Ра­діо­ма­ра­фон пам’яті Ку­зьми

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ін­тер­нет-ра­діо S.R.A.K.A (Sвоє Rа­діо Aн­дрія Kу­зьмен­кА) про­ве­де 17 сер­пня ра­діо­е­фір, який три­ва­ти­ме 55 го­дин, по­ві­дом­ляє «Те­ле­кри­ти­ка» (по­пе­ре­дній ре­корд на­ле­жить «Рус­ско­му Ра­дио Рос­сия», де ефір три­вав по­над 52 го­ди­ни).За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів, ідея по­би­ти ре­корд ро­сі­ян ви­ни­кла ще пів­ро­ку то­му. То­ді пла­ну­ва­ло­ся, що в ра­діо­ма­ра­фо­ні ві­зьме участь і сам за­снов­ник ра­діо, лі­дер гур­ту «Скря­бін» Ан­дрій Ку­зьмен­ко. За вста­нов­ле­н­ням ре­кор­ду спо­сте­рі­га­ти­муть екс­пер­ти На­ціо­наль­но­го ре­є­стру ре­кор­дів Укра­ї­ни, які ого­ло­сять офі­цій­ний ре­зуль­тат у пря­мо­му ефі­рі.

У ра­діо­ма­ра­фо­ні ві­зьмуть участь гур­ти «Па­ю­щіє Тру­си», «Дзі­дзьо», ви­ко­нав­ці Ва­ле­рій Хар­чи­шин ( « Дру­га Рі­ка » ) , Олег Соб­чук (СКАЙ) , Олег Ла­по­но­гов ( « Та­бу­ла Ра­са » ) , Ма­рія Бур­ма­ка, Іре­на Кар­па, про­дю­сер Во­ло­ди­мир Бе­бе­шко та ін­ші. Та­кож до ма­ра­фо­ну при­єд­на­ю­ться при­хиль­ни­ки твор­чо­сті гур­ту « Скря­бін » , чле­ни сім’ ї спів­а­ка та близь­кі дру­зі ро­ди­ни Ку­зьмен­ків. Ефір від­бу­де­ться в день на­ро­дже­н­ня Ан­дрія Ку­зьмен­ка (17 сер­пня). На­га­да­є­мо, лі­дер гур­ту «Скря­бін » Ан­дрій Ку­зьмен­ко за­ги­нув у ДТП 2 лю­то­го 2015 ро­ку.

АН­ДРІЙ КУ­ЗЬМЕН­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.