Ка­псу­ла пам’яті

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на КЛИМЧУК Жи­то­мир­ська область

У Но­во­гра­ді-Во­лин­сько­му бу­ду­ють ме­мо­рі­ал за­ги­блим во­ї­нам

ВНо­во­гра­ді-Во­лин­сько­му три­ває зве­де­н­ня мо­ну­мен­ту на честь за­ги­блих в АТО вій­сько­во­слу­жбов­ців. 29 ли­пня від­бу­ло­ся за­кла­да­н­ня капсули пам’яті в ме­мо­рі­ал за­ги­блих во­ї­нів­ге­ро­їв, що від­да­ли жи­т­тя за не­за­ле­жність Укра­ї­ни. Як по­ві­дом­ляє се­ктор ін­фор­ма­цій­ної ді­яль­но­сті та ко­му­ні­ка­цій з гро­мад­ські­стю Но­во­град-Во­лин­ської РДА, у за­хо­ді взя­ли участь го­ло­ва Но­во­град-Во­лин­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції Во­ло­ди­мир Ми­хнюк, за­сту­пник го­ло­ви ра­йон­ної ра­ди Дми­тро Рудницький, за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Дми­тро Ру­жи­цький, по­мі­чник на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни Ми­ко­ла Іванюк, вій­сько­во­слу­жбов­ці Но­во- град-Во­лин­сько­го гар­ні­зо­ну. У ка­псу­лу бу­ло по­мі­ще­но звер­не­н­ня Но­во­град-Во­лин­ської РДА, мі­ської та ра­йон­ної рад, вій­сько­во­слу­жбов­ців Но­во­град-Во­лин­сько­го гар­ні­зо­ну до на­щад­ків, DVD-диск з філь­мом про ча­сти­ну, фо­то бу­дів­ни­цтва ме­мо­рі­а­лу, а та­кож спи­сок за­ги­блих вій­сько­во­слу­жбов­ців, на­да­ний ча­сти­на­ми гар­ні­зо­ну і військ­ко­ма­том.

За да­ни­ми на сьо­го­дні, по Но­во­град-Во­лин­сько­му гар­ні­зо­ну за­ги­ну­ло в АТО 134 вій­сько­во­слу­жбов­ці, з них стар­ших офі­це­рів — 4, мо­лод­ших офі­це­рів — 20, пра­пор­щи­ків — 3, сер­жан­тів — 36, сол­да­тів — 71.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.