи­дент­ське ве­то, до­сто­їн­ства і пе­ре­ва­ги но­во­го по­ряд­ку при­зна­че­н­ня суб­си­дій опи­су­вав йо­го за­сту­пник Ві­та­лій Мущинін. Він сум­лін­но пе­ре­ко­ну­вав жур­на­лі­стів у то­му, як лег­ко і про­сто отри­ма­ти суб­си­дії, які ви­го­ди при­не­суть во­ни укра­їн­ським сім’ям і як на­дій­но пра­цює «си­сте­ма за­хи­сту гро­ма­дян». При цьо­му чи­нов­ник зро­бив акцент на піль­гах, які сьо­го­дні ма­ють гро­ма­дя­ни, і змі­нах у за­ко­но­дав­стві, що ста­ли­ся то­рік.

«У нас бу­ло ухва­ле­но За­кон (28.12.2014 ро­ку) про вне­се­н­ня змін і ви­зна­н­ня та­ки­ми, що втра­ти­ли си­лу, де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни, — го­во­рить за­сту­пник мі­ні­стра. — Цим за­ко­ном, зокре­ма, пе­ред­ба­че­но, що піль­ги на­да­ю­ться, якщо роз­мір се­ре­дньо­мі­ся­чно­го су­ку­пно­го сі­мей­но­го до­хо­ду піль­го­ви­ка з роз­ра­хун­ку на одну осо­бу не пе­ре­ви­щує ве­ли­чи­ни со­ці­аль­ної по­да­тко­вої піль­ги, тоб­то 1710 гри­вень». «Цим же за­ко­ном пе­ред­ба­че­но, — про­дов­жує Мущинін, — що змі­ни не по­ши­рю­ю­ться на ін­ва­лі­дів, уча­сни­ків бо­йо­вих дій, чор­но­биль­ців пер­шої і дру­гої ка­те­го­рій, ве­те­ра­нів вій­сько­вої слу­жби та ор­га­нів МВС, їхніх вдів, а та­кож ре­а­бі­лі­то­ва­них осіб та ін­ва­лі­дів вій­сько­вої слу­жби...».

Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів, за сло­ва­ми Му­щи­ні­на, 15 черв­ня прийня­то по­ста­но­ву, що за­твер­джує від­по­від­ний по­ря­док. І всі да­ні про піль­го­ви­ків, які пе­ре­ва­жно є пен­сіо­не­ра­ми, у Мін­со­цпо­лі­ти­ки і Пен­сій­но­го фон­ду сьо­го­дні є. А не­об­хі­дно­сті за­йма­ти­ся облі­ком і пе­ре­о­блі­ком гро­ма­дян (у цих ві­домств) не­має. «Якщо роз­мір пен­сії ниж­чий 1710 гри­вень, ми, від­по­від­но, на­да­є­мо ін­фор­ма­цію під­при­єм­ствам, що на­да­ють по­слу­ги, і піль­ги на­да­лі на­да­ю­ться».

Пі­сля цьо­го за­сту­пник мі­ні­стра пе­ре­хо­дить до то­го, як спро­сти­ли вже й без то­го спро­ще­ний по­ря­док за­ко­но­про­е­ктом №2676. «Щоб отри­ма­ти суб­си­дії, тре­ба ли­ше вка­за­ти в де­кла­ра­ції вид до­хо­ду. Не тре­ба пи­са­ти їх роз­мі­ри. Тоб­то ми сьо­го­дні ма­кси­маль­но спро­сти­ли по­ря­док при­зна- че­н­ня жи­тло­вих суб­си­дій», — ствер­джує за­сту­пник мі­ні­стра і роз­по­від­ає про кіль­кість лю­дей, оща­слив­ле­них йо­го ві­дом­ством. «Якщо то­рік на цей час суб­си­дії отри­ма­ли 416 ти­сяч сі­мей, то за­раз на­ба­га­то біль­ше, — го­во­рить він, по­ка­зу­ю­чи на слайд, що бли­має. — Якщо в ли­сто­па­ді-гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло близь­ко міль­йо­на сі­мей, які отри­му­ва­ли суб­си­дії, то це чи­сло зро­сте втри­чі, про­пор­цій­но то­му, що ви ба­чи­те на цьо­му слай­ді».

Якось див­но ви­хо­дить. За­сту­пник мі­ні­стра, зві­сно, за­зда­ле­гідь не міг зна­ти про пре­зи­дент­ське ве­то. На­то­мість він до­бре знав про по­зи­ції сво­го без­по­се­ре­дньо­го ке­рів­ни­ка — мі­ні­стра Ро­зен­ка. А він, як по­ві­дом­ля­ло­ся, вва­жає, що де­пу­та­ти за­мість спро­ще­н­ня про­це­ду­ри отри­ма­н­ня суб­си­дій пен­сіо­не­ра­ми й ін­ва­лі­да­ми вза­га­лі по­зба­ви­ли їх та­кої мо­жли­во­сті, ухва­лив­ши цей за­кон. Зокре­ма, йо­го обу­ри­ло, що де­пу­та­ти прийня­ли рі­ше­н­ня про не­об­хі­дність ін­ва­лі­дам і пен­сіо­не­рам на­да­ва­ти до­від­ки про до­хо­ди для отри­ма­н­ня суб­си­дії, то­ді як уряд ска­су­вав та­ку не­об­хі­дність.

«У пер­шо­му абза­ці на­пи­са­но про те, що суб­си­дії по­вин­ні на­да­ва­ти­ся без звер­не­н­ня гро­ма­дя­ни­на, — уто­чнює Ро­зен­ко. — Тоб­то мі­сце­вий ор­ган вла­ди по­ви­нен ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, на­пев­но, екс­тра­сен­сор­ні ме­то­ди, щоб ви­зна­чи­ти ба­жа­н­ня лю­ди­ни отри­ма­ти суб­си­дію. Хтось мо­же ска­за­ти, як це ви­гля­да­ти­ме?» «Ну а да­лі вза­га­лі ше­девр: не­пра­цю­ю­чим і пра­цю­ю­чим пен­сіо­не­рам, пра­цю­ю­чим і не­пра­цю­ю­чим ін­ва­лі­дам, чле­нам їхніх сі­мей тре­ба зда­ти до­від­ки про до­хо­ди гро­ма­дян. Уряд щой­но ска­су­вав збір будь-яких до­від­ок, за­бо­ро­нив­ши ви­ма­га­ти їх у лю­дей, а нар­де­пи ви­рі­ши­ли зно­ву пу­сти­ти пен­сіо­не­рів та ін­ва- лі­дів усі­ма ко­ла­ми пе­кла, зби­ра­ю­чи ні­ко­му не по­трі­бні до­від­ки. Не за­ко­но­про­ект, а вер­ши­на аб­сур­ду!» — обу­рю­вав­ся мі­ністр.

Як ба­чи­мо, Пре­зи­дент по­го­див­ся з йо­го ар­гу­мен­та­ми. Але на­ві­що то­ді пі­шов на зу­стріч із жур­на­лі­ста­ми у прес-центр Ка­бмі­ну Мущинін? Хто дав йо­му та­ку вка­зів­ку? Чи у нас, як і ра­ні­ше, пра­ва ру­ка не знає, що ро­бить лі­ва? На ці за­пи­та­н­ня у нас не­має від­по­віді.

Та вар­то по­ди­ви­тись на ка­лен­дар — і ми по­ба­чи­мо, що при­зна­че­ні на жов­тень, тоб­то на пе­ред­день по­ча­тку опа­лю­валь­но­го се­зо­ну ви­бо­ри до мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди не­вбла­ган­но на­су­ва­ю­ться. Схо­же, на них зма­га­ти­му­ться не стіль­ки по­лі­ти­чні про­гра­ми пар­тій і кан­ди­да­тів, скіль­ки та­кі еко­но­мі­чні чин­ни­ки, як та­ри­фи на ЖКГ і суб­си­дії для на­се­ле­н­ня. Якщо суб­си­дії ма­со­во оздо­ров­лять сі­мей­ні бю­дже­ти гро­ма­дян, тор­пе­до­ва­ні та­ри­фа­ми на газ, те­пло, еле­ктри­ку і во­ду, то ви­бо­ри, швид­ше за все, при­не­суть успіх уря­ду і пар­ті­ям, що вхо­дять до ньо­го.

Якщо ж укра­їн­ці не від­чу­ють ро­лі ці­єї па­ли­чки-ря­тів­ни­ці, то під­трим­ка пен­сій­но­го еле­кто­ра­ту ді­ста­не­ться тим не­ба­га­тьом пар­ті­ям, які, не по­бо­яв­шись спра­ве­дли­вих зви­ну­ва­чень у по­пу­лі­змі, ра­ди­ли уря­ду бу­ти обе­ре­жні­шим із та­ри­фа­ми і на­віть із ци­фра­ми в ру­ках роз­по­від­а­ли май­бу­тнім ви­бор­цям, скіль­ки ре­аль­но ко­штує газ ві­тчи­зня­но­го ви­до­бу­тку. Сво­їм ве­то По­ро­шен­ко май­же ви­бив кар­ти з їхніх рук. Ба­га­то що за­ле­жа­ти­ме ще від одно­го ва­рі­ан­ту за­ко­ну про спро­ще­ні суб­си­дії, а вір­ні­ше, від тих змін, які вне­суть до ньо­го пар­ла­мен­та­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.