«Від­кри­ті две­рі» для мо­ло­дих ре­жи­се­рів

Den (Ukrainian) - - Культура -

Із 27 сер­пня до 1 ве­ре­сня в Оде­сі три­ва­ти­ме те­а­траль­ний екс­пе­ри­мент — Фе­сти­валь мо­ло­дої ре­жи­су­ри «Від­кри­ті две­рі». Чо­ти­ри мо­ло­дих ре­жи­се­ри за три дні пред­став­лять на сце­ні Оде­сько­го те­а­тру юно­го гля­да­ча ім. М. Остров­сько­го чо­ти­ри екс­пе­ри­мен­таль­ні спе­кта­клі. Пре­тен­ден­тів від­бе­ре жу­рі за еле­ктрон­ни­ми за­яв­ка­ми юних те­а­траль­них екс­пе­ри­мен­та­то­рів. Усі спе­кта­клі бу­дуть про­хо­ди­ти на рі­зних май­дан­чи­ках ТЮГу і з за­лу­че­н­ня акто­рів ТЮГу та ін­ших оде­ських те­а­трів. Екс­пер­ти та ку­ра­то­ри про­е­кту: Влад Тро­ї­цький, Ган­на Веселовська, Сві­тла­на Свір­ко, Ган­на Лі­пків­ська, Пав­ло Ру­днєв і Стас Жир­ков. Крім то­го, в рам­ках фе­сту мо­ло­дої ре­жи­су­ри ор­га­ні­за­то­ри го­ту­ють се­рію май­стер-кла­сів від ві­до­мих те­а­траль­них ді­я­чів. Так, із 29 до 31 сер­пня три­ва­ти­муть за­ня­т­тя з дра­ма­тур­гії, актор­ської май­стер­но­сті, істо­рії те­а­тру і те­а­траль­ної кри­ти­ки. Май­стер-кла­си про­ве­дуть про­від­ні фа­хів­ці, за­про­ше­ні в яко­сті екс­пер­тів на фе­сти­валь, по­ві­дом­ляє Алі­са АНТОНЕНКО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.