У Тер­но­по­лі ви­го­тов­ля­ють чаї і еко­тор­би, щоб зі­бра­ти ко­шти на ар­мію

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

«Си­ла рі­дної зем­лі», «Спо­кій в ха­ті», «Чай Бан­де­рів­ський: Сла­ва Укра­ї­ні! Ге­ро­ям сла­ва!» — так на­зва­ли во­лон­те­ри Са­мо­обо­ро­ни Май­да­ну Тер­но­піль­щи­ни па­трі­о­ти­чні чаї, що ви­го­тов­ля­ють са­мі. Во­ни пе­ре­ко­на­ні, на­пій із па­трі­о­ти­чною на­звою і з на­ту­раль­них ро­слин до­дає здо­ров’я, си­ли і на­сна­ги до Пе­ре­мо­ги. Ча­сти­ну ча­їв без­ко­штов­но отри­му­ють бій­ці, а ча­сти­ну во­лон­те­ри на­прав­ля­ють на про­даж за кор­дон. Усі ви­ру­че­ні ко­шти ви­тра­ча­ють на по­тре­би укра­їн­ської ар­мії. «За три ти­жні зі­бра­ли близь­ко 900 єв­ро в рам­ках про­да­жу ча­їв за кор­до­ном. Зби­ра­є­мо тра­ви тро­хи са­мі, тро­хи лю­ди при­но­сять», — роз­по­від­ає во­лон­тер Са­мо­обо­ро­ни Май­да­ну Тер­но­піль­щи­ни Лі­лія Му­сі­хі­на. Во­лон­те­ри зби­ра­ють ме­лі­су, м’яту, по­до­ро­жник, де­ре­вій, кро­пи­ву, ка­лен­ду­лу та ін­ші лі­кар­ські ро­сли­ни. Су­міш цих трав є не ли­ше сма­чним на­по­єм, а й лі­ку­валь­ним. Не­за­ба­ром во­лон­те­ри над­си­ла­ти­муть бій­цям чаї в упа­ков­ках з но­ви­ми на­зва­ми. Патріотично-ро­ман­ти­чна еко­тор­ба — ще одні но­ва волонтерська про­ду­кція Са­мо­обо­ро­ни Май­да­ну Тер­но­піль­щи­ни. На сум­ці на­не­се­но ци­та­ту з вір­ша ві­до­мо­го укра­їн­сько­го по­е­та, пред­став­ни­ка Хар­ків­ської шко­ли ро­ман­ти­ків Ми­хай­ла Пе­трен­ка «Див­люсь я на не­бо та й дум­ку га­даю: Чо­му я не со­кіл, чо­му не лі­таю». «Вар­тість та­кої еко­тор­би — 50 гри­вень. Це пов­ні­стю волонтерська ро­бо­та. Тка­ни­ну на по­ши­т­тя су­мок да­ли без­ко­штов­но. Ши­є­мо без­ко­штов­но. Ма­лю­нок на­но­си­мо без­ко­штов­но — ілюстрація з мо­єї книж­ки «Зві­ро­слов. Мі­фо­ло­ге­ма тва­рин­но­го сві­ту». Все, що ви­ру­ча­є­мо, йде на по­тре­би бій­ців», — ка­же во­лон­тер Лі­лія Му­сі­хі­на, по­ві­дом­ляє Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.