Ку­пив ли­стів­ку — до­по­міг мі­сту

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

У Чер­нів­цях зна­йшли но­вий спо­сіб зро­би­ти мі­сто кра­щим. Не­що­дав­но на ву­ли­цях з’яви­ли­ся стен­ди з ли­стів­ка­ми. Ку­пу­ю­чи їх, бу­ко­вин­ці спри­я­ти­муть по­кра­щен­ню жи­т­тя в сво­їй «сто­ли­ці». Вті­лю­ва­ти цю ідею взяв­ся чер­ні­ве­цький акти­віст Ар­тем Ке­тчуп. Са­ме він ви­ста­вив бі­ля сво­єї крам­ни­ці стенд із ли­стів­ка­ми. Ко­шту­ють во­ни не­до­ро­го — всьо­го де­сять гри­вень. До то­го ж сто­ять без на­гля­ду, тож іні­ці­а­то­рам за­ли­ша­є­ться спо­ді­ва­ти­ся ли­ше на по­ря­дність чер­нів­чан та го­стей мі­ста. Си­сте­ма пра­цює так: під­хо­диш— бе­ре­шли­стів­ку — кла­деш­грош і у скринь­ку по­ряд. За пер­ші кіль­ка днів та­ким чи­ном «зна­йшли сво­їх го­спо­да­рів» уже 40 ли­сті­вок. На по­штів­ках зо­бра­же­ні ро­бо­ти чер­ні­ве­цьких фо­то­ху­до­жни­ків. Це — ма­льов­ни­чі кра­є­ви­ди Чер­нів­ців. Тоб­то ти мо­же­шо­три­ма­ти ли­стів­ку з мі­стом, яке на­ма­га­є­шся зро­би­ти кра­щим. «Ба­га­то лю­дей під­хо­дять, ці­кав­ля­ться, ду­же до­бре ре­а­гу­ють, — роз­по­від­ає Ар­тем Ке­тчуп. — Іні­ці­а­ти­ва їм по­до­ба­є­ться, то­му спо­ді­ва­ю­ся на роз­ви­ток цьо­го про­е­кту. Це по­вин­но до­по­мог­ти чер­нів­ча­нам бу­ти ча­сті­ше «са­мим з со­бою» та зі сво­їм мі­стом». Ви­рі­шу­ва­ти, на що ви­тра­ча­ти ви­ру­че­ні ко­шти, пла­ну­ють за до­по­мо­гою го­ло­су­вань у со­цме­ре­жах. У най­ближ­чих пла­нах — обла­шту­ва­н­ня ве­ло­си­пе­дних пар­ко­вок по­бли­зу уні­вер­си­те­ту та на го­лов­них пло­щах. Ко­шту­ва­ти­ме та­ке за­до­во­ле­н­ня близь­ко де­ся­ти ти­сяч гри­вень. За­га­лом та­ким чи­ном фі­нан­су­ва­ти­муть два­над­цять не­ве­ли­ких про­е­ктів що­ро­ку, по­ві­дом­ляє Алі­на ВАВРИНЮК, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.