Фільм про «ін­ших»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Пе­ре­се­ле­нець Гри­го­рій Гри­шкан пред­ста­вив кі­но­про­ект, яким хо­че при­вер­ну­ти ува­гу до про­блем лю­дей із осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми

Пре­зен­та­ція кон­це­пції філь­му «Ін­ший» від­бу­ла­ся на днях в Укра­їн­сько­му кри­зо­во­му ме­ді­а­цен­трі. За сло­ва­ми ав­то­ра ідеї, пе­ре­се­лен­ця з До­не­цька Гри­го­рія Гри­шка­на, го­лов­на ме­та про­е­кту — звер­ну­ти ува­гу на лю­дей, що по­тре­бу­ють осо­бли­вої ува­ги і під­трим­ки. «Я хо­чу до­ве­сти на­шо­му укра­їн­сько­му су­спіль­ству, яке стра­ждає дис­кри­мі­на­ці­єю до «ін­ших», що особлива лю­ди­на все одно мо­же до­сяг­ти будь-яких вер­шин, які їй ці­ка­ві», — ка­же Гри­го­рій. Йо­го істо­рія — най­кра­ще то­му під­твер­дже­н­ня.

Одра­зу пі­сля на­ро­дже­н­ня хло­пце­ві по­ста­ви­ли ді­а­гноз — ди­тя­чий це­ре­браль­ний па­ра­ліч. Утім хво­ро­ба ні­ко­ли не бу­ла для ньо­го пе­ре­шко­дою. Зав­дя­ки сво­їй на­по­ле­гли­во­сті та ці­ле­спря­мо­ва­но­сті Гри­го­рій отри­мав ди­плом еко­но­мі­ста, пра­цю­вав у рі­дно­му Кра­сно­ар­мій­ську, а по­тім у До­не­цьку. Чер­го­вим ви­про­бу­ва­н­ням ста­ли бо­йо­ві дії на Дон­ба­сі. Зав­дя­ки жур­на­лі­стам Гри­шкан пе­ре­їхав до Ки­є­ва, пра­це­вла­шту­вав­ся, а те­пер пра­гне під­три­му­ва­ти мо­раль­но тих, хто зне­ві­рив­ся че­рез хво­ро­бу чи ін­ші жит­тє­ві об­ста­ви­ни.

За за­ду­мом, «Ін­ший» бу­де пов­но­ме­тра­жною пси­хо­ло­гі­чною дра­мою, го­лов­ну роль у якій зі­грає сам Гри­го­рій. Він бу­де єди­ним ама­то­ром, ін­ші ро­лі ма­ють ви­ко­на­ти про­фе­сій­ні акто­ри. Сю­жет вже сфор­мо­ва­но, сце­на­рій — у про­це­сі на­пи­са­н­ня. «За сце­на­рі­єм, го­лов­ний ге­рой — вла­сник успі­шно­го бі­зне­су, ав­ті­вок пре­мі­ум-кла­су, елі­тної не­ру­хо­мо­сті. Про­те, у ньо­го не­має ро­ди­ни. Та­кі лю­ди, як і всі, хо­чуть ко­ха­ти та бу­ти ко­ха­ни­ми», — роз­по­від­ає Гри­го­рій Гри­шкан.

Ре­жи­сер філь­му Він­сент Мет­тель за­зна­чив, що про да­ту ре­лі­зу го­во­ри­ти ще за­ра­но, оскіль­ки ще не зі­бра­ні всі ко­шти для зйом­ки філь­му — 50 ти­сяч до­ла­рів. Що­до тер­мі­нів ви­ро­бни­цтва, то зні­маль­ний про­цес три­ва­ти­ме до 60 днів, а пос­т­про­да­кшн — два-три мі­ся- ці. У пла­нах зні­маль­ної гру­пи — по­да­ти за­яв­ку на участь у Кан­сько­му кі­но­фе­сти­ва­лі.

«Я впев­не­ний, що фільм бу­де успі­шним. Пі­сля йо­го пе­ре­гля­ду, ба­га­то лю­дей із обме­же­ни­ми фі­зи­чни­ми мо­жли­во­стя­ми ма­ти­муть шанс по­ві­ри­ти у свої си­ли та за­хо­ті­ти змі­ни­ти своє жи­т­тя на кра­ще», — ка­же Гри­го­рій.

«Нас очі­кує хо­ро­ший ху­до­жній про­дукт. Акту­аль­ність цьо­го про­е­кту — роз­ви­ток мо­раль­них стан­дар­тів у су­спіль­стві, то­ле­ран­тно­го став­ле­н­ня до лю­дей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми», — під­су­мо­вує Мет­тель.

Да­ту про­ка­ту кі­но­стрі­чки ав­то­ри по­ки не на­зи­ва­ють. На­то­мість роз­по­від­а­ють, що у скла­ді зні­маль­ної гру­пи бу­де укра­їн­ський актор Оле­ксій Гор­бу­нов. А ком­по­зи­то­ром до філь­му пла­ну­ють за­про­си­ти лі­де­ра гур­ту «Оке­ан Ель­зи» Свя­то­сла­ва Ва­кар­чу­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.