На «Днях ка­мер­ної му­зи­ки» у Ні­меч­чи­ні Ма­ксим Ко­ло­мі­єць здо­був «брон­зу»

Den (Ukrainian) - - Культура -

У ні­ме­цько­му Фа­ре­лі утре­тє про­йшли « Дні ка­мер­ної му­зи­ки » , ор­га­ні­зо­ва­ні Асо­ці­а­ці­єю про­дю­се­рів ка­мер­ної му­зи­ки за під­трим­ки Оль­ден­бурзь­ко­го уні­вер­си­те­ту й Де­пар­та­мен­том му­зи­ки. Про­тя­гом фе­сти­ва­лю бу­ли пред­став­ле­ні тво­ри мо­ло­дих ком­по­зи­то­рів, на­пи­са­них спе­ці­аль­но для тріо (акор­де­он, са­ксо­фон і кон­тра­бас), по­ві­дом­ляє ipro. kiev. ua. Твір « RE- Pulse II » укра­їн­сько­го ком­по­зи­то­ра Ма­кси­ма Ко­ло­мій­ця, який ни­ні на­вча­є­ться в аспі­ран­ту­рі Кельн­ської ви­щої му­зи­чної шко­ли (клас — Йо­хан­не­са Шоль­хор­на), здо­був тре­тю пре­мію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.