У Мі­нАПК опра­цьо­ву­ють про­гра­му лі­зин­гу для ку­пів­лі сіль­гос­пте­хні­ки

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про це по­ві­до­мив ві­це-прем’єр-мі­ністр — мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва і ЖКГ Ген­на­дій Зуб­ко, пе­ре­бу­ва­ю­чи на Чер­ні­гів­щи­ні на 23-му за­сі­дан­ні Між­уря­до­вої укра­їн­сько-бі­ло­ру­ської змі­ша­ної ко­мі­сії з пи­тань тор­го­во-еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва. Від­по­від­но до під­пи­са­но­го про­то­ко­лу Ко­мі­сії пе­ред­ба­че­но ство­ре­н­ня спіль­них укра­їн­сько-бі­ло­ру­ських під­при­ємств з ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки. Уря­дов­ці пе­ре­ко­на­ні, що це до­зво­лить зна­чно зде­ше­ви­ти сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку. Крім то­го, чи­нов­ни­ки аграр­но­го мі­ні­стер­ства опра­цьо­ву­ють про­гра­му лі­зин­гу для ку­пів­лі те­хні­ки дрі­бни­ми та се­ре­дні­ми го­спо­дар­ства­ми. «На чер­зі — під­пи­са­н­ня спіль­но­го ме­мо­ран­ду­му між мі­ні­стер­ством АПК та ПАТ акціо­нер­ний банк «Укр­га­збанк» з під­трим­ки дрі­бних та се­ре­дніх сіль­го­спви­ро­бни­ків, — ска­зав ві­це-прем’єр-мі­ністр. — Ми за­ці­кав­ле­ні у ство­рен­ні не­ве­ли­ких фер­мер­ських го­спо­дарств, які бу­дуть не ли­ше ви­ро­щу­ва­ти про­ду­кцію, а й пе­ре­ро­бля­ти її. То­му які­сна бі­ло­ру­ська те­хні­ка, ви­го­тов­ле­на на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, під­три­ма­на фі­нан­со­вою си­сте­мою Бі­ло­ру­сі та Укра­ї­ни дасть мо­жли­вість подаль­шо­го роз­ви­тку сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва». Ген­на­дій Зуб­ко та­кож за­ува­жив, що уряд ве­де пе­ре­го­во­ри з ін­ши­ми бан­ка­ми, що­би най­ближ­чим ча­сом за­пу­сти­ти про­гра­му лі­зин­гу. На пе­ре­ко­на­н­ня ві­це-прем’єр-мі­ні­стра, в не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му та­кі за­хо­ди да­дуть мо­жли­вість збіль­ши­ти ви­ро­бни­цтво сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, за­пу­сти­ти її пе­ре­роб­ку та ство­ри­ти но­ві ро­бо­чі мі­сця. Що ж до при­кор­дон­ної Чер­ні­гів­щи­ни, то ре­гіон за ра­ху­нок та­кої спів­пра­ці мо­же збіль­ши­ти вла­сний то­ва­ро­обіг, по­ві­дом­ляє Ві­та­лій НА­ЗА­РЕН­КО, Чер­ні­гів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.