До про­да­жу Оде­сько­го пор­то­во­го за­во­ду го­ту­є­ться 94,6% акти­вів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Фонд дер­жмай­на роз­по­чав під­го­тов­ку до про­да­жу па­ке­та акцій ве­ли­ко­го ви­ро­бни­ка амі­а­ку і кар­ба­мі­ду Оде­сько­го при­пор­то­во­го за­во­ду в роз­мі­рі 94,567%. Про це йде­ться в по­ві­дом­лен­ні ФДМ, пи­шуть «Укра­їн­ські новини». За по­ві­дом­ле­н­ням, та­кож роз­по­ча­то під­го­тов­ку до про­да­жу 94,99% акцій Оде­ської те­пло­е­лек тро­цен­тра­лі та акцій 95,833% Хер­сон­ської те­пло­е­лек тро­цен­тра­лі. Па­ке­ти акцій цих енер­го­по­ста­чаль­них ком­па­ній про­да­ва­ти­му­ться на кон­кур­сі. ФДМ про­по­нує по­тен­цій­ним по­ку­пцям взя­ти участь у роз­роб­ці умов про­да­жу цих па­ке­тів акцій. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, 2014 ОПЗ, згі­дно з між­на­ро­дни­ми стан­дар­та­ми фін­зві­тно­сті, за­кін­чив зі зби­тком 270,473 міль­йо­на гри­вень. На­га­да­є­мо, Оде­ський при­пор­то­вий за­вод є пу­блі­чним акціо­нер­ним то­ва­ри­ством, 99,57% акцій яко­го на­ле­жать дер­жа­ві, ни­ми ке­рує Фонд дер­жмай­на. За­вод спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­бни­цтві амі­а­ку і кар­ба­мі­ду, пе­ре­ван­та­жен­ні хі­мі­чної про­ду­кції, яка над­хо­дить із кра­їн СНД на екс­порт. Хер­сон­ська те­пло­е­лект ро­цен­траль, за по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, за­кін­чи­ла ми­ну­лий рік із чи­стим при­бу­тком 15,629 міль­йо­нів гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.