По­ста­нов­ни­ки, які про­сла­ви­ли Срі­бну зем­лю

Олег Зай­цев пред­ста­вив мо­но­гра­фію «Ре­жи­се­ри За­кар­пат­сько­го те­а­тру ХХ сто­лі­т­тя»

Den (Ukrainian) - - Культура - Ал­ла ПІДЛУЖНА, те­а­тро­зна­вець

За бла­го­ро­дну спра­ву збе­ре­же­н­ня ві­до­мо­стей про твор­чу ді­яль­ність пред­став­ни­ків ре­жи­сер­ської про­фе­сії За­кар­пат­сько­го те­а­тру взяв­ся ужго­род­ський ре­жи­сер і те­а­тро­зна­вець Олег Зай­цев. Книж­ка «Ре­жи­се­ри За­кар­пат­сько­го те­а­тру ХХ сто­лі­т­тя» (ви­дав­ни­цтво «Аут­дор-Шарк») — це но­вий етап йо­го до­слі­джень у ца­ри­ні те­а­тру. До ре­чі, за по­пе­ре­днє ви­да­н­ня «Май­стри за­кар­пат­ської сце­но­гра­фії ХХ сто­лі­т­тя» (2007) він став ла­у­ре­а­том обла­сної Пре­мії іме­ні бра­тів Ше­ре­гі­їв.

На осно­ві істо­ри­ко-ар­хів­них дже­рел, у ре­зуль­та­ті скру­пу­льо­зно­го опра­цю­ва­н­ня пе­рі­о­ди­ки ча­су до­слі­дже­н­ня Олег Зай­цев упо­ряд­ку­вав ґрун­тов­ний та до­кла­дний ка­та­лог твор­чої ді­яль­но­сті всіх ре­жи­се­рів, які бу­ли пов’яза­ні з те­а­тра­ми ре­гіо­ну: За­кар­пат­ським укра­їн­ським му­зи­чно­дра­ма­ти­чним те­а­тром іме­ні бра­тів Юрія Ав­гу­сти­на та Єв­ге­на Ше­ре­гі­їв, За­кар­пат­ським те­а­тром ля­льок «Бав­ка», За­кар­пат­ським обла­сним ро­сій­ським драм­те­а­тром (Му­ка­че­ве), За­кар­пат­ським обла­сним угор­ським драм­те­а­тром (Бе­ре­го­во). По­да­є­ться ко­ро­тка біо­гра­фі­чна до­від­ка, хро­но­ло­гі­чний пе­ре­лік по­ста­но­вок ре­жи­се­ра у пев­но­му те­а­трі.

«Істо­рія За­кар­пат­сько­го те­а­тру ХХ сто­лі­т­тя — це не­від’єм­на скла­до­ва укра­їн­сько­го те­а­тру, — за­зна­чає ав­тор. — Адже кра­щі пред­став- ни­ки на­ціо­наль­но­го те­а­тру сто­я­ли бі­ля ви­то­ків За­кар­пат­сько­го те­а­тру. Ре­жи­сер­ські до­лі ді­я­чів За­кар­пат­сько­го те­а­тру свід­чать про бо­лі­сний та ці­ка­вий про­цес роз­ви­тку те­а­тру на Закарпатті». На­го­ло­шу­ю­чи на плі­дно­сті про­це­сів, які роз­по­ча­ли­ся пі­сля при­їзду сю­ди Ми­ко­ли Са­дов­сько­го, Олег Зай­цев ствер­джує, що «зер­на ви­со­кої те­а­траль­ної куль­ту­ри про­ро­сли і да­ли ба­га­тий вро­жай на но­ві те­а­траль­ні іме­на, які ба­га­то ро­ків про­слав­ля­ють Срі­бну зем­лю».

По­ряд із су­ча­сни­ми ми­тця­ми, та­ки­ми як Ат­ті­ла Ві­днян­ський, Оле­ксандр Ку­зик, Ста­ні­слав Мой­се­єв, На­та­лія Оре­шни­ко­ва, Ана­то­лій Фі­ліп­пов, Олег Мель­ни­чук, Єв­ген Ти­щук, ав­тор на­во­дить ін­фор­ма­цію про ді­яль­ність ко­ри­фе­їв укра­їн­сько­го те­а­тру — Ми­ко­лу Са­дов­сько­го, Оле­ксан­дра За­га­ро­ва, бра­тів Ше­ре­гі­їв.

Ви­да­н­ня є над­зви­чай­но цін­ним з то­чки зо­ру зі­бра­н­ня ві­до­мо­стей про ви­ста­ви ре­жи­се­рів рі­зних ро­ків, на­яв­но­сті зраз­ків фо­то­ілю­стра­цій, се­ред яких є та­кі, що пу­блі­ку­ю­ться впер­ше. Цей своє­рі­дний, до­кла­дно-ко­мен­то­ва­ний до­від­ник ста­не в при­го­ді істо­ри­кам те­а­тру, сту­ден­там ми­сте­цьких ви­шів, те­а­тро­знав­цям. Книж­ка зна­чно по­лег­шить вла­сну ми­сте­цьку ро­бо­ту, якщо май­бу­тні до­слі­дни­ки істо­рії укра­їн­сько­го те­а­тру ско­ри­ста­ю­ться фа­кта­ми, від­най­де­ни­ми і за­фі­ксо­ва­ни­ми у «Спи­ску» Оле­га Зай­це­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.