Тру­дно­щі бю­дже­тно­го пла­ну­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Укра­їн­цям вар­то го­ту­ва­ти­ся до «скла­дно­го» бю­дже­ту на 2016 рік. Про це по­пе­ре­див прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк: «Він бу­де ще скла­дні­ший, ніж бю­джет 2015-го». Під­ста­вою для цьо­го, за сло­ва­ми прем’єра, є істо­тне зни­же­н­ня до­хо­дів від На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни (оці­ню­є­ться в 40 мі­льяр­дів гри­вень) та ска­су­ва­н­ня до­да­тко­во­го ім­порт­но­го збо­ру (при­ніс 17,5 мі­льяр­да гри­вень). «На­ша ме­та — до­сяг­ти 2016 ро­ку ці­льо­во­го по­ка­зни­ка де­фі­ци­ту бю­дже­ту в 3,75% (на­ра­зі 3,7%) від ВВП», — до­да­ла мі­ністр фі­нан­сів Укра­ї­ни На­та­лія Яре­сько. За її сло­ва­ми, бю­джет го­ту­ва­ти­муть на онов­ле­ній по­да­тко­вій ба­зі і з ура­ху­ва­н­ням подаль­шої фі­скаль­ної де­цен­тра­лі­за­ції.

Тож до­хо­ди ка­зни зни­жу­ва­ти­му­ться. На тлі цьо­го очі­ку­є­ться сут- тє­ве збіль­ше­н­ня ви­да­тків. Як роз­по­ві­ли «Дню» уча­сни­ки остан­ньо­го за­сі­да­н­ня На­цра­ди ре­форм при Пре­зи­ден­то­ві, Яце­нюк озву­чив ци­фру в 120 мі­льяр­дів гри­вень, які до­да­тко­во тре­ба зна­йти в бю­джет. На що Ка­бмін зби­ра­є­ться ви­тра­ча­ти та­кі су­ми? Офі­цій­но Яце­нюк ще не ко­мен­ту­вав су­му в 120 мі­льяр­дів гри­вень. Пу­блі­чно він за­явив тіль­ки про те, що на суб­си­дії на­се­лен­ню тре­ба до­да­тко­во 20 мі­льяр­дів гри­вень (їх за­галь­на су­ма — 45 мі­льяр­дів гри­вень). Гро­ші зна­до­бля­ться й на ін­де­кса­цію пен­сій і зар­плат, які, за сло­ва­ми прем’єра, та­кож від­бу­ду­ться 2016 ро­ку. «Цей бю­джет має зна­чно по­си­ли­ти со­ці­аль­ний за­хист на­ших гро­ма­дян та за­без­пе­чи­ти фі­нан­су­ва­н­ня обо­ро­ни на рів­ні по­то­чно­го ро­ку в 5% від ВВП», — роз­по­ві­ла про до­да­тко­ві стат­ті ви­трат Яре­сько. За сло­ва­ми мі­ні­стра фі­нан­сів, тіль­ки кон­се­рва­тив­на по­лі­ти­ка до­по­мо­же ви­ко­на­ти бю­джет.

Те, що по­лі­ти­ка уря­ду кре­а­тив­на і ча­сом аж за­над­то, ду­же по­мі­тно, ка­жуть опи­та­ні «Днем» екс­пер­ти. Еко­но­міст Ан­дрій БЛІ­НОВ звер­тає ува­гу на те, що ого­ло­шен­ню основ­них бю­дже­тних показників має пе­ре­ду­ва­ти за­твер­дже­н­ня пар­ла­мен­том бю­дже­тної ре­зо­лю­ції. На­га­да­є­мо, що в черв­ні пар­ла­мент її не про­го­ло­су­вав і від­пра­вив на до­о­пра­цю­ва­н­ня в КМУ. «Че­сно ка­жу­чи, якість то­го до­ку­мен­та бу­ла про­сто жа­хли­ва. Дав­но та­ко­го ек­зем­пля­ру не бу­ло в Ра­ді. Ви­дно бу­ло, що пи­сав­ся рі­зни­ми лю­дьми, якісь ча­сти­ни бра­ли­ся з Ко­а­лі­цій­ної уго­ди. В ній бу­ли від­су­тні чі­ткі ви­мі­ри ви­да­тків з бю­дже­ту на 2016 рік: за­зви­чай во­ни по­да­ю­ться в мі­льяр­дах гри­вень або — у від­со­тках від ВВП. Якщо та­ких орі­єн­ти­рів не­має, то ціл­ком очі­ку­ва­ни­ми бу­дуть всі роз­ми­ті роз­мо­ви про безмежне фі­нан­су­ва­н­ня ар­мії, не­кон­тро­льо­ва­ні суб­си­дії, ін­де­кса­цію», — вва­жає екс­перт. Окрім ре­зо­лю­ції, в під­ві­ше­но­му ста­ні бю­джет на 2016 рік, за йо­го сло­ва­ми. Три­має ще й не­ви­зна­че­ність з по­га­ше­н­ням зов­ні­шньо­го бор­гу. На кі­нець ли­пня 2015 ро­ку Укра­ї­на спла­ти­ла за дер­жав­ним бор­гом 4,2 мі­льяр­да до­ла­рів. За під­ра­хун­ка­ми Блі­но­ва, за на­сту­пні три ро­ки кра­ї­на має ви­пла­ти­ти кре­ди­то­рам 15 мі­льяр­дів до­ла­рів. Якщо до ве­ре­сня вда­сться вмо­ви­ти остан­ніх, то тя­гар для бю­дже­ту по­лег­шає, іна­кше до­ве­де­ться шу­ка­ти ще гро­ші. На дум­ку Блі­но­ва, Яце­нюк і йо­го ко­ман­да по­при всі ці скла­дно­щі бю­дже­тно­го роз­пи­су на­ма­га­ти­му­ться про­штов­хну­ти до­ку­мент че­рез Ра­ду до мі­сце­вих ви­бо­рів. Звід­ки та­кий по­спіх? Адже пі­сля цьо­го від­бу­де­ться зміна по­лі­ти­чно­го по­ля, а від­так не ви­клю­че­но, що й скла­ду КМУ.

Екс­пер­ти «Дня» оці­ни­ли за­про­по­но­ва­ний Ка­бмі­ном еко­но­мі­чний прогноз на 2016 рік

Екс­пер­ти «Дня» оці­ни­ли за­про­по­но­ва­ний Ка­бмі­ном еко­но­мі­чний прогноз на 2016 рік

Тож на­сту­пний рік для Укра­ї­ни ста­не ви­про­бу­ва­н­ням. Як по­я­сни­ла го­лов­ний еко­но­міст Dragon Capital Оле­на Бє­лан, ві­тчи­зня­на еко­но­мі­ка до­ся­гла дна в дру­го­му квар­та­лі 2015 ро­ку. За її оцін­ка­ми, па­ді­н­ня ре­аль­но­го ВВП в пер­шій по­ло­ви­ні цьо­го ро­ку — 16,7%. Різ­ке ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва в До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях в ре­зуль­та­ті вій­сько­вих дій і час­тко­вої оку­па­ції се­па­ра­ти­ста­ми по­яснює май­же по­ло­ви­ну цьо­го зни­же­н­ня, у той час як ВВП на ре­шті те­ри­то­рії Укра­ї­ни впав, по­яснює екс­перт Dragon Capital, на 10,2%. Ви­йти з ре­це­сії, яка три­ває шість квар­та­лів по­спіль, мо­жна за умо­ви, що си­ту­а­ція на схо­ді зна­чно не по­гір­ши­ться. «За на­ши­ми очі­ку­ва­н­ня­ми, по­ча­тко­ве від­нов­ле­н­ня еко­но­мі­ки бу­де від­бу­ва­ти­ся по­віль­ні­ше, ніж пі­сля по­пе­ре­дньої кри­зи 2008-2009 ро­ків. Основ­ним чин­ни­ком ско­ро­че­н­ня ВВП май­же на 15% 2009 ро­ку бу­ло змен­ше­н­ня зов­ні­шньо­го по­пи­ту, який швид­ко від­но­вив­ся і ви­кли­кав V-по­ді­бне від­нов­ле­н­ня укра­їн­ської еко­но­мі­ки у ви­гля­ді зро­ста­н­ня ВВП на 4-5% в 2010-2011 ро­ках... Очі­ку­є­мо, що зро­ста­н­ня ре­аль­но­го ВВП 2016 ро­ку ста­но­ви­ти­ме +1,0%. Во­дно­час еко­но­мі­ка Укра­ї­ни мо­же зро­би­ти по­ту­жний роз­во­рот у май­бу­тньо­му. Ін­те­рес до Укра­ї­ни з бо­ку іно­зем­них ін­ве­сто­рів зро­стає», — вва­жає екс­перт.

Роз­во­рот бу­де, ка­жуть ін­ші екс­пер­ти, якщо бу­дуть під­ста­ви.

Най­пер­ша з них — не­пе­ре­дба­чу­ва­ні ви­тра­ти на на­ціо­наль­ну без­пе­ку і оборону, вва­жає го­ло­ва Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Укра­ї­ни Ан­дрій Но­вак. Дру­га — які бу­дуть до­хо­ди від при­ва­ти­за­ції. Тре­тє — про­гно­зо­ва­ність кур­су грив­ні, яка ба­га­то в чо­му за­ле­жить від роз­ви­тку вій­сько во­по­лі­ти­чної си­ту­а­ції. Че­твер­те — со­ці­аль­ні про­те­сти. «Не вар­то очі­ку­ва­ти на сут­тє­ву рі­зни­цю в еко­но­мі­чно- му роз­ви­тку між цим і на­сту­пним ро­ка­ми. Адже ні уряд, ні НБУ не за­кла­ли змін, які б по­мі­ня­ли па­ра­ме­три еко­но­мі­чної си­сте­ми, по­да­тко­вої, ми­тної і гро­шо­во-кре­ди­тної по­лі­ти­ки. Управ­лі­н­ня еко­но­мі­кою і да­лі від­бу­ва­є­ться у ру­чно­му ре­жи­мі», — вва­жає Но­вак. За йо­го сло­ва­ми, 2016 ро­ку бу­де про­дов­же­н­ня па­ді­н­ня ВВП. Але що ра­дує екс­пер­та — шан­си на під­трим­ку мі­жна­ро­дної спіль­но­ти ду­же ви­со­кі. «Те­хні­чно­го де­фол­ту не від­бу­ло­ся не то­му, що уряд зро­бив щось не­ймо­вір­не або ге- ні­аль­не. Про­сто ци­ві­лі­зо­ва­ний світ ро­зу­міє, що від­мо­ва від Укра­ї­ни в та­кий час — це ав­то­ма­ти­чна по­раз­ка від Ро­сії, то­му й да­лі йти­муть нам на ком­про­міс: чи то у ви­гля­ді ре­стру­кту­ри­за­ції, чи спи­са­н­ня ча­сти­ни бор­гів», — по­яснює він.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ЩЕ ОДИН ШЛЯХ ЗБІЛЬ­ШЕ­Н­НЯ ДО­ХО­ДІВ КА­ЗНИ – НА­РО­ЩЕ­Н­НЯ ЕКС­ПОР­ТУ. ВЧО­РА ПРЕМ'ЄР-МІ­НІСТР АР­СЕ­НІЙ ЯЦЕ­НЮК РОЗ­ПО­ВІВ ПРО ПЛА­НИ РОЗ­ПО­ЧА­ТИ ПЕ­РЕ­ГО­ВО­РИ З ЄС ЩО­ДО ЗБІЛЬ­ШЕ­Н­НЯ КВОТ ДЛЯ УКРА­ЇН­СЬКОЇ ПРО­ДУ­КЦІЇ В РАМ­КАХ ЗВТ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.