У Ки­є­ві мо­же з’яви­ти­ся бі­бліо­те­ка ім. Пав­ла Загребельного

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ко­мі­сія Ки­їв­ської мі­ської ра­ди з пи­тань куль­ту­ри та ту­ри­зму під­три­ма­ла іні­ці­а­ти­ву що­до при­сво­є­н­ня сто­ли­чній Цен­траль­ній ра­йон­ній бібліотеці №141 іме­ні Укра­їн­сько­го пи­сьмен­ни­ка Пав­ла Загребельного. Про це на сво­їй Facebook-сто­рін­ці по­ві­до­мив де­пу­тат Ки­їв­ра­ди Пав­ло Бригинець.

« До Ко­мі­сії на­ді­йшло звер­не­н­ня ко­ле­кти­ву Цен­траль­ної бі­бліо­те­чної си­сте­ми Де­снян­сько­го ра­йо­ну м. Ки­є­ва та пред­став­ни­ка іні­ці­а­тив­ної гру­пи Де­снян­сько­го ра­йо­ну м. Ки­є­ва гр. В. Лан­ту­ха з про­ха­н­ням іні­ці­ю­ва­ти за­зна­че­не пи­та­н­ня та спри­я­ти у ви­ді­лен­ні ко­штів у су­мі 200 тис. грн. на обла­дна­н­ня пам’ятно­го мі­сця пи­сьмен­ни­ка бі­ля бі­бліо­те­ки за адре­сою: вул. Драй­зе­ра, 6», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні де­пу­та­та. За йо­го сло­ва­ми, всі чле­ни Ко­мі­сії під­три­ма­ли за­зна­че­не пи­та­н­ня. Так ко­мі­сія з пи­тань куль­ту­ри на­пра­вить від­по­від­ні звер­не­н­ня до Ки­їв­сько­го мі­сько­го го­ло­ви Ві­та­лія Кли­чка з про­ха­н­ням під­го­ту­ва­ти від­по­від­ний про­ект рі­ше­н­ня про при­сво­є­н­ня Цен­траль­ній ра­йон­ній бібліотеці №141 іме­ні Укра­їн­сько­го пи­сьмен­ни­ка Пав­ла Загребельного. Та до ко­мі­сії Ки­їв­ра­ди з пи­тань бю­дже­ту і Де­пар­та­мен­ту фі­нан­сів з про­ха­н­ням ви­ді­ли­ти ко­шти у су­мі 200 тис. грн. на обла­дна­н­ня пам’ятно­го мі­сця пи­сьмен­ни­ка бі­ля за­зна­че­ної бі­бліо­те­ки за адре­сою: вул. Драй­зе­ра, 6.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.