Ді­ти уча­сни­ків АТО від­по­чи­ли у Поль­щі

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ві­зит до Осе­ред­ку укра­їн­ців у Поль­щі став не про­сто екс­кур­сі­єю, а пі­зна­валь­ною ле­кці­єю з істо­рі­єю від­се­ле­н­ня укра­їн­ців до При­мор’я та ство­ре­н­ня осе­ред­ку. Сьо­го­дні цей осе­ре­док став на­стіль­ки ве­ли­ким і по­ту­жним, що вже до­по­ма­гає ін­шим на­ціо­наль­ним мен­ши­нам. Ке­рує ним пан Іван Сир­ник, ко­трий ми­ну­лої ве­сни при­во­зив до­по­мо­гу ро­ди­нам уча­сни­ків АТО на Во­линь і за­про­сив гру­пу ді­тей у Поль­щу на від­по­чи­нок. Во­ни по­бу­ва­ли на Бал­тій­сько­му мо­рі ( всі впер­ше, і біль­ше двох тре­тин вза­га­лі впер­ше на мо­рі), ма­ли ба­га­то ці­ка­вих екс­кур­сій, від­по­чи­нок на поль­ських озе­рах, а у Ще­ци­ні від­ві­да­ли ці­ка­ві мі­сце­ві му­зеї та по­ка­та­ли­ся на справ­жньо­му кораблі рі­чкою Одрі. В Осе­ред­ку укра­їн­ців у Ще­ци­ні ді­ти ді­зна­ли­ся про істо­рію по­яви на­ших зем­ля­ків у Поль­щі, про те, як во­ни збе­рі­га­ють мо­ву і тра­ди­ції. З ве­ли­ким ін­те­ре­сом по­ба­чи­ли справ­жній три­зуб Си­мо­на Пе­тлю­ри, він та­кож збе­рі­га­є­ться в осе­ред­ку. Оскіль­ки у гру­пі ді­тей бу­ло чи­ма­ло та­ких, які не­вдов­зі за­кін­чу­ють на­вча­н­ня у шко­лі і хо­ті­ли б здо­бу­ва­ти осві­ту в єв­ро­пей­ській кра­ї­ні, то пан Іван Сир­ник ор­га­ні­зу­вав зу­стріч з пред­став­ни­ка­ми кіль­кох поль­ських ви­шів, а та­кож по­ві­до­мив, що Осе­ре­док укра­їн­ців го­ту­є­ться від­кри­ти без­ко­штов­ні кур­си з вив­че­н­ня поль­ської мо­ви для укра­їн­ців, які хо­ті­ли б про­дов­жи­ти на­вча­н­ня у Поль­щі. Для ро­дин во­лин­ських уча­сни­ків АТО укра­їн­ська гро­ма­да Ще­ци­на зі­бра­ла гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу та со­ло­до­щі для ді­тей, по­ві­дом­ляє На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.