У Він­ни­ці спец­при­зна­чен­ці зі­гра­ють у фут­бол

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

1 сер­пня Все­укра­їн­ське об’єд­на­н­ня уча­сни­ків бо­йо­вих дій та во­лон­те­рів АТО про­ве­де у Він­ни­ці І тур­нір з фут­бо­лу се­ред вій­сько­вих спе­ці­аль­но­го при­зна­че­н­ня. На ста­діо­ні він­ни­цької шко­ли №35 у фут­боль­но­му по­єдин­ку за «Ку­бок ге­ро­їв спе­цна­зу» зма­га­ти­му­ться шість фут­боль­них ко­манд — ни­ні­шні спец­при­зна­чен­ці та ве­те­ра­ни. Тур­нір від­бу­де­ться з на­го­ди по­двій­но­го вій­сько­во­го свя­та — Дня де­сан­ту та Дня Вій­сько­во- По­ві­тря­них сил Укра­ї­ни, штаб яких ба­зу­є­ться у Він­ни­ці. «Ідея тур­ні­ру по­ля­гає в то­му, щоб об’єд­на­ти на одно­му ста­діо­ні вій­сько­вих спе­ці­аль­них під­роз­ді­лів, тих, які во­ю­ють на схо­ді і за­хи­ща­ють на­шу зем­лю, — ка­же го­ло­ва Все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня уча­сни­ків бо­йо­вих дій та во­лон­те­рів АТО Ана­то­лій Слі­він­ський. — Ми пра­гне­мо по­ка­за­ти ши­ро­ко­му за­га­лу їхню си­лу, мі­цність і ви­три­ва­лість. Та­кож цей дру­жній матч має на ме­ті вша­ну­ва­н­ня пам’яті за­ги­блих на Дон­ба­сі Ге­ро­їв спе­цна­зу. Ми у ве­ли­ко­му бор­гу пе­ред хло­пця­ми, які по­кла­ли своє жи­т­тя за сві­тле май­бу­тнє на­шої дер­жа­ви. Зав­жди пам’ята­ти­ме­мо про їхні по­дви­ги. Цим спор­тив­ним зма­га­н­ням хо­че­мо до­ве­сти, що ли­ше гур­том, ра­зом ми не­пе­ре­мо­жні, силь­ні і мо­гу­тні». По за­вер­шен­ні зма­га­н­ня усім уча­сни­кам тур­ні­ру бу­де вру­че­но гра­мо­ти, пам’ятні від­зна­ки, а та­кож при­зи від спон­со­рів. Ко­ман­да- пе­ре­мо­жець отри­має Ку­бок ге­ро­їв спе­цна­зу і мо­жли­вість зма­га­ти­ся за пер­шість в Укра­ї­ні з во­ло­да­рем Куб­ка ге­ро­їв де­сан­ту­ри (фут­боль­ний матч за який пла­ну­ють про­ве­сти 2 сер­пня у Жи­то­ми­рі на ба­зі дис­ло­ка­ції 95-ї бри­га­ди). Фут­боль­ний дво­бій во­ло­да­рів Куб­ка ге­ро­їв спе­цна­зу та Куб­ка ге­ро­їв де­сан­ту­ри про­ве­дуть у Ки­є­ві, на одно­му з най­кра­щих фут­боль­них по­лів мі­ста, по­ві­дом­ляє Окса­на СОБКО, Він­ни­ця.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ФУТ­БОЛЬ­НИЙ МАТЧ ЗА «КУ­БОК ГЕ­РО­ЇВ ДЕ­САН­ТУ­РИ» ПЛА­НУ­ЮТЬ ПРО­ВЕ­СТИ 2 СЕР­ПНЯ У ЖИ­ТО­МИ­РІ, НА БА­ЗІ ДИС­ЛО­КА­ЦІЇ 95-Ї БРИ­ГА­ДИ. А ВЖЕ В КИ­Є­ВІ КО­МАН­ДИ-ПЕ­РЕ­МОЖ­ЦІ СПЕ­ЦНА­ЗУ І ДЕ­САН­ТУ­РИ ЗІ­ГРА­ЮТЬ ЗА ПЕР­ШІСТЬ В УКРА­Ї­НІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.