Щоб ефе­ктив­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ко­шти

Укра­їн­ські мі­ста спів­пра­цю­ва­ти­муть в Ду­най­сько­му ба­сей­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­на ВАВРИНЮК, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Мі­ський го­ло­ва Чер­нів­ців за­про­по­ну­вав го­ло­вам обла­сних рад Чер­ні­ве­цької, Оде­ської, Іва­но-Фран­ків­ської та За­кар­пат­ської обла­стей ство­ри­ти Асо­ці­а­цію обла­стей і міст Укра­ї­ни, які спів­пра­цю­ють в ба­сей­ні Ду­наю.

Ана­ло­гі­чна ор­га­ні­за­ція — Ра­да ду­най­ських міст і ре­гіо­нів — вже дав­но успі­шно пра­цює в ЄС. Во­на спри­яє ре­а­лі­за­ції ін­но­ва­цій­них роз­ро­бок та іні­ці­а­тив в транс­порт­ній, енер­ге­ти­чній, ту­ри­сти­чно- ре­кре­а­цій­ній, еко­ло­гі­чній, осві­тній, на­у­ко­вій, ін­фор­ма­цій­ній та ін­ших сфе­рах.

«Ство­ре­н­ня Асо­ці­а­ції обла­стей і міст Укра­ї­ни, які спів­пра­цю­ють в ба­сей­ні Ду­наю, до­по­мо­же на­ла­го­ди­ти ефе­ктив­ну вза­є­мо­дію з Ра­дою ду­най­ських міст і ре­гіо­нів, а та­кож плі­дне спів­ро­бі­тни­цтво в рам­ках вті­ле­н­ня ма­кро­ре­гіо­наль­ної Стра­те­гії ЄС для Ду­най­сько­го ре­гіо­ну», — го­во­рить мер Чер­нів­ців Оле­ксій Каспрук.

На­га­да­є­мо, Стра­те­гія ЄС що­до роз­ви­тку Ду­най­сько­го ре­гіо­ну ухва­ле­на рі­ше­н­ням Єв­ро­пей­ської Ра­ди 24 черв­ня 2011 ро­ку. Нею охо­пле­но 14 ду­най­ських кра­їн. Та­кож Стра­те­гія пе­ред­ба­чає спів­пра­цю з чо­тир­ма ви­ще­зга­да­ни­ми укра­їн­ськи­ми обла­стя­ми. Ро­зро­бле­на ця про­гра­ма для біль­ше­фе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів у ду­най­ських ре­гіо­нах.

За­га­лом це не єди­не об’єд­на­н­ня при­ду­най­ських міст і мі­сте­чок, ча­сти­ною яких є укра­їн­ські зем­лі. На­при­клад, Оде­са та­кож є чле­ном Ро­бо­чої спів­дру­жно­сті при­ду­най­ських кра­їн. Та­кі ор­га­ні­за­ції до­по­ма­га­ють кра­ще роз­ви­ва­ти ін­фра­стру­кту­ру рі­чко­вих міст, зокре­ма транс­порт­не спо­лу­че­н­ня та еко­ло­гію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.