У Румунії ви­лу­чи­ли ре­кор­дну пар­тію ге­ро­ї­ну

Den (Ukrainian) - - День Планети -

По­лі­ція Румунії на кор­до­ні з Угор­щи­ною ви­лу­чи­ла ре­кор­дну пар­тію ге­ро­ї­ну — по­над 310 кі­ло­гра­мів, пе­ре­дає Рейтер. За пі­до­зрою в пе­ре­ве­зен­ні нар­ко­ти­ків бу­ли аре­што­ва­ні чо­ти­ри осо­би: два ру­му­ни й два тур­ки. Во­ни на­ма­га­ли­ся пе­ре­пра­ви­ти дві ван­та­жів­ки, в яких був за­хо­ва­ний ге­ро­їн. Нар­ко­ти­ки бу­ли в ка­ні­страх для бен­зи­ну. За сло­ва­ми пред­став­ни­ків мі­сце­вої вла­ди, вар­тість ге­ро­ї­ну оці­ню­є­ться в 40 міль­йо­нів єв­ро. «Ми ви­сте­жу­ва­ли їх про­тя­гом чо­ти­рьох ро­ків. Це спіль­на опе­ра­ція ру­мун­ської, ту­ре­цької і укра­їн­ської вла­ди», — за­яви­ли пред­став­ни­ки мі­сце­вої вла­ди. За їхні­ми сло­ва­ми, нар­ко­ти­ки до­пра­ви­ли з Аф­га­ні­ста­ну в Укра­ї­ну, по­тім во­ни бу­ли пе­ре­прав­ле­ні до Румунії. У черв­ні 2015 ро­ку в Іспа­нії за­а­ре­шту­ва­ли ко­лум­бій­сько­го ве­те­ри­на­ра, який пе­ре­во­зив ге­ро­їн у цу­це­ня­тах. Чо­ло­вік вши­вав со­ба­кам кон­тей­не­ри з нар­ко­ти­ком і пе­ре­прав­ляв з Ко­лум­бії до США. Пі­сля то­го, як на ба­тьків­щи­ні йо­го ого­ло­си­ли в роз­шук, він пе­ре­брав­ся до іспан­сько­го мі­ста Сан­та Ком­ба, де пе­ре­хо­ву­вав­ся близь­ко де­ся­ти ро­ків.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.