«Улісс» ви­йде укра­їн­ською

Den (Ukrainian) - - Культура -

У «Ви­дав­ни­цтві Жу­пан­сько­го» го­ту­ють до дру­ку ро­ман Джей­са Джой­са «Улісс». Кла­си­чний твір сві­то­вої лі­те­ра­ту­ри впер­ше ви­йде укра­їн­ською мо­вою в пов­но­му об­ся­зі. Книж­ку пла­ну­ють ви­да­ти до цьо­го­рі­чно­го Фо­ру­му ви­дав­ців у Льво­ві, який від­бу­де­ться 9—13 ве­ре­сня, по­ві­дом­ляє Gazeta.ua. Над укра­їн­ським пе­ре­кла­дом пра­цю­ва­ли Оле­ксандр Те­рех і Оле­ксандр Мо­кро­воль­ський. Книж­ка ви­йде одним то­мом у се­рії «Май­стри сві­то­вої про­зи».

Упер­ше ро­ман ір­ланд­сько­го пи­сьмен­ни­ка Джейм­са Джой­са дру­ку­ва­ли ча­сти­на­ми в аме­ри­кан­сько­му жур­на­лі The Little Review з 1918 до 1920 рр. Ці­лі­сною книж­кою йо­го ви­да­ли 1922-го в Па­ри­жі. Книж­ки з пер­шо­го ти­ра­жу вва­жа­ють най­до­рож­чи­ми дру­кар­ськи­ми ви­да­н­ня­ми ХХ сто­лі­т­тя. Ці­на на них по­чи­на­є­ться від 100 ти­сяч фун­тів. Рі­зні ви­да­н­ня ро­ма­ну ма­ють від 640 до 1000 сто­рі­нок. Ав­тор ви­ко­ри­сто­вує ме­тод «по­то­ку сві­до­мо­сті». На­зву ро­ма­ну пов’язу­ють із ла­тин­ським ва­рі­ан­том іме­ні дав­ньо­гре­цько­го ге­роя Одіс­сея.

«Улісс» — це хро­ні­ка по­до­ро­жі Ду­блі­ном го­лов­но­го пер­со­на­жа книж­ки Ле­о­поль­да Блу­ма про­тя­гом одно­го дня, 16 черв­ня 1904-го. Ге­рої ро­ма­ну та­кож на­ма­га­ю­ться ви­рі­ши­ти го­ло­во­лом­ку, чи мо­жли­во пе­ре­тну­ти Ду­блін, не на­штов­хнув­шись на шинок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.