Із ве­ре­сня в усіх швид­кі­сних по­їздах з’яви­ться Ін­тер­нет

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Із 1 ве­ре­сня цьо­го ро­ку під час по­до­ро­жі в усіх по­їздах Ін­тер­сі­ти+ та Ін­тер­сі­ті мо­жна бу­де ко­ри­сту­ва­ти­ся Ін­тер­не­том. Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Укр­за­лі­зни­ці. Як за­зна­чи­ли в держ­під­при­єм­стві, для цьо­го до 31 сер­пня 2015 ро­ку в усіх по­їздах Укра­їн­ської за­лі­зни­чної швид­кі­сної ком­па­нії бу­де вста­нов­ле­но спе­ці­аль­не обла­дна­н­ня. «На­ра­зі по­слу­га до­сту­пу до ме­ре­жі Ін­тер­нет на­да­є­ться вже в трьох по­їздах Ін­тер­сі­ті+: Hyundai Rotem HRCS-2-003, Hyundai Rotem HRCS-2-008 та Hyundai Rotem HRCS-2-009. До 10 сер­пня 2015 ро­ку обла­дна­н­ня для на­да­н­ня по­слу­ги бу­де вста­нов­ле­но ще в одно­му по­їзді», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. Та­кож за­зна­ча­є­ться, що ця по­слу­га бу­де до­сту­пною для па­са­жи­рів усіх кла­сів та на­да­ва­ти­ме­ться без­опла­тно. До то­го ж усі пи­та­н­ня що­до кур­су­ва­н­ня швид­кі­сних по­їздів Ін­тер­сі­ті та Ін­тер­сі­ті+, зокре­ма, гра­фі­ку ру­ху, сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня та про­да­жу кви­тків, мо­жна по­ста­ви­ти на офі­цій­ній сто­рін­ці ком­па­нії: https://www.facebook.com/dpuzshk. Від­ві­ду­ва­чі сай­та та­кож мо­жуть ко­мен­ту­ва­ти ін­фор­ма­цій­ні по­ві­дом­ле­н­ня ком­па­нії та ви­слов­лю­ва­ти свої по­ба­жа­н­ня сто­сов­но кур­су­ва­н­ня швид­кі­сних по­їздів.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.