МВФ пе­ре­гля­не про­гра­му для Укра­ї­ни 31 ли­пня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Між­на­ро­дний ва­лю­тний фонд вклю­чив до по­ряд­ку ден­но­го за­сі­да­н­ня ди­ре­кто­рів, яке від­бу­де­ться в п’ятни­цю, пер­ший пе­ре­гляд про­гра­ми роз­ши­ре­но­го фі­нан­су­ва­н­ня EFF для Укра­ї­ни. Про це по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті МВФ, пе­ре­дає УНН. Та­кож на по­ряд­ку ден­но­му — пи­та­н­ня про сьо­мий пе­ре­гляд про­гра­ми stand-by для Йор­да­нії і за­пит при­ско­ре­но­го фі­нан­су­ва­н­ня від Не­па­лу. Ра­ні­ше УНН з по­си­ла­н­ням на ін­фор­ма­цію укра­їн­сько­го Мін­фі­ну по­ві­дом­ляв, що за­сі­да­н­ня Ра­ди ди­ре­кто­рів Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду що­до ви­ді­ле­н­ня Укра­ї­ні 1,7 млрд дол. дру­го­го тран­шу в рам­ках про­гра­ми роз­ши­ре­но­го фі­нан­су­ва­н­ня EFF очі­ку­є­ться в се­ре­ди­ні ли­пня. На­га­да­є­мо, що 30 черв­ня, у Ва­шинг­то­ні від­бу­ла­ся три­сто­ро­н­ня зу­стріч за уча­стю пред­став­ни­ків укра­їн­ської вла­ди, Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду і Ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів, за під­сум­ка­ми якої МВФ за­кли­кав Укра­ї­ну та її кре­ди­то­рів про­дов­жу­ва­ти пе­ре­го­во­ри, у той час як сто­ро­ни пе­ре­го­во­рів по­ки що жо­дних за­яв не озву­чи­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.