Май­же 2 міль­йо­ни сі­мей

Уже офор­ми­ли суб­си­дії за но­вим по­ряд­ком

Den (Ukrainian) - - День України -

Мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Пав­ло РО­ЗЕН­КО на за­сі­дан­ні уря­ду звер­нув­ся до Прем’ єр- мі­ні­стра Ар­се­нія Яце­ню­ка з про­ха­н­ням да­ти до­ру­че­н­ня го­ло­вам обла­сних дер­жав­них адмі­ні­стра­цій взя­ти на осо­би­стий кон­троль стан при­зна­че­н­ня суб­си­дій у ре­гіо­нах, — по­ві­дом­ляє www.mlsp.gov.ua.

Ста­ном на 29 ли­пня жи­тло­ві суб­си­дії, згі­дно з но­вим по­ряд­ком, бу­ли на­да­ні по­над 1,9 млн сі­мей, на роз­гля­ді в ор­га­нах со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня зна­хо­дя­ться ще близь­ко 550 тис. За сло­ва­ми очіль­ни­ка Мін­со­цпо­лі­ти­ки, про­тя­гом остан­ніх 2 ти­жнів се­ре­дня кіль­кість звер­нень про на­да­н­ня суб­си­дії зро­сла при­бли­зно в 10 ра­зів. «Про­тя­гом пер­ших мі­ся­ців ро­бо­ти но­вої си­сте­ми за при­зна­че­н­ням суб­си­дій звер­та­ло­ся в се­ре­дньо­му 5-7 ти­сяч ро­дин про­тя­гом ти­жня. Про­тя­гом остан­ніх двох ти­жнів ця кіль­кість зро­сла до 60 ти­сяч. Це озна­чає, що но­ва си­сте­ма суб­си­дій ре­аль­но пра­цює», — під­кре­слив Пав­ло Ро­зен­ко.

Мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки та­кож на­га­дав, що від­по­від­но до остан­ніх змін, які на­да­лі спро­щу­ють оформ­ле­н­ня суб­си­дій, гро­ма­дя­ни по­вин­ні вка­за­ти у де­кла­ра­ції ли­ше вид до­хо­ду, йо­го роз­мір ор­га­ни со­ці­аль­но­го за­хи­сту отри­му­ва­ти­муть са­мо­стій­но. Ва­жли­вим на­слід­ком но­во­вве­де­н­ня Ро­зен­ко на­звав від­мо­ву від штра­фних санкцій за допу­ще­ні гро­ма­дя­на­ми по­мил­ки. Та­кож но­ві пра­ви­ла до­зво­ля­ють при­зна­ча­ти суб­си­дію на осно­ві вка­за­них лю­ди­ною до­хо­дів не за ка­лен­дар­ний рік, як це бу­ло до­сі, а за по­пе­ре­дні три мі­ся­ці. Принципово ва­жли­вим та­кож є на­да­н­ня пра­ва мі­сце­вій вла­ді при­зна­ча­ти суб­си­дії, ви­рі­шу­ю­чи спір­ні пи­та­н­ня на ко­ристь гро­ма­дя­ни­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.