«Ми йде­мо за то­бою, наш про­ро­че, свя­ти­те­лю і ба­тьку»

У Льво­ві від­кри­ли й освя­ти­ли пам’ятник Ми­тро­по­ли­ту Ан­дрею Ше­пти­цько­му

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Учо­ра, у день на­ро­дже­н­ня Ми­тро­по­ли­та Ан­дрея Ше­пти­цько­го, у Льво­ві про­ве­ли низ­ку за­хо­дів із уша­ну­ва­н­ня пам’яті Вла­ди­ки (29.07.1865 — 1.11.1944). День роз­по­чав­ся Ар­хі­єрей­ською Бо­же­ствен­ною Лі­тур­гі­єю у Со­бо­рі свя­то­го Юра, яку очо­лив Гла­ва УГКЦ Бла­жен­ні­ший Свя­то­слав. Опі­сля ві­дбу­ли­ся від­кри­т­тя й освя­че­н­ня пам’ятни­ка Ан­дрею на Свя­то­юр­ській пло­щі. Уро­чи­сто­сті за­три­ма­ли­ся — ду­хо­вен­ство і при­су­тні на пло­щі пе­ред мо­ну­мен­том ми­ря­ни, ко­трих зі­бра­ло­ся до 20 ти­сяч, че­ка­ли на при­бу­т­тя Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка та Ма­ри­ни По­ро­шен­ко. Ви­со­кі го­сті за­пі­зни­ли­ся май­же на го­ди­ну.

« Я над­зви­чай­но вдя­чний Па­пі Рим­сько­му Фран­ци­ску за те, що в 150ту рі­чни­цю на­ро­дже­н­ня Вла­ди­ки Ан­дрея апо­столь­ська сто­ли­ця зро­би­ла ва­жли­вий крок у про­це­сі бе­а­ти­фі­ка­ції на­шо­го Мит- ро­по­ли­та і ви­зна­ла йо­го че­сно­ти, — за­зна­чив Пре­зи­дент. — Сьо­го­дні і ми з ва­ми від­нов­лю­є­мо істо­ри­чну спра­ве­дли­вість і на­ре­шті від­кри­ва­є­мо мо­ну­мент Ше­пти­цько­му у Льво­ві. Та най­кра­щій пам’ятник Вла­ди­ці — са­ма Не­за­ле­жна Укра­ї­на, яка кро­кує до ро­ди­ни єв­ро­пей­ських на­ро­дів».

«Без­пе­ре­чно, мо­жна ска­за­ти, що істо­рія вста­нов­ле­н­ня пам’ятни­ка Ми­тро­по­ли­то­ві у Льво­ві — це істо­рія бо­роть­би укра­їн­ців за свою сво­бо­ду. І зма­га­н­ня вста­но­ви­ти пам’ятник Ми­тро­по­ли­то­ві — не­від’єм­на ча­сти­на ви­зволь­них зма­гань на­шо­го на­ро­ду за свою істо­рію, свою сві­до­мість, цер­ков­ну і на­ціо­наль­ну іден­ти­чність, за сьо­го­де­н­ня і кра­ще, Бо­гом бла­го­сло­вен­не, май­бу­тнє», — роз­по­чав ві­таль­не слово до ми­рян Бла­жен­ні­ший Свя­то­слав. Гла­ва УГКЦ зга­дав, що 2015го ми­нає 80 ро­ків від то­го ча­су, ко­ли у Льво­ві впер­ше з’явив­ся пам’ятник Ми­тро­по­ли­то­ві ав­тор­ства Сер­гія Ли­тви­нен­ка, який сто­яв у по­двір’ї На­ціо­наль­но­го му­зею, бо ін­шо­го мі­сця йо­му не зна­йшло­ся. Бла­жен­ні­ший вва­жає мі­сце для пам’ятни­ка Ми­тро­по­ли­то­ві пра­виль­ним, бо йо­го обрав на­род, при­но­ся­чи кві­ти і сві­чки — рів­но, як і мі­сце мо­ну­мен­та Ко­бза­ре­ві у Льво­ві.

«Ми ба­чи­мо бі­дно­го, вбо­го­го мо­на­ха, під­пе­ре­за­но­го шкі­ря­ним ре­ме­нем — че­сно­ти, по­слу­ху й убо­го­сті, — ска­зав Свя­то­слав. — Ми ба­чи­мо Мой­сея укра­їн­сько­го на­ро­ду, який схо­дить зі Свя­то­юр­ської го­ри, на­че з укра­їн­сько­го Си­наю, пі­сля не 40-ден­ної, а 80-лі­тньої мо­ли­тви і сто­я­н­ня пе­ред Бо­жим облич­чям... Ми сьо­го­дні ка­же­мо: «Ми­тро­по­ли­те, ми йде­мо за то­бою, на­ш­про­ро­че, свя­ти­те­лю і ба­тьку».

ФО­ТО МИ­ХАЙ­ЛА МАРКIВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.