Із 2016 ро­ку бу­де ска­со­ва­но до­да­тко­вий ім­порт­ний збір

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на пла­нує ска­су­ва­ти до­да­тко­вий ім­порт­ний збір з 1 сі­чня на­сту­пно­го ро­ку. Про це сьо­го­дні на за­сі­дан­ні ко­ле­гії Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни по­ві­до­ми­ла за­сту­пник мі­ні­стра фі­нан­сів Оле­на Ма­ке­є­ва, пе­ре­дає РБК-Укра­ї­на. «До­да­тко­вий ім­порт­ний збір, вже прийня­то рі­ше­н­ня, що він бу­де ска­со­ва­ний з 1 сі­чня 2016 ро­ку», — ска­за­ла Ма­кє­є­ва на ко­ле­гії Мін­фі­ну в по­не­ді­лок. Як за­зна­чає РБК-Укра­ї­на, ра­ні­ше в Мін­фі­ні опу­блі­ку­ва­ли основ­ні на­прям­ки по­да­тко­вої ре­фор­ми. Се­ред них, зокре­ма, зна­чи­ло­ся ска­су­ва­н­ня ім­порт­но­го збо­ру з 2016 ро­ку. Як по­ві­дом­ля­ло­ся ра­ні­ше, ко­мі­тет Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки ви­вчає мо­жли­вість пе­ре­гля­ду за­ко­ну про ім­порт­ний збір.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.