Пе­ре­ві­ро­чним «ка­ру­се­лям» – ні

Бі­знес-ом­буд­смен: не ми­ри­ти­ме­мо­ся ні з «без­за­ко­н­ням» чи­нов­ни­ків, ні з ко­ру­пці­єю

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Не сен­са­ція, але все ж до­бра но­ви­на для ві­тчи­зня­них під­при­єм­ців — актив­ну ро­бо­ту роз­по­чав і на­віть впер­ше відзві­ту­вав про неї адво­кат укра­їн­сько­го бі­зне­су пе­ред дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми. Йо­го в нас на за­хі­дний зра­зок на­зва­ли бі­знес-ом­буд­сме­ном.

Ва­жли­вим є й те, що на цю по­са­ду при­зна­че­но вель­ми ша­но­ва­ну і ав­то­ри­те­тну в Єв­ро­пі лю­ди­ну — Аль­гір­да­са Ше­ме­ту — дві­чі єв­ро­ко­мі­са­ра (з бю­дже­ту і фі­нан­со­во­го пла­ну­ва­н­ня, а та­кож з опо­да­тку­ва­н­ня, ми­тно­го со­ю­зу, ста­ти­сти­ки, ау­ди­ту і бо­роть­би з ша­храй­ством), а до цьо­го — дві­чі мі­ні­стра фі­нан­сів Ли­тви.

«СЛУ­ШНИЙ» ЧАС

Ого­ло­сив­ши про по­ча­ток при­йо­му скарг від бі­зне­су ли­ше 20 трав­ня, Ше­ме­та вже 28 ли­пня пре­зен­ту­вав гро­мад­сько­сті (див. сайт boi.org.ua) і жур­на­лі­стам пер­ший пу­блі­чний квар­таль­ний звіт. У пе­ред­мо­ві до ньо­го він на­пи­сав: «Ми отри­ма­ли більш ніж пе­ре­кон­ли­ві до­ка­зи то­го, що від­кри­ли на­ші две­рі для укра­їн­ських ком­па­ній у слу­шний час». За пер­ший ти­ждень ро­бо­ти офіс ом­буд­сме­на отри­мав 50 скарг від пред­став­ни­ків бі­зне­су з усіх ку­то­чків кра­ї­ни, а до кін­ця зві­тно­го пе­рі­о­ду їх бу­ло вже 172. Бі­знес-клі­мат в Укра­ї­ні, за­зна­чає Ше­ме­та, «да­ле­ко не спри­я­тли­вий». Він роз­по­від­ає, що в де­яких скар­гах йде­ться про своє­рі­дні «ка­ру­се­лі», що їх вла­што­ву­ва­ли ор­га­ни пе­ре­вір­ки на чо­лі з ДФС нав­ко­ло під­при­ємств. А в одній зі скарг роз­по­від­а­є­ться про 50 (!) пе­ре­ві­рок за пів­ро­ку.

Най­біль­шою про­бле­мою Укра­ї­ни як мі­сця ве­де­н­ня бі­зне­су і за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій за­ли­ша­є­ться ко­ру­пція, кон­ста­тує ом­буд­смен. Він пе­ре­ко­на­ний: по­ки кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни не по­чнуть до­по­ма­га­ти бі­зне­су в то­му, аби він від­по­від­ав ре­гу­ля­тор­ним ви­мо­гам, а не ка­ра­ти йо­го — по­трі­бно­го рів­ня еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня до­сяг­ти бу­де важ­ко. Во­дно­час бі­знес-ом­буд­смен пе­ре­ко­на­ний, що ра­зом зі сво­єю ко­ман­дою змо­же до­по­мог­ти за­лу­чи­ти іно­зем­ні ін­ве­сти­ції в Укра­ї­ну і по­лег­ши­ти ре­гу­ля­тор­не на­ван­та­же­н­ня на бі­знес, якщо ве­сти­ме си­стем­ний діа­лог із під­при­єм­ця­ми та дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми. Вла­сне, цей си­стем­ний і кон­кре­тний діа­лог вже роз­по­чав­ся. І про це свід­чить не ли­ше звіт са­мо­го ом­буд­сме­на, а й си­стем­ні зві­ти двох йо­го за­сту­пни­ків.

DOING BUSINESS НА ЕЛЕ­КТРИ­ЦІ

Яро­слав Гре­гір­чак узяв­ся за та­ку бо­лю­чу для укра­їн­сько­го бі­зне­су, а та кож для пе ре січ них гро ма - дян кра ї ни проб ле му, як під клю - чен ня до елек т ро пос та чан ня. Він по ста вив со бі за вдан ня не ли ше при­ско­ри­ти і зде­ше­ви­ти про­це­ду­ру під клю чен ня, а й мі ні мі зу ва ти її ко руп цій ну скла до ву, що, у свою чер­гу, спри­я­ти­ме під­ви­щен­ню між­на­ро­дно­го рей­тин­гу Doing Business ( лег кість ве ден ня біз не су) на шої кра ї ни. У ре зуль та ті про ве де но го до слід жен ня енер го за без пе чу ю чі ком­па­нії кра­ї­ни отри­ма­ли ре­ко­мен­да ції, які да дуть змо гу від мо ви ти - ся від двох пра­кти­чно не­по­трі­бних « про це дур » і під ви щи ти за вдя ки цьо­му по­зи­цію Укра­ї­ни в рей­тин­гу Doing Business.

Окрім то­го, як про­гно­зує Гре­гір­чак, істо­тно ско­ро­ти­ться час про­це­ду­ри при­єд­на­н­ня до еле­ктро­ме­ре­жі. Це від­бу­де­ться то­му, що за­мов­ник змо­же по­да­ва­ти еле­ктрон­ну за­яв­ку на від­по­від­ну по­слу­гу. Йо­му не до­ве­де­ться тур­бу­ва­ти­ся про ви­го­тов­ле­н­ням і узго­дже­н­ням прое­кт­ної до­ку- мен­та­ції, че­ка­ти ви­го­тов­ле­н­ня те­хні­чних умов; бу­де вста­нов­ле­но фі­ксо­ва­ні тер­мі­ни узго­дже­н­ня елект ро­пост ачаль­ною ор­га­ні­за­ці­єю прое­кт­ної до­ку­мен­та­ції і опти­мі­зо­ва­но тен­дер­ні про­це­ду­ри. Гре­гір­чак че­кає, що впро­ва­дже­н­ня цих ре­ко­мен­да­цій дасть змо­гу змен­ши­ти фа­кти­чну вар­тість по­слуг з при­єд­на­н­ня до еле­ктро­ме­ре­жі. До то­го ж за­мов­ник зна­ти­ме вар­тість цих по­слуг ще в мо­мент за­мов­ле­н­ня.

ПО­ВЕР­НІТЬ НА­ШІ ВА­ГО­НИ

Не менш акту­аль­ні до­слі­дже­н­ня і ре­ко­мен­да­ції вла­ді мі­стить і си­стем­ний звіт про шля­хи розв’яза­н­ня «ви­бір­ко­вих» про­блем під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті, пов’яза­них з во­єн­ни­ми ді­я­ми на Схо­ді Укра­ї­ни і ане­ксі­єю Кри­му. Для ро­бо­ти над ним за­сту­пник ом­буд­сме­на Те­тя­на Ко­ро­тка ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла ма­те­рі­а­ли скарг, що їх отри­мав офіс бі­знес-ом­буд­сме­на, і ма­те­рі­а­ли від­по­від­них роз­слі­ду­вань. Так, від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни з бе­ре­зня 2014 ро­ку за­про­ва­дже­но ме­ха­нізм ком­пен­са­ції з держ­бю­дже­ту ви­трат під­при­ємств на ви­пла­ту зар­пла­ти мо­бі­лі­зо­ва­ним спів­ро­бі­тни­кам. Але бі­знес-се­ре­до­ви­ще ви­слов­лює дер­жа­ві об­ґрун­то­ва­ні пре­тен­зії че­рез не­ви­ко­на­н­ня цьо­го по­ло­же­н­ня, і за­сту­пник ом­буд­сме­на без­ком­про­мі­сно, хо­ча і з ура­ху­ва­н­ням ни­ні­шньо­го ста­ну дер- жав­них фі­нан­сів, стає на бік укра­їн­ських во­ї­нів, ви­ма­га­ю­чи до­три­ма­н­ня за­ко­но­дав­ства і ви­плат їм се­ре­дньо­го за­ро­бі­тку по­чи­на­ю­чи з 27 бе­ре­зня 2014 ро­ку.

У від­по­від­них ре­ко­мен­да­ці­ях про­по­ну­є­ться вне­сти змі­ни до держ­бю­дже­ту на 2015 рік, пе­ред­ба­чив­ши від­по­від­ні ви­тра­ти на ком­пен­са­цію під­при­єм­ствам за 2014 і 2015 рік. Та­кож про­по­ну­є­ться за­про­ва­ди­ти ви­пла­ти мо­бі­лі­зо­ва­ним пра­ців­ни­кам, ство­ри­ти єди­ний ре­єстр облі­ку цих ви­плат. Що­прав­да, в офі­сі ом­буд­сме­на мо­гли б узя­ти під за­хист не ли­ше мо­бі­лі­зо­ва­них вій­сько­ви­ків, а й лю­дей, які до­бро­віль­но пі­шли за­хи­ща­ти кра­ї­ну. Про­те Ко­ро­тка на від­по­від­не за­пи­та­н­ня «Дня» пра­кти­чно не від­ре­а­гу­ва­ла, мов­ляв, у за­ко­ні про цю ка­те­го­рію не йде­ться.

Не менш скла­дна про­бле­ма — ви­ве­зе­н­ня то­ва­рів і ван­та­жів з тим­ча­со­во оку­по­ва­ної те­ри­то­рії на Дон­ба­сі. В одній зі скарг, отри­ма­них ом­буд­сме­ном від до­чір­ньо­го під­при­єм­ства іно­зем­ної ком­па­нії, йшло­ся про за­бо­ро­ну на пе­ре­ве­зе­н­ня будь-яких ван­та­жів між ма­те­ри­ко­вою Укра­ї­ною і Кри­мом. У ре­зуль­та­ті вла­сни­ки упро­довж ше­сти мі­ся­ців не мо­гли по­вер­ну­ти своє май­но (близь­ко ти­ся­чі по­ро­жніх і за­ван­та­же­них ва­го­нів). Як ви­я­ви­ло­ся — з та­кою про­бле­мою зі­ткну­ло­ся не одне під­при­єм­ство. По­тер­пає від неї і вся Укра­ї­на, оскіль­ки го­стро від­чу­ває не­ста­чу ру­хо­мо­го скла­ду і ви­му­ше­на бра­ти в орен­ду ва­го­ни ін­ших дер­жав. У сво­їх ре­ко­мен­да­ці­ях за­сту­пник ом­буд­сме­на про­по­нує зня­ти мо­ра­то­рій на рух укра­їн­ських ва­го­нів, які бу­ли за­ван­та­же­ні до за­про­ва­дже­н­ня мо­ра­то­рію і ма­ють на це до­ку­мен­таль­ні під­твер­дже­н­ня, ство­ри­ти ко­мі­сію Мі нін­фра­стру­кту­ри, СБУ, Ми­тної слу­жби і «Укр­за­лі­зни­ці», яка б розв’яза­ла цю про­бле­му у всіх де­та­лях.

Одне слово, офіс ом­буд­сме­на узяв вель­ми успі­шний старт. Чи змо­же він ви­три­ма­ти та­кий темп і та­ку чі­тку спря­мо­ва­ність? Що­до цьо­го ви­ни­ка­ють пев­ні сум­ні­ви. Так, у бу­кле­ті про ра­ду бі­знес-ом­буд­сме­на, що йо­го роз­да­ли жур­на­лі­стам, ствер­джу­є­ться, що «ом­буд­смен» — це швед­ське слово, яке озна­чає «предс- тав­ник ін­те­ре­сів гро­мад­сько­сті» — не­за­ле­жна слу­жбо­ва осо­ба, яка роз­гля­дає скар­ги гро­ма­дян на не­пра­во­мір­ні дії уря­ду. Але в цьо­му ж бу­кле­ті за­зна­ча­є­ться, що ра­да бі­знес-ом­буд­сме­на — це кон­суль­та­тив­но-до­рад­чий ор­ган Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни.

От­же, у Шве­ції гро­ма­дя­ни мо­жуть шу­ка­ти в ом­буд­сме­на за­хи­сту від сво­го уря­ду, а в Укра­ї­ні за цим до кон­суль­та­тив­но-до­рад­чо­го ор­га­ну уря­ду не ду­же-то й пі­деш. Утім, цей ню­анс по­ки що на ро­бо­ті бі­знес-ом­буд­сме­на ду­же не по­зна­ча­є­ться. За не­зна­чний час пі­сля за­кін­че­н­ня зві­тно­го пе­рі­о­ду (дру­го­го квар­та­лу) отри­ма­но 230 но­вих скарг (і зно­ву в лі­де­рах фі­скаль­на слу­жба). І по­над 20 вже всти­гли за­кри­ти, тоб­то за­до­воль­ни­ти за­яв­ни­ка.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

СВОЇ ПРА­ВА ПІД­ПРИ­ЄМ­ЦІ ТЕ­ПЕР МО­ЖУТЬ ВІД­СТО­Я­ТИ НЕ ЛИ­ШЕ ПІД СТІ­НА­МИ ПАР­ЛА­МЕН­ТУ. ЗА ПЕР­ШИЙ ТИ­ЖДЕНЬ РО­БО­ТИ ДО ОФІ­СУ ОМ­БУД­СМЕ­НА НА­ДІ­ЙШЛО 50 СКАРГ ВІД ПРЕД­СТАВ­НИ­КІВ БІ­ЗНЕ­СУ З УСІХ КУ­ТО­ЧКІВ КРА­Ї­НИ, А МЕНШ, НІЖ ДВА МІ­СЯ­ЦІ ЗА ЇХ БУ­ЛО ВЖЕ 172

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.