«Iде­аль­ний спи­сок»

Чи ма­ють шан­си оде­ські гро­мад­ські акти­ві­сти на мі­сце­вих ви­бо­рах?

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Єв­ге­нія ГЕНОВА, Оде­са

Пі­сля Ре­во­лю­ції гі­дно­сті в Оде­сі по­чав­ся сплеск гро­ма­дян­ської актив­но­сті. На тлі не­до­ві­ри до по­лі­ти­ків стрім­ко роз­ви­ва­ю­ться існу­ю­чі та з’яв­ля­ю­ться де­ся­тки но­вих гро­мад­ських ру­хів. Біль­шість із них за­йма­є­ться до­по­мо­гою бій­цям АТО та бо­роть­бою з не­за­кон­ною за­бу­до­вою узбе­реж­жя й істо­ри­чної ча­сти­ни мі­ста, а та­кож бо­роть­бою з ко­ру­пці­єю. Не­за­ба­ром мі­сце­ві ви­бо­ри, які мо­гли б ста­ти шан­сом для гро­мад­ських акти­ві­стів отри­ма­ти ре­аль­ну вла­ду.

Чи вар­то акти­ві­стам роз­ра­хо­ву­ва­ти на пе­ре­мо­гу у мі­сце­вих ви­бо­рах, «День» з’ясо­ву­вав у екс­пер­тів і са­мих пред­став­ни­ків гро­мад­ських ру­хів.

ГРО­ШІ, ПРО­БЛЕ­МИ ТА ПЛА­НИ

На дум­ку гро­мад­ських акти­віс тів Оде си, за раз у цій сфе рі спо сте рі га єть ся пев ний спад. «Пі­сля та­ких кар­ди­наль­них змін у кра­ї­ні, які ві­дбу­ли­ся пі­сля Ре­во лю ції гід нос ті, ак ти ві за ція гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій — яви­ще за­ко­но­мір­не. За ми­ну­лий рі­кпів­то­ра, як і пі­сля по­ма­ран­че­вої ре во лю ції 2004 ро ку, від був ся сплеск гро­ма­дян­ських іні­ці­а­тив. Але по­сту­по­во лю­ди втом­лю­ю­ться, у ба­га­тьох опу­ска­ю­ться ру­ки, то­му що во­ни не ба­чать ре­зуль­та­тів ро­бо­ти. Ко­гось за­тя­гує по­бут, а хтось по вер та єть ся на ро бо ту, ад же по стій но бу ти во лон те ром важ­ко», — ка­же один з лі де рів оде­сько­го Єв­ро­май­да­ну Оле­ксій ЧОР­НИЙ.

За йо­го сло­ва­ми, гро­мад­ським ру­хам Оде­си не ви­ста­чає си­стем­но­сті в ро­бо­ті. «Це швид­ше роз­рі­зне­ні гру­пи, які ча­сом ді­ють ха­о­ти­чно. За прин­ци­пом: ви­ни­кла по­же­жа, да­вай­те га­си­ти», — вва­жає Чор­ний. На йо­го дум­ку, гро­мад­ським ор­га­ні­за­ці­ям вар­то бу­ло б на­вчи­ти­ся за­ро­бля­ти гро­ші на своє існу­ва­н­ня. «По­стій­но пра­цю­ва­ти на гро­мад­ських за­са­дах ма­ло хто змо­же. Гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції ма­ють пра­во за­ро­бля­ти. На­при­клад, якщо ор­га­ні­за­ція за­йма­є­ться ту­ри­змом, то мо­же й за­ро­бля­ти на цьо­му», — по­яснив акти­віст.

Во­дно­час оде­ські гро­мад­ські ді­я­чі від­зна­ча­ють, що за пів­то­ра ро ку пі сля Ре во лю ції гід нос ті пра цю ва ти ста ло склад ні ше. «Умо­ви для ді­яль­но­сті змі­ни­ли­ся, при­чо­му не так, як ми очі­ку­ва­ли. За­мість по­лег­ше­н­ня ми отри­ма­ли ще силь­ні­ший опір. Сва­ві­л­ля вла­ди і так зва­них «ін­ве­сто рів » що до уз бе реж жя та іс то - ри­чно­го цен­тру (йде­ться про не­за кон ні за бу до ви уз бе реж жя Чор но го мо ря та іс то рич но го цен­тру Оде­си. — Ред.) при­дба­ло якийсь від­чай­ду­шний ха­ра­ктер. Схо же, во ни ви рі ши ли на крас - ти ся на ос та нок. По ру шен ня за - ко­нів ста­ли більш яв­ни­ми, а про­штов­ху­ю­ться во­ни з ве­ли­ким на­ти­ском, — роз­по­від­ає один із лі - де­рів по­пу­ляр­но­го гро­мад­сько­го ру ху « Ге не раль ний про тест » Юрій НІ­КІ­ТІН.

Лі­дер ще одні­єї чи­сель­ної гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції — «Чор­но­мор­ське гай­да­ма­цьке з’єд­на­н­ня» Сер­гій ГУЦАЛЮК — та­кож роз­по­від­ає про не­лег­кі умо­ви для ді­яль­но­сті. За йо­го сло­ва­ми, за ми­ну­лий час акти­ві­сти йо­го ор­га­ні­за­ції та­кож за­зна­ли ре­аль­ної не­без­пе­ки, ба­га­то з них уві­йшли до так зва­но­го «роз­стріль­но­го спи­ску» се­па­ра­тист­ських ор­га­ні­за­цій, на окре­мих чле­нів ор­га­ні­за­ції, зокре­ма й на лі­де­ра, го­ту­ва­ли­ся за­ма­хи.

Лі­дер ор­га­ні­за­ції «Ра­да гро­мад­ської без­пе­ки» Марк Гор­ді­єн­ко успі­ха­ми сво­єї ко­ман­ди на­зи­ває збе­ре­же­н­ня ми­ру в Оде­сі. «Оде­са — укра­їн­ське мі­сто, і ми не да­ли жо­дних шан­сів се­па­ра­ти­стам пе­ре­тво­ри­ти її на ОНР. Ми зла­ма­ли хре­бет так зва­но­му «рус­ско­му ми­ру» в Оде­сі. На­шу ро­бо­ту мо­жна умов­но роз­ді­ли­ти на кіль­ка ета­пів. Із бе­ре­зня по тра­вень ми­ну­ло­го ро­ку ми бу­ли одним із го­лов­них цен­трів па­трі­о­ти­чних сил. По­тім був дру­гий етап — за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки мі­ста. За­раз по­чав­ся тре­тій етап — ми ма­є­мо до­по­мог­ти зла­ма­ти ко­ру­пцій­ну си­сте­му в Оде­сі», — по­ді­лив­ся пла­на­ми Гор­ді­єн­ко.

СУ­СПІЛЬ­СТВО

НЕ ВІ­РИТЬ У ЗМІ­НИ

Не­зва­жа­ю­чи на по­жвав­ле­н­ня су­спіль­ної ді­яль­но­сті, за­га­лом оде­ська гро­ма­да, за сло­ва­ми лі­де­рів гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, до­сить рід­ко бе­ре участь в акці­ях, які ор­га­ні­зо­ву­ють гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції.

За сло­ва­ми лі­де­ра оде­сько­го Ав­то­май­да­ну Єв­ге­на Ре­зву­шкі­на, ча­сти­на су­спіль­ства все ж ста­ла актив­ні­шою: «Лю­ди тро­хи ча­сті­ше ста­ли бра­ти участь у рі­зних акці­ях, більш по­зи­тив­но став­ля­ться до нас. Уже ма­ло хто бо­ї­ться яки­хось мі­фі­чних «бан­де­рів­ців» і «фа­ши­стів». Але за­га­лом став­ле­н­ня до­сить па­сив­не».

Із ним зго­ден і Юрій Ні­кі­тін: «Що і змі­ни­ло­ся, то це став­ле­н­ня су­спіль­ства до акти­ві­стів. Нас, як і ра­ні­ше, не­ба­га­то, жи­те­лі, як і ра­ні­ше, не ві­рять, що зда­тні щось змі­ню­ва­ти са­мо­туж­ки».

ЧИ СТА­НУТЬ ГРО­МАД­СЬКІ АКТИ­ВІ­СТИ ПО­ЛІ­ТИ­КА­МИ?

Біль шість ак ти віс тів на ра зі вва­жа­ють сво­їм го­лов­ним зав­да­н­ням змі­ну став­ле­н­ня оде­ської гро­ма­ди до ви­бо­рів. «Се­ред де­пу­та­тів мі­ськра­ди по­вин­ні бу­ти лю­ди, які ро­зу­мі­ю­ться у мі­ських про­бле­мах і зна­ють, як їх ви­рі­шу­ва­ти. До­ві­ра до пар­тій в Оде­сі до­сить низь­ка, то­му гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції мо­гли б ви­ко­на­ти за­пит су­спіль­ства на які­сну змі­ну де­пу­тат­сько­го кор­пу­су. Але, га­даю, до го­ло­су­ва­н­ня за гро­мад­ських ді­я­чів, а не за по­лі­ти­ків, які ви­ко­ри­сто­ву­ють під­куп, го­то­ві ли­ше близь­ко 10% оде­си­тів», — вва­жає Оле­ксій Чор­ний.

Пі­сля то­го, як де­пу­та­ти Вер­хов­ної Ра­ди вне­сли змі­ни до ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства, взя­ти участь у ви­бо­рах 25 жов­тня акти­ві­сти змо­жуть ли­ше в спи­сках пар­тій. «Змі­ни в Укра­ї­ні по­чну­ться з мі­сце­вих ви­бо­рів. Якщо лю­ди усві­дом­лять, що їм по­трі­бно бра­ти все у свої ру­ки, а от­же, де­ле­гу­ва­ти до мі­сце­вих рад гро­мад­ських акти­ві­стів, яких во­ни зна­ють і яким до­ві­ря­ють, то си­ту­а­ція змі­ни­ться у всій кра­ї­ні. Га­даю, це не тра­пи­ться на цих ви­бо­рах, але ста­не­ться у най­ближ­чі ро­ки то­чно», — впев­не­ний по­лі­то­лог Ві­та­лій Ба­ла.

Із ним зго­ден ін­ший по­лі­то­лог — Во­ло­ди­мир Фе­сен­ко: «В Оде­сі шан­си гро­мад­ських ді­я­чів по­тра­пи­ти до мі­сце­вої ра­ди ниж­чі, ніж, ска­жі­мо, у мі­стах За­хі­дної Укра­ї­ни, однак за­пит на но­вих лю­дей є і тут». «Зде­біль­шо­го го­то­ві го­ло­су­ва­ти за гро­мад­ських акти­ві­стів пред­став­ни­ки де­кіль­кох про­шар­ків су­спіль­ства: се­ре­дній клас, мо­лодь, пред­став­ни­ки дрі­бно­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су, лю­ди з ви­со­ким рів­нем осві­ти», — вва­жає фа­хі­вець.

«Боюся, що ця ви­бор­ча кам­па­нія бу­де мля­вою. То­му на­вряд чи при­не­се якісь змі­ни. Знаю, що ряд гро­мад­ських ді­я­чів пі­дуть на ви­бо­ри. Але на ре­зуль­тат я не ро­зра­хо­вую, лю­ди зви­кли го­ло­су­ва­ти за «гре­чку», — пе­си­мі­сти­чно на­ла­што­ва­ний Юрій Ні­кі­тін. «На жаль, я схиль­ний вва­жа­ти, що шан­си у гро­мад­ських акти­ві­стів увійти до скла­ду мі­ськра­ди не ве­ли­кі. Біль­шість на­се­ле­н­ня до­сить па­сив­не, лю­ди шу­ка­ють, хто б їм ві­дре­мон­ту­вав дах або ди­тя­чий май­дан­чик, а не тих, хто міг би бу­ду­ва­ти пра­виль­ну си­сте­му, за якої де­пу­та­там не тре­ба ре­мон­ту­ва­ти да­хи», — ко­мен­тує оде­ський по­лі­то­лог Яро­слав Католик.

На­то­мість оде­ські акти­ві­сти роз­ро­бля­ють про­ект «Іде­аль­ний спи­сок». Кан­ди­да­ти ма­ють пред­ста­ви­ти про­ект ви­рі­ше­н­ня бу­дья­кої на­галь­ної мі­ської про­бле­ми. На­при­кін­ці сер­пня екс­пер­ти ви­зна­чать лю­дей, які най­кра­ще впо­ра­ли­ся зі сво­їм зав­да­н­ням. Їм до­по­мо­жуть зі­бра­ти 5000 під­пи­сів, не­об­хі­дних для то­го, щоб про­ект роз­гля­ну­ла мі­ськра­да. Та­кож во­ни ста­нуть кан­ди­да­та­ми у де­пу­та­ти мі­ськра­ди від «Іде­аль­но­го спи­ску». Якщо, зві­сно, мі­сце­ві пар­то­се­ред­ки по­го­дя­ться вклю­чи­ти їх до сво­їх спи­сків. На­ра­зі пре­тен­ден­тів, які вже роз­ро­би­ли свої про­гра­ми, май­же 60.

Та чи від­да­дуть ви­бор­ці го­ло­си но­вим ді­я­чам — по­ка­жуть осін­ні ви­бо­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.