Ро­ман НА­СІ­РОВ: «Еле­ктрон­не адмі­ні­стру­ва­н­ня акци­зів за­про­ва­дять із 2016 ро­ку»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Еле­ктрон­ну си­сте­му адмі­ні­стру­ва­н­ня акци­зно­го по­да­тку за­про­ва­дять з по­ча­тку сі­чня 2016 ро­ку. Про це під час бри­фін­гу в середу по­ві­до­мив го­ло­ва Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Ро­ман На­сі­ров, пе­ре­дає УНН. «Ми вже де­кіль­ка мі­ся­ців то­му по­ча­ли роз­гля­да­ти пи­та­н­ня за­про­ва­дже­н­ня та­кої ж си­сте­ми (си­сте­ми еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня. — Ред.) для акци­зно­го по­да­тку», — за­зна­чив Ро­ман На­сі­ров. Він та­кож до­дав, що до пар­ла­мен­ту вже вне­се­но за­ко­но­про­ект що­до акци­зних на­кла­дних і за­про­ва­дже­н­ня еле­ктрон­ної си­сте­ми адмі­ні­стру­ва­н­ня. «Я ду­маю, ми бу­де­мо на­ма­га­ти­ся всти­гну­ти цьо­го ро­ку. А якщо ні, то з пер­шо­го сі­чня за­про­ва­ди­ти та­ку ж са­му си­сте­му або по­ді­бну си­сте­му еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня акци­зно­го по­да­тку», — за­зна­чив го­ло­ва ДФС. За йо­го сло­ва­ми, вза­га­лі ве­ли­ку ча­сти­ну сер­ві­сів ДФС уже пе­ре­ве­де­но в еле­ктрон­ний ви­гляд. «Ми ру­ха­є­мось ду­же актив­но у пов­ній еле­ктро­ні­за­ції си­сте­ми ДФС і за по­да­тка­ми, і за ми­тни­цею. То­му це по­стій­ний про­цес», — до­дав він. На­га­да­є­мо, не­що­дав­но Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко під­пи­сав за­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до удо­ско­на­ле­н­ня адмі­ні­стру­ва­н­ня по­да­тку на до­да­ну вар­тість».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.