Фонд га­ран­ту­ва­н­ня «роз­мо­ро­зить» ча­сти­ну ра­хун­ків одно­го з бан­ків

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Фонд по­го­див дії упов­но­ва­же­ної осо­би для роз­бло­ку­ва­н­ня ви­плат за зна­чною ча­сти­ною ра­хун­ків вкла­дни­ків «Дель­та Бан­ку». Про це йде­ться у по­ві­дом­лен­ні Фон­ду, пе­ре­дає «Еко­но­мі­чна прав­да». Як за­зна­ча­є­ться, ви­ко­на­вча ди­ре­кція Фон­ду сво­їм рі­ше­н­ням від 27 ли­пня 2015 ро­ку по­го­ди­ла дії упов­но­ва­же­ної осо­би Фон­ду на тим­ча­со­ву адмі­ні­стра­цію АТ «Дель­та Банк» сто­сов­но зня­т­тя тим­ча­со­во­го обме­же­н­ня на здій­сне­н­ня опе­ра­цій що­до ви­пла­ти ко­штів вкла­дни­кам в ме­жах га­ран­то­ва­ної су­ми від­шко­ду­ва­н­ня Фон­дом за ра­хун­ка­ми фі­зи­чних осіб: де­по­зи­тни­ми, по­то­чни­ми, в то­му чи­слі кар­тко­ви­ми. Зокре­ма, зі зна­чної ча­сти­ни за­бло­ко­ва­них ра­хун­ків вкла­дни­ків «Дель­та Бан­ку», яких на сьо­го­дні на­ра­хо­ву­є­ться близь­ко 18 ти­сяч осіб, пла­ну­є­ться зня­ти тим­ча­со­ві обме­же­н­ня що­до ви­пла­ти ко­штів у ме­жах га­ран­то­ва­ної су­ми. До­ступ до сво­їх ко­штів отри­ма­ють по­над 75% із за­зна­че­них ви­ще вкла­дни­ків. Так, під час пе­ре­вір­ки ін­фор­ма­ції, яка на­ді­йшла від іні­ці­а­тив­ної гру­пи «Ко­мі­тет вкла­дни­ків АТ «Дель­та Банк», сто­сов­но не­своє­ча­сно­го до­ве­де­н­ня до по­са­до­вих осіб бан­ку ви­мог НБУ що­до обме­жень на про­ве­де­н­ня опе­ра­цій у зв’яз­ку з ви­зна­н­ням бан­ку про­блем­ним, ви­яв­ле­но до­ку­мен­таль­ні під­твер­дже­н­ня ви­кла­де­ним у звер­нен­ні фа­ктам. Як ві­до­мо, вкла­дни­кам «Дель­та Банк» уже ви­пла­че­но 6,2 мі­льяр­да гри­вень, що ста­но­вить май­же 47,4% від за­галь­ної га­ран­то­ва­ної су­ми. А тим­ча­со­ва адмі­ні­стра­ція бан­ку пра­цю­ва­ти­ме до 2 ве­ре­сня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.