Суд зо­бов’язав уряд пе­ре­ра­ху­ва­ти «спо­жив­чий ко­шик»

Ста­ні­слав Ба­трин: «Не­хай чи­нов­ни­ки на­во­дять ар­гу­мен­ти і до­ка­зи, чо­му во­ни не мо­жуть за­без­пе­чи­ти на­ле­жний про­жи­тко­вий мі­ні­мум»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

На­ре­шті уряд пе­ре­гля­не «спо­жив­чий ко­шик», який не змі­ню­вав­ся вже 15 ро­ків. Ми­ну­ло­го ти­жня від­бу­ло­ся чер­го­ве за­сі­да­н­ня у су­до­вій спра­ві за по­зо­вом пра­во­за­хи­сни­ка Ста­ні­сла­ва Ба­три­на до Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни про ви­зна­н­ня роз­мі­ру про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му та­ким, що не від­по­від­ає кон­сти­ту­цій­ним га­ран­ті­ям та по­ру­шує пра­ва лю­ди­ни.

Від­так суд по­ста­вив пе­ред від­по­від­а­чем ви­мо­гу по­ві­до­ми­ти про всі ухва­ле­ні уря­дом, мі­ні­стер­ства­ми та ін­ши­ми ор­га­на­ми ви­ко­нав­чої вла­ди нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти з пи­тань про­ве­де­н­ня на­у­ко­вог ро­мад­ської екс­пер­ти­зи на­бо­ру про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, не­про­до­воль­чих то­ва­рів і по­слуг для вста­нов­ле­н­ня про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му із 2000 по 2015 ро­ки. Окрім цьо­го, суд зо­бов’ язав Ка­бмін на­да­ти всі рі­ше­н­ня екс­пер­тних ко­мі­сій за ре­зуль­та­та­ми на­у­ко­во- гро­мад­ської екс­пер­ти­зи на­бо­ру про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, не­про­до­воль­чих то­ва­рів і по­слуг для вста­нов­ле­н­ня про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му за цей пе­рі­од.

Як пи­сав «День» ра­ні­ше, по­зов про­ти Кам­бі­ну пра­во­за­хи­сник Ста­ні­слав Ба­трин по­дав ще на по­ча­тку ро­ку. При­чи­на — не про­ве­де­н­ня на­у­ко­во-гро­мад­ської екс­пер­ти­зи сфор­мо­ва­них на­бо­рів про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, не­про­до­воль­чих то­ва­рів та по­слуг, за ре­зуль­та­та­ми якої і має ви­зна­ча­ти­ся про­жи­тко­вий мі­ні­мум для укра­їн­ців.

Пер­шим кро­ком до вста­нов­ле­н­ня об­ґрун­то­ва­но­го рів­ня про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му для укра­їн­ців ста­ло рі­ше­н­ня су­ду в трав­ні цьо­го ро­ку, яке зо­бов’яза­ло уряд по­да­ти пи­сьмо­во всі по­ясне­н­ня і до­ку­мен­ти що­до вста­нов­ле­н­ня Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му за остан­ніх 15 ро­ків.

А вже 22 ли­пня під час за­сі­да­н­ня Мі­ні­стер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки на­да­ло су­ду пи­сьмо­ве по­ясне­н­ня про те, що тер­мін про­ве­де­н­ня екс­пер­ти­зи на­став, та до­лу­чи­ло до ма­те­рі­а­лів спра­ви своє про­ха­н­ня до уря­ду за­без­пе­чи­ти про­ве­де­н­ня та­кої екс­пер­ти­зи на ви­мо­ги гро­мад­сько­сті. Зі сво­го бо­ку, Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів ви­зна­ло, що на­бо­ри про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, не­про­до­воль­чих то­ва­рів та по­слуг за­твер­джу­ва­ли­ся тіль­ки 2000 ро­ку. Та­кож Мін­фін кон­ста­ту­вав, що до 2015 ро­ку « про­во­див ро­бо­ту » сто­сов­но фор­му­ва­н­ня но­вих на­бо­рів, про­те уряд не ухва­лю­вав від­по­від­них рі­шень про за­твер­дже­н­ня « спо­жив­чо­го ко­ши­ку » .

Як ре­зуль­тат, Мін­фін на­дав під­твер­дже­н­ня, що на­при­кін­ці ми­ну­ло­го мі­ся­ця Мін­со­цпо­лі­ти­ки, Мі­н­еко­ном роз­ви­тку, МОЗ та Мін­фі­ну бу­ло до­ру­че­но про­ве­сти на­у­ко­во- гро­мад­ську екс­пер­ти­зу на­бо­ру про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, не­про­до­воль­чих то­ва­рів і на­бо­ру по­слуг для вста­нов­ле­н­ня про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му. Та­ким чи­ном, уряд ви­знав не­об­хі­дність пе­ре­гля­ду « спо­жив­чо­го ко­ши­ку » в Укра­ї­ні.

« Для то­го, щоб уряд не про­грав, він по­дав, як до­ка­зи до спра­ви, но­ві до­ру­че­н­ня уря­ду, під­го­тов­ле­ні в черв­ні, на, вла­сне, пе­ре­ра­ху­ва­н­ня спо­жив­чо­го ко­ши­ку. Уряд по­ка­зує су­ду, що вже й ви­ко­нав те, чо­го ми ви­ма­га­ли. Ми це спри­йма­є­мо, як ре­аль­ну ка­пі­ту­ля­цію. Але, во­дно­час, це ду­же до­брий ре­зуль­тат, то­му що ухва- ле­но рі­ше­н­ня і є від­по­від­ні до­ку­мен­ти » , — го­во­рить Ста­ні­слав Ба­трин. За йо­го сло­ва­ми, сьо­го­дні акти­ві­сти роз­гля­да­ють ва­рі­ант за­ли­ши­ти без роз­гля­ду по­зов і зайня­ти­ся вну­трі­шнім мо­ні­то­рин­гом то­го, як бу­де про­во­ди­ти­ся ек­спер­ти­за, і в ра­зі чо­го — по­да­ва­ти по­зов до су­ду.

Тим не мен­ш­уря­ду до­ве­де­ться- та­ки про­ве­сти від­по­від­ну екс­пер­ти­зу. Згі­дно з по­ряд­ком про­ве­де­н­ня на­у­ко­во- гро­мад­ської екс­пер­ти­зи на­бо­ру про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, не­про­до­воль­чих то­ва­рів і по­слуг для вста­нов­ле­н­ня про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му за­твер­дже­но По­ста­но­вою КМУ № 1767 від 24 ве­ре­сня 1999 р. (да­лі — «По­ря­док»), ек­спер­ти­за про­во­ди­ться екс­пер­тною ко­мі­сі­єю. До її скла­ду вхо­дять 12 осіб, з яких че­тве­ро пред­став­ля­ти­муть цен­траль­ні ор­га­ни ви­ко­нав­чої вла­ди ( пер­ші за­сту­пни­ки мі­ні­стра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі, мі­ні­стра фі­нан­сів та мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я). Чо­ти­ри осо­би пред­став­ля­ти­муть об’єд­на­н­ня ро­бо­то­дав­ців, і стіль­ки ж — проф­спіл­ко­ві об’ єд­на­н­ня, які ма­ють ста­тус все­укра­їн­ських.

Як по­яснює пра­во­за­хи­сник, ва­жли­вим є те, що у ра­зі не­схва­ле­н­ня екс­пер­тною ко­мі­сі­єю про­по­зи­цій вла­ди що­до на­бо­ру про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, не­про­до­воль­чих то­ва­рів і по­слуг для вста­нов­ле­н­ня про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му, во­ни по­вер­та­ю­ться на пе­ре­гляд ци­ми ор­га­на­ми у ви­зна­че­ний екс­пер­тною ко­мі­сі­єю тер­мін. У ра­зі ж по­втор­но­го не­схва­ле­н­ня екс­пер­тною ко­мі­сі­єю на­бо­ру, пи­та­н­ня ви­но­си­ться на роз­гляд На­ціо­наль­ної три­сто­рон­ньої со­ці­аль­но- еко­но­мі­чної ра­ди.

«Ми по­ста­ви­ли вла­ді орі­єн­тир — 7 ти­сяч гри­вень. До ньо­го во­на по­вин­на тя­гну­ти­ся. Ін­ша річ — на­ра­зі не ста­ви­ться пи­та­н­ня, де бра­ти гро­ші. На­сам­пе­ред вла­да по­вин­на ви­зна­ти, скіль­ки лю­ди­ні по­трі­бно гро­шей, щоб нор­маль­но про­жи­ти. А вже по­тім не­хай ро­бить офі­цій­ні за­яви про те, що не мо­же за­без­пе­чи­ти ви­пла­ти за та­ким про­жи­тко­вим мі­ні­му­мом. Не­хай чи­нов­ни­ки на­во­дять ар­гу­мен­ти і до­ка­зи то­го, що во­ни не мо­жуть це зро­би­ти — не­хай від­кри­ва­ють бю­джет. А не про­сто го­во­ри­ти, як у нас в кра­ї­ні ві­це-прем’єр та прем’єр-мі­ністр до­зво­ля­ють со­бі без мо­ти­ву­ва­н­ня ро­би­ти за­яви про те, що у нас не­має ко­штів», — під­су­мо­вує пра­во­за­хи­сник.

СТА­НІ­СЛАВ БА­ТРИН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.