Ду­шев­ність без пом­пе­зно­сті

У Но­во­град-Во­лин­сько­му на­го­ро­ди­ли ла­у­ре­а­тів лі­те­ра­тур­но-ми­сте­цької пре­мії «Ле­си­ні дже­ре­ла»

Den (Ukrainian) - - Культура - Ва­ле­рій КОСТЮКЕВИЧ, Жи­то­мир

Тра­ди­цій­не свя­то « Ле­си­ні дже­ре­ла » , за­по­ча­тко­ва­не 1988- го, цьо­го­річ три­ва­ло три дні на Жи­то­мир­щи­ні. Вій­на на схо­ді Укра­ї­ни, еко­но­мі­чна скру­та по­зна­чи­ли­ся на йо­го мас­шта­би і сут­тє­во­му змен­ше­н­ня за­хо­дів із чи­сла роз­ва­жаль­них. На­то­мість збіль­ши­лась кіль­кість бла­го­дій­них акцій. Зокре­ма, ар­ти­сти По­лі­сько­го ан­сам­блю пі­сні і тан­цю «Льо­нок» ім. Іва­на Сльо­ти та спів­а­чка Окса­на Пе­кун да­ли бла­го­дій­ний кон­церт на під­трим­ку во­я­ків 30- ї ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди (її штаб ба­зу­є­ться в мі­сті, а са­ма ча­сти­на бра­ла участь у най­більш жор­сто­ких бо­ях на Дон­ба­сі, де за­зна­ла сер­йо­зних втрат). Зі­бра­ні ко­шти пла­ну­ва­ло­ся спря­му­ва­ти на лі­ку­ва­н­ня бій­ця Дми­тра Бло­хі­на, який ді­став тяж­кі по­ра­не­н­ня. На за­хо­дах фе­сту сто­я­ли скринь­ки для збо­ру по­жертв на по­тре­би во­я­ків та сі­мей за­ги­блих...

У Но­во­град-Во­лин­сько­му ві­дбу­ли­ся екс­кур­сії мі­сця­ми, пов’яза­ни­ми з Ле­сею Укра­їн­кою та її ро­ди­ною, Х Все­укра­їн­ський кон­курс ви­ко­нав­ців ху­до­жньо­го сло­ва ім. Ле­сі Укра­їн­ки, Все­ук- ра­їн­ський кон­курс ав­тен­ти­чно­го співу «Жи­во­то­ки», ви­став­ка куль­тур­ної спад­щи­ни По­лі­сько­го краю, яр­ма­рок укра­їн­ських кни­жок, виставки мі­сце­вих ху­до­жни­ків і на­ро­дних уміль­ців, ви­сту­пи ама­тор­ських ко­ле­кти­вів, кон­церт «Ді­ти Укра­ї­ни — за мир!» та ін.

За тра­ди­ці­єю, від­бу­ла­ся це­ре­мо­нія на­го­ро­дже­н­ня цьо­го­рі­чних ла­у­ре­а­тів лі­те­ра­тур­но-ми­сте­цької пре­мії іме ні Ле сі Укра їн ки Жи то - мирсь ко го об лас но го від ді лен ня Укра­їн­сько­го фон­ду куль­ту­ри.

У но мі на ції « об ра зот вор че мис - тец т во » від зна че но ху дож ни ка- по - ста нов ни ка Жи то мирсь ко го ук ра - їнсь ко го му зич но- дра ма тич но го те - атру ім. І. Ко­чер­ги Ва­ле­рій Ку­ла­він за сце ніч не вті лен ня п’ єс Ле сі Укра­їн­ки; в но­мі­на­ції «лі­те­ра­ту­ра» пре мію от ри ма ла жи то ми рян ка Оле на Бі ло шиць ка- Кос тю ке вич за твор чий до ро бок, як пись мен - ни­ці і дра ма тур га та цикл ре цен зій на ук ра їнсь кі те ат раль ні по ста - нов­ки ( зок ре ма й на сто рін ках « Дня » . — В. К.); у но мі на ції « му - зи­чна куль­ту­ра й ви­ко­нав­ська май­стер­ність» на­го­ро­дже­ний на­род ний ама торсь кий во каль ний жі но чий ан самбль « Ча­рів ни ця » Бру си лівсь - ко го рай он но го бу дин ку куль ту ри ( ке рів ник Те тя на Ла вор чук) — за по пу ля ри за цію та ви ко нан ня ук ра - їнсь кої на­род ної та ав торсь кої піс - ні; в но мі на ції « до слід жен ня і по - пу ля ри за ція твор чої спад щи ни Ле - сі Укра­їн­ки» пре­мію отри­мав ке­рів­ник на­ро­дно­го ан­сам­блю пі­сні і тан­цю « По ліс ся » Ми хай ло Ар­те мюк. Пре­мії за по­пу­ля­ри­за­цію спад­щи­ни укра­їн­ської кла­си­чної му­зи­ки, зокре­ма, улюб ле них тво рів Ле сі Укра - їн ки, удос то є ний на род ний ан - самбль ка мер ної му зи ки « Кла сік » Но­во­град-Во­лин­сько­го мі­сько­го па­ла цу куль ту ри ( ке рів ник Ла ри са Хме левсь ка).

ФО­ТО З АР­ХІ­ВУ «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.