«Ті­ні за­бу­тих пред­ків» свя­тку­ють юві­лей

Den (Ukrainian) - - Культура -

Уро­чи­сто­сті роз­по­ча­ли­ся у Вер­хо­вин­сько­му ра­йо­ні Іва­но-Фран­ків­ської обла­сті, де про­хо­ди­ли зйом­ки ле­ген­дар­но­го філь­му. Ві­це­прем’єр-мі­ністр, мі­ністр куль­ту­ри В’яче­слав Ки­ри­лен­ко про­вів на­ра­ду, при­свя­че­ну Пла­ну за­хо­дів з від­зна­че­н­ня 50-річ­чя прем’єри « Ті­ней за­бу­тих пред­ків » Сер­гія Па­ра­джа­но­ва. У за­сі­дан­ні взя­ли участь го­ло­ва Дер­жав­но­го агент­ства з пи­тань кі­но Пи­лип Іл­лєн­ко, на­ро­дна ар­тис­тка Ла­ри­са Ка­до­чни­ко­ва, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го цен­тру Оле­ксан­дра Дов­жен­ка Іван Ко­злен­ко, пред­став­ник ТОВ «Те­ле­ра­діо­ком­па­нія «Сту­дія 1+1»» Ан­дрій Гав­ри­ли­шин, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор На­ціо­наль­ної кі­но­сту­дії ім. О. Дов­жен­ка Олесь Ян­чук, го­ло­ва На­ціо­наль­ної спіл­ки кі­не­ма­то­гра­фі­стів Укра­ї­ни Сер­гій Трим­бач та му­зи­кант, ку­ра­тор ви­ста­вок Пав­ло Гу­ді­мов. Так, 4 ве­ре­сня пла­ну­є­ться про­ве­сти урочистий ве­чір до юві­лею стрі­чки з де­мон­стра­ці­єю від­ре­став­ро­ва­ної вер­сії в кі­но­те­а­трі «Укра­ї­на» (м.Ки­їв), де 50 ро­ків то­му вла­сне і від­бу­лась прем’єра, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Цьо­го ж дня від­бу­де­ться одно­ча­сний по­каз від­нов­ле­ної вер­сії стрі­чки у ве­ли­ких мі­стах Укра­ї­ни про­сто не­ба і в мі­сце­вих кі­но­те­а­трах. До дня юві­лею та­кож бу­де ви­да­но бу­кле­ти про істо­рію ство­ре­н­ня стрі­чки та ви­пу­ще­но ві­део­ро­лик. 11 ве­ре­сня, до Дня укра­їн­сько­го кі­но урочистий за­хід від­бу­де­ться на На­ціо­наль­ній кі­но­сту­дії ху­до­жніх філь­мів ім. О. Дов­жен­ка. Та­кож у рам­ках свя­тку­ва­н­ня юві­лею прем’єри «Ті­ней за­бу­тих пред­ків» на кі­нець жов­тня пла­ну­є­ться те­ма­ти­чна ви­став­ка в На­ціо­наль­но­му ху­до­жньо­му му­зеї Укра­ї­ни.

ФО­ТО З САЙ­ТА HURTOM.COM

ГО­ЛОВ­НІ РО­ЛІ У СТРІ­ЧЦІ ВИ­КО­НА­ЛИ ІВАН МИ­КО­ЛАЙ­ЧУК І ЛА­РИ­СА КА­ДО­ЧНИ­КО­ВА, ЯКІ ПІ­СЛЯ ПРЕМ’ЄРИ «ТІ­НЕЙ...» СТА­ЛИ ДУ­ЖЕ ПО­ПУ­ЛЯР­НИ­МИ АР­ТИ­СТА­МИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.