Іта­лія під­три­ма­ла іні­ці­а­ти­ву що­до ство­ре­н­ня три­бу­на­лу по MH17

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Іта­лія під­три­ма­ла іні­ці­а­ти­ву Укра­ї­ни, Ні­дер­лан­дів, Ав­стра­лії, Бель­гії та Ма­лай­зії що­до ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го три­бу­на­лу для роз­слі­ду­ва­н­ня ка­та­стро­фи ма­лай­зій­сько­го «бо­їн­га» рей­су MH17. Про це йде­ться в по­ві­дом­лен­ні По­соль­ства Укра­ї­ни в Іта­лії. «За ре­зуль­та­том спіль­но­го де­мар­шу по­сольств Укра­ї­ни, Ав­стра­лії, Бель­гії та Ні­дер­лан­дів в МЗС Іта­лії з ме­тою отри­ма­н­ня під­трим­ки Іта­лії що­до про­е­кту ре­зо­лю­ції РБ ООН про ство­ре­н­ня три­бу­на­лу з роз­слі­ду­ва­н­ня ка­та­стро­фи MH17, іта­лій­ська сто­ро­на ого­ло­си­ла про своє рі­ше­н­ня ви­сту­пи­ти спів­ав­то­ром від­по­від­но­го про­е­кту ре­зо­лю­ції», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні. Як ві­до­мо, в катастрофі МН17 за­ги­ну­ли 298 па­са­жи­рів і чле­нів екі­па­жу із де­ся­ти кра­їн. Пе­ре­ва­жна біль­шість із них — 194 па­са­жи­ри — бу­ли гро­ма­дя­на­ми Ні­дер­лан­дів. Ра­ні­ше мі­ні­стри за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни, Ні­дер­лан­дів, Ав­стра­лії, Бель­гії та Ма­лай­зії за­яви­ли, що між­на­ро­дний кри­мі­наль­ний три­бу­нал для роз­слі­ду­ва­н­ня ка­та­стро­фи ма­лай­зій­сько­го «бо­їн­га» рей­су MH17 мо­же за­без­пе­чи­ти ви­со­кий рі­вень про­зо­ро­сті, не­упе­ре­дже­но­сті та підзві­тно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.