У черв­ні се­ре­дня зар­пла­та зро­сла до 4299 гри­вень

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У черв­ні се­ре­дня за­ро­бі­тна пла­та гро­ма­дян Укра­ї­ни зро­сла на 6% — до 4299 грн, у по­рів­нян­ні із трав­нем 2015 ро­ку, пе­ре­дає УНН із по­си­ла­н­ням на да­ні Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки. Най­біль­ші за­ро­бі­тні пла­ти бу­ли за­фі­ксо­ва­ні у пра­ців­ни­ків авіа­цій­ної га­лу­зі — 18,828 ти­ся­чі гри­вень та в фі­нан­со­вій та стра­хо­вій ді­яль­но­сті 8,659 ти­ся­чі гри­вень. Пра­ців­ни­ки ін­фор­ма­цій­ної та те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ної га­лу­зей отри­ма­ли в се­ре­дньо­му 6,886 ти­ся­чі гри­вень. У транс­порт­ни­ків се­ре­дня зар­пла­та ста­но­вить 5,497 ти­ся­чі гри­вень, у те­хна­рів й уче­них — 6,680 ти­ся­чі гри­вень. Най­ниж­ча опла­та пра­ці бу­ла за­фі­ксо­ва­на у по­што­вих пра­ців­ни­ків і кур’єрів — 2, 177 ти­ся­чі гри­вень. Се­ре­дня зар­пла­та в сіль­сько­му го­спо­дар­стві ста­но­вить 3,13 ти­ся­чі гри­вень. Та­кож за­зна­чи­мо, що най­ви­щі за­ро­бі­тні пла­ти за­фі­ксо­ва­ні у Ки­є­ві — 6,779 ти­ся­чі гри­вень, на дру­го­му мі­сці за рів­нем зар­плат се­ред ре­гіо­нів Укра­ї­ни опи­ни­ла­ся До­не­цька область — 5,094 ти­ся­чі гри­вень. Най­мен­ше за­ро­бля­ли у трав­ні ме­шкан­ці Хер­сон­ської та Тер­но­піль­ської обла­стей — 3,248 ти­ся­чі гри­вень та 3,193 ти­ся­чі гри­вень від­по­від­но. Най­ниж­ча се­ре­дня зар­пла­та в Хер­сон­ській і Тер­но­піль­ській обла­стях — 3,248 ти­ся­чі гри­вень і 3,193 ти­ся­чі гри­вень від­по­від­но. До сло­ва, в черв­ні за­бор­го­ва­ність із ви­пла­ти за­ро­бі­тної пла­ти в Укра­ї­ні зро­сла на 5,8% і ста­ном на 1 ли­пня ста­но­ви­ла 1,915 мі­льяр­да гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.