Вій­сько­вих пе­ре­ві­рять на ге­па­тит С

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Між­на­ро­дний альянс з ВІЛ/СНІДу в Укра­ї­ні спіль­но з Мі­н­обо­ро­ни по­чи­на­ють без­ко­штов­не те­сту­ва­н­ня уча­сни­ків АТО

За ін­фор­ма­ці­єю екс­пер­тів, в остан­ні мі­ся­ці ме­ди­ки фі­ксу­ють ріст ін­фі­ку­ва­н­ня на цю хво­ро­бу, зокре­ма, у вій­сько­вих та пред­став­ни­ків ін­ших си­ло­вих стру­ктур. При­чи­на — не­без­пе­чні умо­ви жи­т­тя на пе­ре­до­вій.

Во­дно­час фа­хів­ці «Альян­су» ка­жуть, що в Укра­ї­ні до­сі не­має ста­ти­сти­ки що­до по­ши­ре­н­ня ге­па­ти­ту С се­ред усьо­го на­се­ле­н­ня: єди­ною офі­цій­ною ци­фрою є 43,5 ти­ся­чі за­ре­є­стро­ва­них хво­рих з ге­па­ти­том. На­то­мість за да­ни­ми Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я (ВООЗ), до 8% на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни жи­ве з цим ві­ру­сом. Це при­бли­зно 3 міль­йо­ни осіб. Про­бле­мою для Укра­ї­ни є й не­до­сту­пність лі­ку­ва­н­ня ге­па­ти­ту С че­рез ви­со­ку ці­ну ан­ти­ві­ру­сних пре­па­ра­тів.

Сьо­го­дні у кон­флі­кті на схо­ді за­ді­я­ні со­тні ти­сяч вій­сько­во­слу­жбов­ців, ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня та ме- ди­ків. Че­рез зна­чну кіль­кість по­ра­не­них, ускла­дне­н­ня еко­ло­гі­чних та са­ні­тар­них умов ри­зик ін­фі­ку­ва­ти­ся ге­па­ти­том зна­чно зро­стає. Крім то­го, ствер­джу­ють екс­пер­ти, без­по­се­ре­дньо у ра­йо­ні про­ве­де­н­ня бо­йо­вих дій май­же від­су­тні за­со­би про­фі­ла­кти­ки ві­ру­сних ін­фе­кцій.

— Про­бле­ма ге­па­ти­ту С на те­ри­то­рії про­ве­де­н­ня АТО — не по­ро­жній звук. Це зо­на ри­зи­ку, де лю­ди ді­ста­ють по­ра­не­н­ня, від­бу­ва­є­ться пря­мий кон­такт з кров’ю, то­му ви­ни­кає ве­ли­кий ри­зик ін­фі­ку­ва­тись. Якщо в го­спі­та­лях про­фі­ла­кти­ка поставлена до­бре, то в по­льо­вих умо­вах во­на пра­кти­чно не ве­де­ться. Лю­дям по­трі­бно роз­по­від­а­ти про це за­хво­рю­ва­н­ня, як з ним бо­ро­ти­ся, ку­ди звер­та­тись, де прой­ти те­сту­ва­н­ня то­що — роз­по­від­ає ко­ли­шній ре­чник АТО Оле­ксій Дми­тра­шків­ський.

Зда­ти ана­ліз кро­ві — єди­ний спо­сіб то­чно ви­зна­чи­ти на­яв­ність ві­ру­су. Якщо своє­ча­сно ви­яви­ти ві­рус та по­ча­ти лі­ку­ва­н­ня, по­над 90% па­ці­єн­тів пов­ні­стю оду­жу­ють.

— Ми впер­ше роз­по­чи­на­є­мо ін­но­ва­цій­ний про­ект те­сту­ва­н­ня на ві­ру­сний ге­па­тит С бій­ців, які про­йшли АТО. По­пе­ре­дній скри­нінг се­ред по­ра­не­них у Го­лов­но­му вій­сько­во­му клі­ні­чно­му го­спі­та­лі, про­ве­де­ний не­що­дав­но за іні­ці­а­ти­ви «Альян­су» та за пов­ної під­трим­ки «Во­лон­тер­сько­го де­сан­ту» і Мі­н­обо­ро­ни, по­ка­зав зна­чно ви­щу за се­ре­дню по Укра­ї­ні кіль­кість по­зи­тив­них ре- зуль­та­тів на на­яв­ність ін­фе­кції, — го­во­рить ди­ре­ктор з по­лі­ти­ки і пар­тнер­ства Між­на­ро­дно­го альян­су з ВІЛ/СНІД в Укра­ї­ні Пав­ло Ска­ла.

За йо­го сло­ва­ми, отри­ма­ні да­ні не є ре­пре­зен­та­тив­ни­ми, то­му «Альянс», за під­трим­ки Мі­н­обо­ро­ни та МВС Укра­ї­ни, роз­по­чи­нає впро­ва­дже­н­ня сво­єї пі­ло­тної іні­ці­а­ти­ви. Пла­ну­є­ться про­ве­сти п’ять ти­сяч скри­нін­гів швид­ки­ми те­ста­ми, які про­тя­гом 10 — 15 хви­лин на­да­ють ре­зуль­та­ти. Іні­ці­а­то­ри про­е­кту ма­ють на­мір охо­пи­ти те­сту­ва­н­ням до 2,2 ти­ся­чі осіб у вій­сько­вих шпи­та­лях, до 500 осіб у цен­трах ре­а­бі­лі­та­ції, 1,2 ти­ся­чі у вій­сько­вих ча­сти­нах, 500 осіб у вій­сько­вих ко­мі­са­рі­а­тах та до 600 де­мо­бі­лі­зо­ва­них осіб по всій Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.