Ер­до­ган від­ві­дує Ки­тай на тлі на­пру­же­них від­но­син з уй­гу­ра­ми

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Тайїп Ер­до­ган учо­ра по­чав дво­ден­ний офі­цій­ний ві­зит до Ки­таю. Під час пе­ре­бу­ва­н­ня в Ки­таї він зу­стрі­не­ться з го­ло­вою КНР Сі Цзі­ньпі­ном, прем’єром Дер­жра­ди Лі Ке­ця­ном (на фо­то пра­во­руч) і го­ло­вою По­стій­но­го ко­мі­те­ту Все­ки­тай­ських збо­рів на­ро­дних пред­став­ни­ків Чжан Де­ця­ном. На по­ряд­ку ден­но­му ту­ре­цько­го лі­де­ра й зу­стріч з пред­став­ни­ка­ми ки­тай­ських уй­гу­рів, став­ле­н­ня до яких упро­довж ба­га­тьох ро­ків є до­сить чу­тли­вим пи­та­н­ням для двох кра­їн, по­ві­дом­ляє Global Times. Ер­до­ган очо­лює де­ле­га­цію бі­зне­сме­нів у пе­ре­го­во­рах, які, як очі­ку­є­ться, зо­се­ре­дже­ні на змі­цнен­ні еко­но­мі­чних зв’яз­ків. Але під час пе­ре­го­во­рів мо­же бу­ти та­кож по­ру­ше­не спір­не пи­та­н­ня про пла­ни Ту­реч­чи­ни на при­дба­н­ня ки­тай­ської ра­ке­тної си­сте­ми да­ле­ко­го ра­ді­у­су дії. Йо­го ві­зит за­пла­но­ва­но че­рез пев­ний час пі­сля не­дав­ніх ди­пло­ма­ти­чних про­блем з при­во­ду став­ле­н­ня Ки­таю до уй­гу­рів-му­суль­ман, які ма­ють ті­сні куль­тур­ні й ре­лі­гій­ні зв’ яз­ки з тур­ка­ми. Ер­до­га­на су­про­во­джу­ють близь­ко 100 ту­ре­цьких бі­знес-лі­де­рів і ін­ве­сто­рів. Ві­зит від­обра­жає зро­ста­ю­чу ва­жли­вість тор­гі­вель­них від­но­син між кра­ї­на­ми, що на­ра­зі об­хо­дя­ться при­бли­зно в 24 млрд до­ла­рів. Про­те те­пе­рі­шня кри­за Ту­реч­чи­ни, пов’яза­на з Си­рі­єю, мо­же да­ти но­вий імпульс до при­дба­н­ня ки­тай­ських ра­кет да­ле­ко­го ра­ді­у­су дії, що, як по­ві­дом­ляє ко­ре­спон­дент, ви­кли­ка­ло за­не­по­ко­є­н­ня ін­ших чле­нів НАТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.