Вла­да зна­йде гро­шо­ві ре­сур­си

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

У Хер­со­ні з’яви­ться ме­мо­рі­ал зем­ля­кам, які за­ги­ну­ли під Іло­вай­ськом

Та­ку іні­ці­а­ти­ву ви­су­нув го­ло­ва ко­мі­сії з пи­тань жи­тло­во­ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства, бла­го­устрою та ін­же­нер­ної ін­фра­стру­кту­ри Хер­сон­ської мі­ської ра­ди Ігор Ко­за­ков під час за­сі­да­н­ня ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди з під­го­тов­ки до чер­го­вої се­сії.

«У сер­пні бу­дуть ро­ко­ви­ни по­дій в Іло­вай­ську. Там за­ги­ну­ли на­ші хло­пці. Я вва­жаю, що тре­ба уві­чни­ти їхню пам’ять. На­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня про те, що це бу­де ме­мо­рі­ал. Як са­ме ви­гля­да­ти­муть пам’ ятни­ки, га­даю, ви­зна­ча­ти­му­ться ро­ди­чі за- ги­блих. Є про­по­зи­ція за ра­ху­нок ре­зер­вів ЖКГ ви­шу­ка­ти ко­шти. Про­шу до­да­ти цю про­по­зи­цію в про­то­кол, ви­не­сти на се­сію й про­го­ло­су­ва­ти», — за­про­по­ну­вав Ігор Ко­за­ков.

При­су­тні де­пу­та­ти і мі­ський го­ло­ва Во­ло­ди­мир Миколаєнко під­три­ма­ли цю про­по­зи­цію. Мер за­зна­чив, що на та­ку спра­ву вла­да ко­шти зна­йде. Те­пер спра­ва за ви­ді­ле­н­ням кон­кре­тної су­ми та ар­хі­те­ктур­ним ви­рі­ше­н­ням про­е­кту ме­мо­рі­а­лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.