ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1696 — ко­за­цьке вій­сько за­по­розь­ких та дон­ських бій­ців за під­трим­ки во­я­ків Пе­тра І за­хо­пи­ло ту­ре­цьку фор­те­цю Азов. 1776 — остан­ньо­го укра­їн­сько­го ко­шо­во­го ота­ма­на Пе­тра Кал­ни­шев­сько­го (1690—1803) від­пра­ви­ли на Со­ло­ве­цькі остро­ви, де він про­вів в ув’язнен­ні 25 ро­ків. 1817 — на­ро­див­ся Іван Ай­ва­зов­ський (Ай­ва­зян), ви­да­тний ро­сій­ський ху­до­жник- ма­ри­ніст вір­мен­сько­го по­хо­дже­н­ня (кар­ти­ни: «Дев’ятий вал » , « Мор­ський бе­рег » , « Се­ред хвиль » ) жи­т­тя яко­го най­ті­сні­шим чи­ном пов’яза­не з Кри­мом. По­мер 1900 р. 1856 — по­мер Ро­берт Шу­ман, ві­до­мий ні­ме­цький ком­по­зи­тор, ди­ри­гент, му­зи­чний кри­тик. На­ро­див­ся 1810 р. 1865 — на­ро­див­ся Ан­дрей Ше­пти­цький ( Ро­ман Ма­рія Але­ксандр граф Ше­пти­цький), ви­да­тний ду­хов­ний вчи­тель укра­їн­сько­го на­ро­ду, знаменитий цер­ков­ний ді­яч, го­ло­ва УГКЦ, ми­тро­по­лит. По­мер 1944 р. 1883 — на­ро­див­ся Бе­ні­то Мус­со­лі­ні, фа­шист­ський ди­кта­тор Іта­лії з 1922 по 1943 рік. Стра­че­ний за зло­чи­ни про­ти іта­лій­сько­го на­ро­ду 1945 р. 1890 — на­клав на се­бе ру­ки Він­сент ван Гог, ве­ли­кий гол­ланд­ський та бель­гій­ський ху­до­жник-ім­пре­сіо­ніст ( кар­ти­ни «Зо­ря­на ніч», «Со­ня­шни­ки», «Цер­ква в Ове­рі » ) . Йо­го твор­чість спра­ви­ла ве­ли­че­зний вплив на єв­ро­пей­ське ми­сте­цтво. На­ро­див­ся 1853 р. 1957 — за­сно­ва­не Між­на­ро­дне агент­ство з атом­ної енер­гії (МАГАТЕ). 1999 — по­мер Ана­то­лій Со­лов’янен­ко, все­сві­тньо ві­до­мий украї нс ь к ий опер­ний спі­вак ( лі ри­ко- дра­ма­ти­чний те­нор), Ге­рой Укра­ї­ни. На­ро­див­ся 1932 р.

1856 р.

1890 р.

1957 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.