Ща­стя на кри­лах лі­та­чка

Стрит-ар­тист із До­не­цька Оле­ксандр Кор­бан ство­рив у Ки­є­ві му­рал про іде­аль­не ди­тин­ство

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Ма­лень­кий хло­пчик за­пу­скає па­пе­ро­ві лі­та­чки про­сто зі сті­ни бу­дин­ку на ву­ли­ці Ан­то­но­ви­ча, 48А. Ди­ти­на за­хо­пле­на грою і під­стри­бує за лі­та­чком. Та­кий яскра­вий ма­лю­нок ство­рив ху­до­жник Оле­ксандр Кор­бан у рам­ках со­ці­аль­но­го графіті-про­е­кту за під­трим­ки бла­го­дій­но­го фон­ду Sky Art Foundation. Ху­до­жник ро­дом з До­неч­чи­ни, май­же рік жи­ве у Ки­є­ві. Про жи­т­тя Оле­ксан­дра, йо­го ро­бо­ту на ша­хті і пе­ре­тво­ре­н­ня на ми­тця ми пи­са­ли у ма­те­рі­а­лі «Від ша­хти — до ми­сте­цтва» ( «Дні» у №7 за 2015 рік).

«Па­пе­ро­ві лі­та­чки» — пер­ший му­рал із се­рії, яку ство­рять у рам­ках про­е­кту про «пра­виль­не ди­тин­ство» без га­дже­тів, план­ше­тів і те­ле­фо­нів. «Ідея на­ро­ди­ла­ся, ко­ли я вко­тре по­ба­чив, як ді­ти до­шкіль­но­го ві­ку за­во­ро­же­ні гра­ють на план­ше­тах. Хо­чу, щоб стар­ше по­ко­лі­н­ня зга­да­ло свої ро­ки ди­тин­ства: ко­ли гра­ли у «кла­си­ки» та схо­ван­ки, стри­ба­ли на ска­кал­ці, ро­би­ли «ха­ла­бу­ди», за­пу­ска­ли па­пе­ро­ві лі­та­чки та кораблики, чи­та­ли до­брі кни­ги. Та­кож хо­чу, щоб су­ча­сні ді­ти за­ду­ма­ли­ся, як во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ють свій зо­ло­тий час, і чи бу­де їм що зга­да­ти ро­ків че­рез 10-20», — ді­ли­ться дум­ка­ми Оле­ксандр Кор­бан.

У пер­ші дні ство­ре­н­ня ма­люн­ку пе­ре­хо­жі за­ва­жа­ли стріт-ар­ти­сту. «Лю­ди про­си­ли по­ка­за­ти до­звіл на ро­бо­ту, на­віть мі­лі­цію хо­ті­ли ви­кли­ка­ти. Але усі до­звіль­ні до­ку­мен­ти від вла­ди у нас бу­ли, — роз­по­від­ає Оле­ксандр Кор­бан. — Ко­ли на сті­ні з’яви­ло­ся ди­тя­че облич­чя, лю­ди си­гна­ли- ли з ма­шин на знак схва­ле­н­ня, по­ка­зу­ва­ти ру­ка­ми «клас!». Отак пра­цю­єш на під­йом­ни­ку, ди­ви­шся вниз і ба­чиш за­до­во­ле­них лю­дей, які фо­то­гра­фу­ють ро­бо­ту». За­га­лом, ху­до­жник роз­ма­льо­ву­вав сті­ну 12 днів, пра­цю­вав з ран­ку до но­чі. При­бли­зно стіль­ки ж ча­су зайня­ла під­го­тов­ка: за­ку­пів­ля ма­те­рі­а­лів, по­шу­ки під­йом­ни­ка, отри­ма­н­ня до­зво­лу від вла­ди на ро­бо­ту.

Хло­пчик на ма­люн­ку — ціл­ком ре­аль­ний. Це — 4-рі­чний Лев, син дру­зів ху­до­жни­ка, які до­по­мо­гли йо­му, ко­ли він тіль­ки пе­ре­їхав до Ки­є­ва. Оле­ксандр Кор­бан ка­же, що Лев — йо­го друг, час від ча­су во­ни гра­ю­ться ра­зом. А па­пе­ро­ві лі­та­чки — одна з улю­бле­них за­ба­вок стріт-ар­ти­ста у ди­тин­стві. «Га­даю, всі лю­би­ли це ро­би­ти. Ко­ли ми з дру­зя­ми за­пу­ска­ли па­пе­ро­ві лі­та­чки, бу­ло вну­трі­шнє від­чу­т­тя, що за­пу­ска­єш справ­жній лі­так», — зга­дує Оле­ксандр Кор­бан.

Ху­до­жник спо­ді­ва­є­ться, що ство­рить у Ки­є­ві ще де­кіль­ка ро­біт з ді­тьми за рі­зни­ми ігра­ми. При­чо­му, ці му­ра­ли ро­би­ти­муть у від­да­ле­них ра­йо­нах сто­ли­ці: на Нив­ках, По­зня­ках, Бор­ща­гів­ці то­що. Оле­ксандр Кор­бан по­яснює: «У цен­трі і так ба­га­то всьо­го кра­си­во­го. Чи­ма­ло ху­до­жни­ків ма­лю­ють у цен­трі, щоб біль­ше лю­дей ба­чи­ли ро­бо­ти. Але на око­ли­цях та­кож ба­га­то ме­шкан­ців, які хо­чуть ба­чи­ти щось ці­ка­ве — тож, тре­ба ма­лю­ва­ти і для них».

ФО­ТО НА­ДА­НО БЛА­ГО­ДІЙ­НИМ ФОН­ДОМ SKY ART FOUNDATION

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.