Про­па­ган­да на кро­ві

Девальвація екс­пер­тних оці­нок ма­сою ба­ла­ку­чих «ана­лі­ти­ків» ли­ше роз­чи­щає агре­со­ру шлях до на­шо­го ти­лу

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Якщо в ро­сій­сько­му ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі до­мі­ну­ють те­хно­ло­гії про­па­ган­ди і на­ві­ю­ва­н­ня, то в укра­їн­сько­му ме­діа-се­ре­до­ви­щі па­ну­ють ви­снов­ки за­мість ін­фор­ма­ції з пер­шо­дже­рел. Хви­ля са­мо­на­зва­них екс­пер­тів, ана­лі­ти­ків з роз­кру­че­ни­ми прі­зви­ща­ми за­пов­нює ін­фор­ма­цій­ні по­ро­жне­чі в умо­вах по­ту­жно­го за­пи­ту су­спіль­ства на кон­кре­тні від­по­віді. Не­ви­зна­че­ність за­га­лу в клю­чо­вих пи­та­н­нях по­ро­джує ба­жа­н­ня ма­ти ста­лу дум­ку і від­по­від­но го­то­ві ви­снов­ки ча­сто за­мі­ню­ють про­цес ми­сле­н­ня, ре­тель­ний ана­ліз. Са­ме то­му так не­об­хі­дні не­упе­ре­дже­ні злі­пки дій­сно­сті, зрі­зи ре­а­лій. Те­ма бло­ку­ва­н­ня чи не бло­ку­ва­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій, при обго­во­рен­ні якої ча­сто пе­ре­сі­чні гро­ма­дя­ни уяв­ля­ють со­бі ви­со­кі сті­ні, блок­по­сти і ко­лю­чий дріт, аж ра­птом ви­яв­ля­є­ться, що в оку­по­ва­но­му Лу­ган­ську мо­жна зня­ти го­тів­ку з ра­хун­ку будь-яко­го укра­їн­сько­го бан­ку за 3 — 5% ко­мі­сії. Ми го­во­ри­мо про сан­кції за­хо­ду про­ти Ро­сії, про пе­ре­тво­ре­н­ня лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня на лі­нію фрон­ту, про за­ку­по­рю­ва­н­ня укра­їн­ських гро­ма­дян у без­ви­хі­дній кол­бі, і на цьо­му тлі кон­кре­тні фі­нан­со­ві уста­но­ви не­по­га­но за­ро­бля­ють по­за всі­ля­ки­ми пе­ре­ти­на­ми кор­до­нів.

Зреш тою, чи іс нує вза га лі до сте мен ний спи сок те ро рис тів, їхніх по­сі­бни­ків та всіх тих, хто ви­му­ше­но або сві­до­мо став на їхній бік? І чи за­про­ва­дже­но що­до них сан­кції з бо­ку Ки­є­ва? Чи за - бло­ко­ва­ні їхні ра­хун­ки, ра­хун­ки їхніх ро­дин? Чи ві­до­мо, хто з те - ро­ри­стів та їхніх при­бі­чни­ків на­ра зі за ре єс т ро ва ний пе ре се лен - цем у мир них міс тах Укра ї ни? Зві ти пра во охо рон них ор га нів що до за три ман ня фур на лі нії роз­ме­жу­ва­н­ня на­чеб­то по­кли­ка­ні про де мон ст ру ва ти бо роть бу з «кон­тра­бан­дою», яка по фа­кту не є кон т ра бан дою. А з ін шо го бо - ку — зна­йти в ме­ре­жі офі­цій­ний пе ре лік осіб, які при чет ні до те - ро риз му не мож ли во. Тим па че, не­мо­жли­во ді­зна­тись, яких са­ме за хо дів ужи то що до об ме жен ня їхніх прав.

Пред­став­ни­ки СБУ за­пев - ня­ють, що та­кі спи­ски існу­ють і по­тра­пи­ти в Укра­ї­ну те­ро­ри­сти ні з бо­ку зо­ни АТО, ні з те­ри­то­рій ін­ших дер­жав не змо­жуть. На­справ­ді, ми ба­чи­мо, що по­сі­бни­ки бан ди тів по чу ва ють ся в сто ли ці Укра ї ни до сить ком фор т но. Рік то­му для іден­ти­фі­ка­ції по­ді­бних осіб ви ко рис то ву ва ли міс це вих дон­ба­сів­ців, які до­по­ма­га­ли до­бро­воль­чим ба­таль­йо­нам на блок­по­стах за­три­му­ва­ти де­пу­та­тів-се­па­ра­ти­стів, по­діль­ни­ків те­ро­ри­стів. На жаль, за­три­ма­ні і пе­ре­да­ні пра­во­охо­рон­цям зга­да­ні осо­би зго­дом опи­ня­ли­ся на сво­бо­ді. Си­ту­а­ція чи­мось схо­жа із си­ту­а­ці­єю з по­ло­не­ни­ми ро­сій­ськи­ми вій­сько­ви­ми, які в умо­вах АТО, а не вій­ни, на­віть на­зи­ва­тись по­ло­не­ни­ми не мо­жуть. На­ра­зі мо­жна бу ло спо сте рі га ти се рйоз ну « за - сві­тку» ли­ше двох ГРУшни­ків. На за­пи­та­н­ня, яка до­ля ін­ших за­три­ма­них ро­сій­ських вій­сько­вих на Дон­ба­сі, Ген­штаб та спец­слу­жби по­си­ла­ю­ться на тай­ну слід­ства, во єн ну та єм ни цю то що. Від - су­тність, у свою чер­гу, офі­цій­но­го ви зна чен ня по дій на схо ді Укра ї ни на Дон ба сі як вій ни, фа­кти­чно, зні­має з Ро­сії — справ­жньо­го агре­со­ра й оку­пан­та — обов’яз­ки із ма­те­рі­аль­но­го утри­ма­н­ня цих те­ри­то­рій.

Кіль­кість на­ве­зе­ної на Дон­бас зброї та по­стій­ні тре­ну­ва­н­ня ро­сій­ської ар­мії в Ро­сто­ві на­тя­ка­ють на те, що в най­ближ­чій пер­спе­кти­ві від­во­ю­ва­ти си­ло­ви­ми за­со ба ми Лу ганськ і До нецьк бу де вкрай склад но. Ро сі я ни ж ре гу - ляр но мо жуть спо сте рі га ти за тим, як у Ба­тай­ську (пе­ред­мі­стя Рос то ва-на- До ну) фор му ють ся так зва ні гу ма ні тар ні ван та жі з від­по­від­ним асор­ти­мен­том зброї. В ін­шо­му пе­ред­мі­сті Ро­сто­ва-на­До ну, а са ме на Ка да мівсь ко му по­лі­го­ні, не вщу­ха­ють ре­гу­ляр­ні по­льо­ти вій­сько­вої авіа­ції, від­бу­ва ють ся від пра цьо ву ван ня так - ти­чних зав­дань із за­хо­пле­н­ня те­ри­то­рій (осо­бли­во­сті ре­льє­фу тої міс це вос ті аб со лют но від по ві да - ють Дон­ба­су і роз­та­шо­ва­ні в без- по­се­ре­дній близь­ко­сті до на­шо­го кор­до­ну). Ре­гу­ляр­но че­рез пункт « Дол жансь кий » уно чі зга да на « гу ма ні тар на » гу се нич на до по - мо га пе ре ки да єть ся до оку по ва - них те­ри­то­рій Укра­ї­ни. Вар­то за­ува­жи­ти, що ця ін­фор­ма­ція осо­бли во не при хо ву єть ся від гро - мад­сько­сті. Всі ці бра­ва­ди м’яза­ми є та кож еле мен та ми тис ку, яко­му мо­жна про­ти­ста­ви­ти ли­ше гра­мо­тну ди­пло­ма­ти­чну ро­бо­ту зі сві то вою спіль но тою і сис тем ні за­хо­ди зі змі­цне­н­ня на­ціо­наль­ної без­пе­ки. Але про яку си­стем­ність мож на вес ти мо ву за умов хрес - них хо­дів у Ки­є­ві з геор­гі­їв­ськи­ми стрі­чка­ми і при­су­тно­сті у вла­ді по­сі­бни­ків, а то й ко­ор­ди­на­то­рів се­па­ра­ти­стів (для то­го, щоб у цьо му пе ре ко на ти ся, вар то гля - ну ти на де які пріз ви ща в скла ді Пар­ла­мен­ту)?

В ідео ло гіч но му пла ні на на шо му бо ці на ра зі є, крім ін - ших, ще два аспе­кти — вра­же­н­ня тих, хто по вер нув ся до оку по ва - них міст з віль­ної Укра­ї­ни, та то­таль­не роз­ча­ру­ва­н­ня тих, хто че­кав на «сві­тле май­бу­тнє» під чо­бо­том Ро­сії. Але, на жаль, ба­га­то з тих, хто по вер нув ся до сво їх осель, ні чо го втіш но го з ве ли кої Укра­ї­ни не при­ніс, крім спогадів про при­ни­же­н­ня, вла­дний без­лад та ха­ба­рі на блок­по­стах. Дру­га ж ка те го рія гро ма дян в основ но му пов’ язу ють свої труд но щі з тим, що їх прос то не прий ня ла в свої обійми Ро­сія. За­мість три­ко­ло­ру во­ни отри­ма­ли су­ро­гат се­па­ра­ти­зму — ім­пер­ський бан­ди­тизм за яко го вже на віть не має мож ли - вос ті про тес ту ва ти та хоч якось бо­ро­ти­ся за вла­сні пра­ва.

Ось зні мок ре алій те пе ріш - ньо­го Лу­ган­ська з вуст ко­рін­но­го лу ган ча ни на Ві та лія: « Сьо год ні стик нув ся з тим, що ма му мо­єї знай о мої пок ла ли в он ко ло гію, ді­а­гно­сту­ва­ли рак, по­трі­бна бу­ла кров, але їй не да­ли її до тих пір, по­ки ме­ні не при­не­сли до­нор­ські та­ло­ни... але це ще пів­бі­ди. Лі­ків не має зов сім. Кров знай ш ли, а кра пель ниць для її пе ре ли ван - ня — не має. Із усіх не об хід них пре па ра тів я зміг ку пи ти ли ше ві­та­мін С в ам­пу­лах. Усе ін­ше за­мов­ляв у Сє­ве­ро­до­не­цьку (звіль­не­на те­ри­то­рія. — Авт.). На днях усі рин­ки не пра­цю­ва­ли, за­чи­ни­ли мо­ду­лі і при­крі­пи­ли та­бли­чки «Ми про­те­сту­є­мо!»

Рів но рік то му у Ві та лія в на слі док мі но мет но го об стрі лу за ги ну ла мо ло да дру жи на Оля. То ді бан ди ти об стрі лю ва ли Лу - ганськ із са­мо­го Лу­ган­ська, сі­ю­чи па ніч ний страх і спи су ю чи свої зло­чи­ни на ВСУ. Над за­би­ти­ми й ін­фор­ма­цій­но ізо­льо­ва­ни­ми лу ган ча на ми ро сійсь кі спец - служ би від пра цьо ву ва ли і про - дов жу ють від пра цьо ву ва ти ци - ні­чні, зу­хва­лі ме­то­ди за­ля­ку­ван - ня і на ві ю вань. Ві та лій до дає: « Сьо год ні в рай о ні тре тьої го ди - ни но чі про ки нув ся від зал пів. Стрі­ля­ли з мі­ста. Але найжахливі ше те, що во ни вста но ви ли пам’ ят ник, де за ги ну ла Оля, і зви ну ва чу ють ВСУ у вбив ст ві гро ма дян. Я там був то ді — рік на зад! Стрі ля ли близь ко, роз ри - ви мін бу ли із се кун д ни ми за - трим­ка­ми, а ВСУ бу­ли за 15 — 20 кі­ло­ме­трів від Лу­ган­ська. Про­па­ган­да на кро­ві...»

Ці факти ли­ше до­во­дять, на скіль ки склад ною і ви бу хо не - без печ ною на ра зі є пер ма нен т но па­ла­ю­ча си­ту­а­ція на схо­ді Укра­ї­ни і на­скіль­ки без­від­по­від­аль­ни­ми є вчин­ки тих, хто, з одно­го бо­ку, на­ма­га­є­ться по­сі­я­ти па­ні­ку, а з дру­го­го — ви­прав­до­вує не­до­лі­ки вла ди, від сут ність ре форм і змі­цне­н­ня нац­без­пе­ки зов­ні­шні­ми чин­ни­ка­ми. Девальвація екс­пер­тних оці­нок ма­сою ба­ла­ку­чих « ана лі ти ків » , по лі ти за ція і спе - ку­ля­ції в умо­вах по­ту­жних про­па­ган­дист­ських атак во­ро­га, ли­ше роз­чи­щає агре­со­ру шлях до на­шо­го ти­лу. За­мість ро­бо­ти з на­ши­ми гро­ма­дя­на­ми, ви­ко­ри­ста­н­ня всіх за со бів лі ку ван ня та за - во­йо­ву­ва­н­ня їхніх душ і сві­до­мо­сті, ми до­зво­ля­є­мо ім­пе­рії ни­шпо­ри­ти у нас за спи­ною — від ран­ко­во­го ме­тро до га­ла­сли­во­го рин­ку, від по­верх­не­во­го те­ле­ба­че­н­ня до об раз на блок пос тах. Якщо ви - снов­ків не бу­де зро­бле­но вча­сно, за кіль­ка ро­ків Укра­ї­на ма­ти­ме «при­дні­стров’я» у най­гір­шо­му сво­є­му ва­рі­ан­ті. Адже між «ПМР» і Ро­сі­єю про­ля­гає ці­ла Укра­ї­на, а між Укра­ї­ною і Ро­сі­єю за­ли­ши­лась ли­ше про­ли­та кров.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.