« Роз­ми­ва­н­ня су­ве­ре­ні­те­ту»

Екс­пер­ти «Дня» — про те, які наслідки для імі­джу Укра­ї­ни ма­ти­ме «ту­ризм» єв­ро­де­пу­та­тів у Крим і рі­ше­н­ня Ви­що­го адмін­су­ду що­до «Ае­ро­фло­ту»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Екс­пер­ти «Дня» — про те, які наслідки для імі­джу Укра­ї­ни ма­ти­ме «ту­ризм» єв­ро­де­пу­та­тів у Крим і рі­ше­н­ня Ви­що­го адмін­су­ду що­до «Ае­ро­фло­ту»

Зов­сім не­дав­но укра­їн­ські ЗМІ обго­во­рю­ва­ли скан­дал з від­ві­ду­ва­н­ням оку­по­ва­но­го Кри­му фран­цузь­ки­ми де­пу­та­та­ми. Це справ­ді був до­во­лі три­во­жний знак для Ки­є­ва. Адже ЄС про­го­ло­сив і про­го­ло­шує до­сі, що він не ви­знає ане­ксію Кри­му і пі­сля по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії на Дон­ба­сі ввів сан­кції про­ти Ро­сії та обме­же­н­ня на кон­та­кти з Кри­мом. А тут по­при за­сте­ре­же­н­ня офі­цій­но­го Ки­є­ва та фран­цузь­ко­го МЗС гру­па де­пу­та­тів одні­єї із клю­чо­вих кра­їн єв­ро­спіль­но­ти та­ки по­бу­ва­ла на цьо­му пів­остро­ві.

А як ста­ло ві­до­мо, те­пер Крим пла­нує від­ві­да­ти гру­па іта­лій­ських де­пу­та­тів. Чи­сель­ність де­ле­га­ції скла­де від во­сьми до де­ся­ти чо­ло­вік, очо­лить гру­пу Алес­сан­дро ді Бат­ті­ста, член пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту із за­кор­дон­них справ. Ви­хо­дить так, що єв­ро­пей­ські де­пу­та­ти ігно­ру­ють як сан­кції ЄС що­до Кри­му, так і за­сте­ре­же­н­ня Ки­є­ва, що від­ві­ду­ва­н­ня пів­остро­ва ко­шту­ва­ти­ме їм за­бо­ро­ни на в’їзд в Укра­ї­ну.

Що­прав­да, і до Ки­є­ва є пи­та­н­ня що­до по­слі­дов­но­сті укра­їн­ської по­лі­ти­ки що­до Кри­му. Зокре­ма це сто­су­є­ться то­го, на­скіль­ки Укра­ї­на, яка ви­ма­гає санкцій від Єв­ро­пи, са­ма до­три­му­є­ться обме­жу­валь­них за­хо­дів що­до тим­ча­со­во не­за­кон­но оку­по­ва­но­го Ро­сі­єю Кри­му.

І при­кла­дом та­кої не­по­слі­дов­но­сті є не­що­дав­нє рі­ше­н­ня Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Укра­ї­ни, який за­до­воль­нив ка­са­цій­ну скар­гу і ска­су­вав рі­ше­н­ня по­пе­ре­дніх ін­стан­цій про стя­гне­н­ня з ро­сій­сько­го «Ае­ро­фло­ту» штра­фів за по­льо­ти у ане­ксо­ва­ний Крим. Зокре­ма, ска­со­ва­но по­ста­но­ви Окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Ки­є­ва та Ки­їв­сько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду про стя­гне­н­ня штра­фів. За­га­лом Державіаслужба оштра­фу­ва­ла «Ае­ро­флот» май­же на 200 млн. гри­вень в трав­ні цьо­го ро­ку. Сво­їм же рі­ше­н­ням ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд від­мі­нив один з штра­фів на 136 тис. гри­вень. Окрім то­го, ще біль­ше ви­кли­ка­ти зди­ву­ва­н­ня, Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд ді­йшов ви­снов­ку, що «су­да­ми пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­ції не з’ясо­ва­ні об­ста­ви­ни спра­ви, що ма­ють зна­че­н­ня для пра­виль­но­го її ви­рі­ше­н­ня»?!

На­га­да­є­мо, що на­кла­да­ти сан­кції на ро­сій­ські авіа­ком­па­нії, які здій­сню­ють пе­ре­льо­ти в Крим, Укра­ї­на по­ча­ла ще влі­тку ми­ну­ло­го ро­ку, слі­дом за рі­ше­н­ням Єв­ро­пей­сько­го со­ю­зу на­кла­сти сан­кції за по­льо­ти в Крим на ро­сій­ську авіакомпанію «До­бро­лет». За­га­лом же, за по ру­ше н ня ро сійсь ки­ми авіа­ком­па­ні­я­ми по­ві­тря­но­го про­сто­ру над те­ри­то­рі­єю АР Крим Державіаслужба ви­не­сла 3,493 тис. по­ста­нов на за­галь­ну су­му 475,048 міль­йо­на гри­вень. Як зві­ту­ва­ли в Мі­нін­фра­стру­кту­ри ра­ні­ше, най­біль­шу кіль­кість справ укра­їн­ська авіа­вла­да від­кри­ла сто­сов­но авіа­ком­па­ній «Ае­ро­флот — ро­сій­ські авіа­лі­нії» (1,429 ти­ся­чі по­ста­нов), «Вім-Авіа» — (784), «Тран­са­е­ро» — (263), «Ураль­ські авіа­лі­нії» — (257) і авіа­ком­па­нії «Гло­бус» — (208).

«День» звер­нув­ся до екс­пер­тів з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти по­лі­ти­чні наслідки рі­ше­н­ня Ви­що­го адмін­су­ду і роз­по­ві­сти, як укра­їн­ській вла­ді по­кла­сти край не­за­кон­но­му ту­ри­зму в Крим єв­ро­пей­ських де­пу­та­тів.

«МИ МА­Є­МО БУ­ТИ ПО­СЛІ­ДОВ­НИ­МИ ПО ВСІМ НАПРЯМАМ»

Ре­фат ЧУ­БА­РОВ, на­ро­дний де­пу­тат Вер­хов­ної Ра­ди, гла­ва Ме­джлі­су крим­ських та­тар:

— Я звер нув ува гу ко лег, які зай ма ють ся кримсь ки ми спра ва - ми, на це рі шен ня су ду і вва жаю це — про­сто плю­вок у на­шу сто­ро­ну. Це рі­ше­н­ня свід­чить про ду­же від­вер­ту роз­бі­жність у на­шій дер­жа­ві у під­хо­дах що­до Ро­сії як оку­пан та. З од но го бо ку ми ви ма га є - мо від сві­то­вої спіль­но­ти по­си­лен - ня сан к цій, бло ка ди будь- яких зв’яз­ків з Кри­мом і во­дно­час сво­ї­ми рі шен ня ми ми від бі лю є мо ро - сійсь кі під при єм ст ва і ком па нії, які по ру шу ють об ме жен ня. « Ае­ро флот » — це од на з ро сійсь - ких авіа ком па ній, яка що ден но де­ся­тки ра­зів по­ру­шує су­ве­ре­ні­тет Укра ї ни сво ї ми лі та ка ми, які лі - та ють до оку по ва но го Кри му, по­ру­шу­ю­чи укра­їн­ські за­ко­ни.

Рі шен ня Ви що го ад мі ніс т ра - тив­но­го су­ду це — удар по су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни із се­ре­ди­ни і з бо­ку суд­дів­сько­го кор­пу­су, який має за­хи­ща­ти за­ко­ни.

Ці суд­ді, що ухва­ли­ли та­ке рі­шен ня, ма ють не гай но по ки ну ти свої по са ди. Зро зу мі ло, що са мі во ни цьо го не зроб лять, але як тіль ки по чнеть ся за сі дан ня Вер­хов­ної Ра­ди, ми, де­пу­та­ти, бу­де мо про це го во ри ти. Це гань ба для Укра ї ни, во ни не ма ли цьо го ро­би­ти.

Що сто су єть ся не що дав ньо го ві­зи­ту у Крим фран­цузь­ких де­пу­та­тів і те­пер новини про те, що ту- ди зби­ра­ю­ться їха­ти іта­лій­ські де­пу­та­ти, все це лан­ки одно­го лан­цю­га. Якщо ми бу­де­мо да­лі за­ли­ша­ти­ся не­по­слі­дов­ни­ми, то бу­дуть роз­ми­ва­ти су­ве­ре­ні­тет Укра­ї­ни, по­чи­на­ю­чи від ві­зи­тів окре­мих де­пу­та­тів ін­ших кра­їн, по­тім та­ки­ми рі­ше­н­ня­ми укра­їн­ських су­дів, а по­тім хтось бу­де за­зі­ха­ти ще на ін­ші те­ри­то­рії на­шої дер­жа­ви, що я на­зи­ваю роз­ми­ва­ти су­ве­ре­ні­тет. Ми ма­є­мо бу­ти по­слі­дов­ни­ми по всім напрямам, пов’ яза­них з на­шою по­лі­ти­кою що­до від­но­ше­н­ня до Ро­сії, що­до оку­по­ва­них те­ри­то­рій, які сьо­го­дні кон­тро­лю­ю­ться бо­йо­ви­ка­ми.

Як зі всім цим бо­ро­ти­ся? Ду­маю, що вза­га­лі РНБО по­вин­но пе­ре­би­ра­ти на се­бе пов­ну ко­ор­ди­на­цію всіх та­кти­чних і стра­те­гі­чних спря­мо­ва­них з оку­по­ва­ним Кри­мом і те­ри­то­рі­я­ми. Бо при від­су­тно­сті чі­ткої ко­ор­ди­на­ції і вла­сне са­мої стра­те­гії, дер­жав­ні ор­га­ни, спе­ці­аль­ні гіл­ки вла­ди, зокре­ма судова про­сто йдуть у рі­зні сто­ро­ни і тим са­мим руй­ну­ють дер­жа­ву.

Зві­сно, що всі мі­ні­стер­ства і ві­дом­ства ма­ють гра­ти свою роль, але хтось має сту­кну­ти по сто­лу. Ме­ні зда­є­ться, це має зро­би­ти пре­зи­дент і да­ти від­по­від­ні до­ру­че­н­ня РНБО. І має бу­ти якийсь дер­жав­ний ор­ган у хо­ро­шо­му сен­сі цьо­го сло­ва цер­бер, який бу­де про­сто ста­ви­ти на мі­сце цих чи­нов­ни­ків, що зар­ва­ли­ся. І та­ким цер­бе­ром, який сто­я­ти­ме на сто­ро­жі дер­жав­них ін­те­ре­сів, має бу­ти РНБО.

«ОКРІМ ТО­ГО, ЩОБ НА­КЛА­ДА­ТИ ШТРА­ФИ, ПО­ТРІ­БНО ЇХ СТЯ­ГНУ­ТИ»

Ан­дрій ГУК, стар­ший юрист, адво­кат «Marchenko Danevych»:

— Спра­ва в то­му, що є ду­же бага то по ста нов Дер жа ві ас луж би про на­кла­де­н­ня штра­фу за ко­жен окре мий по льо ти в Крим. Тоб то, один рейс — один штраф. І ці всі по­ста­но­ви «Ае­ро­флот» оскар­жує в су­ді. Але оскар­же­н­ня по­ста­нов їх ав то ма тич но не від мі няє. Те, що «Ае­ро­фло­ту» від­мов­ля­ють в за­до­во­лен­ні по­зо­ву. озна­чає, що по­ста­но­ва за­ли­ша­є­ться чин­ною. В да­но­му ви пад ку, по од но му із про ко - лів, Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд від мі нив рі шен ня по пе ред ніх ін - стан цій про стяг нен ня з ро сійсь - ко­го «Ае­ро­фло­ту» одно­го із штра­фів за по льо ти в анек со ва ний Крим і на­пра­вив спра­ву на но­вий роз гляд. Всі ін ші по ста но ви і штра­фи за­ли­ши­ли­ся в си­лі.

У ре­зуль­та­ті від­бу­де­ться но­вий роз гляд спра ви, але в кін це во му ра хун ку, « Ае­ро флот » не змо же ска­су­ва­ти ці штра­фи, то­му що по­зо­ви про­ти авіа­ком­па­нії об­ґрун­то­ва­ні і під­став для їх ска­су­ва­н­ня — не­має.

Ін­ша спра­ва, в то­му, що окрім то­го, щоб на­кла­да­ти штра­фи, по - трі­бно їх стя­гну­ти. Отри­ма­ти гро - ші за на­кла­де­ні штра­фи — до­во­лі скла­дно, адже штра­фу­є­ться осо­ба, яка зна­хо­ди­ться в Ро­сій­ській фе­де­ра­ції. До то­го ж, на скіль­ки ме­ні ві до мо, по ки що жо ден штраф не був стя­гне­ний.

Втім, якщо ро­сій­ські ком­па­нії і на да лі не ви ко ну ва ти муть рі - шень укра­їн­ських су­дів, по­яснює юрист, Дер­жав­на авіа­цій­на слу­жба мо­же звер­ну­ти­ся в Між­на­ро­дну ор га ні за цію ци віль ної аві а ції (ІКАО), в якій є про­це­ду­ри скарг. Та ка скар га від Укра ї ни мо же при­зве­сти до то­го, що ІКАО дасть пев­ні ре­ко­мен­да­ції РФ. Та­кож ін­ші кра­ї­ни мо­жуть за­бо­ро­ни­ти пе­ре­літ над сво­ї­ми те­ри­то­рі­я­ми для тих ком­па­ній, які лі­та­ють в Крим. Ра но чи піз но, я пе ре ко на ний, в цю спра ву втру тить ся ІКАО. Укра­ї­на все та­ки по­дасть скар­гу в цю ор­га­ні­за­цію.

«РЕ­А­КЦІЯ МЗС І ВСІХ ОФІ­ЦІЙ­НИХ СТРУ­КТУР НА ВІ­ЗИ­ТИ ДО КРИ­МУ ФРАН­ЦУЗЬ­КИХ ДЕ­ПУ­ТА­ТІВ — НАД­ТО БОЯЗКА»

Ан­дрій КЛИ­МЕН­КО, го­лов­ний ре­да­ктор Black Sea News:

— У ме­не, як і у ба­га­тьох, ви­ник по­див з при­во­ду та­ко­го рі­ше­н­ня Ви що го ад мі ніс т ра тив но го су - ду. Те­о­ре­ти­чно мо­жна при­пу­ска - ти, зви чай но, що « Ае­ро флот » , який має пред­став­ни­цтво в Ки­є­ві, на­ма­гав­ся впли­ну­ти на су­до­ву си­сте­му й не по­шко­ду­вав гро­шей на юрис тів, які за че пи ти ся за якісь ко­ми й тра­кту­ва­н­ня в ко­де­ксах.

Що ми ма­є­мо, ви­хо­дя­чи із за - яви Ви­що­го ам­дін­су­ду? Та­ке фор­му лю ван ня: « су ди по пе ред ніх ін­стан­цій вста­но­ви­ли на­яв­ність по­ру­шень і правил по­ряд­ку ви­ко­ри­ста­н­ня і т.д. Про­те, в про­то­ко­лі на­ве­де­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, але не на­ве де ні об ста ви ни що до під твер д - же­н­ня пра­во­по­ру­шень». Ця фра­за й ви кли кає без ліч за пи тань. Які мо­жуть бу­ти об­ста­ви­ни? Лі­та­ки лі­та­ють за роз­кла­дом, який є в усіх ае­ро пор тах. І це ви кли кає в ме не ба­га­то сум­ні­вів і пі­дозр.

І якою має бу­ти ре­а­кція на оче­вид ні по ру шен ня з бо ку ро сійсь - ких ком­па­ній, і в да­но­му ви­пад­ку авіа­пе­ре­ві­зни­ка «Ае­ро­фло­ту»? Ду­маю, що пра­кти­ка, яка скла­ла­ся сьо­го­дні, що­до оку­по­ва­но­го Кри­му ви ма гає вне сен ня чи то по пра вок до ко­де­ксів, чи то яко­гось роз’яснен ня ви щих су до вих ін стан цій, щоб не бу ло ні я кої тя га ни ни для ви­не­се­н­ня від­по­від­них вер­ди­ктів. Не мо­же­мо ж ми за ко­жним фа­ктом по си ла ти роз від ни ка- не ле га - ла, який там фо­то­гра­фу­ва­ти­ме й зби­ра­ти­ме па­пе­ро­ві до­ка­зи.

— Як ук ра їнсь кій вла ді слід бу­ло від­ре­а­гу­ва­ти на ві­зи­ти фран­цузь ких де пу та тів і се на то рів до оку­по­ва­но­го Кри­му?

— Ре ак ція МЗС і всіх офі цій - них струк тур на ві зи ти до Кри му фран­цузь­ких де­пу­та­тів - над­то бо­яз ка. У да но му ви пад ку йдеть ся про те, що ці па­но­ве по­ру­ши­ли наш кри­мі­наль­ний ко­декс, ста­т­тю 332-1, що бу­ла вве­де­на до Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу в кві­тні ми­ну­ло­го ро ку, ко ли ухва лю ва ли за кон про оку­по­ва­ні те­ри­то­рії. Ця ста­т­тя на­зи­ва­є­ться «По­ру­шен ня по - ряд ку в’ їз ду на тим ча со во оку по - ва ну те ри то рію й ви їз ду з неї » . А це пе­ред­ба­чає по­збав­ле­н­ня во­лі на три ро ки, ті ж дії, здій с не ні з яв­ною змо­вою гру­пою осіб або слу­жбо­вою осо­бою з ви­ко­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, по­збав­ле­н­ням во­лі від трьох до п’яти ро­ків, а дії, здій с не ні ор га ні зо ва ною гру - пою, ка­ра­ю­ться по­збав­ле­н­ням во­лі на тер­мін від п’яти до во­сьми ро­ків. На мій по гляд, адек ват ни ми ма ли бу ти дії: Ге не раль на про ку - ра­ту­ра або про­ку­ра­ту­ра Ав­то­ном - ної Ре­спу­блі­ки Крим, яка пе­ре­бу­ває в Ки є ві, по вин ні по ру ши ти кри­мі­наль­ну спра­ву на цих ді­я­чів за ці­єю стат­тею, оскіль­ки це бу­ла ор га ні зо ва на гру па, умис не пуб - лі­чне де­мон­стра­тив­не по­ру­ше­н­ня. І тут же ви­ма­га­ти їхньо­го до­пи­ту у Фран ції, у ви пад ку, як що це не - мо­жли­во, ого­ло­си­ти їх у роз­шук Ін­тер­пол. Зро­би­ти все, щоб ці лю­ди бу­ли ви­кли­ка­ні на до­пит, щоб їм бу­ло пред’яв­ле­не зви­ну­ва­че­н­ня. Ось це все бу ло б, на мій по гляд, аде­ква­тним хо­дом, щоб і ін­шим не кор­ті­ло, й Укра­ї­на б то­ді по­ка­за­ла, що не зби­ра­є­ться про­сто жу­ри­ти або ма­ха­ти паль­цем на іно­зем­ців, які ско­ї­ли кри­мі­наль­ний зло­чин.

Чо­му це не ро­би­ться? Ду­маю, що тре­ба по­ста­ви­ти пи­та­н­ня про­ку ра ту рі Ав­то ном ної Рес пуб лі ки Крим або Ге­не­раль­ній про­ку­ра­ту­рі. В уся­ко­му ра­зі, де­пу­тат Ге­ор­гій Лог вінсь кий не так дав но ви сло - вив точ ку зо ру, що за та кий зло - чин тре­ба по­ру­шу­ва­ти кри­мі­наль­не пе­ре­слі­ду­ва­н­ня що­до фран­цузь­ких де­пу­та­тів.

І для цьо­го не тре­ба ні­якої по­лі тич ної во лі. Тре ба прос то за ко - ни ви ко ну ва ти. Ми ма є мо факт, ко­ли ор­га­ні­зо­ва­на гру­па гро­ма­дян - де пу та тів Фран ції ор га ні зу ва ла спе­ці­аль­ну по­їзд­ку й ще при­ле­ті­ла на ро­сій­сько­му чар­те­рі на ко­шти ні­би­то «ро­сій­сько­го фон­ду ми­ру » . Во ни ще й не за свої гро ші при ле ті ли. Це по лі тич на ко руп - ція, за яку слід ка ра ти. На прик - лад, як це ро бить ся у Ве ли кій Бри та нії. Якщо там де пу тат ле - тить за чийсь чу жий ра ху нок, то він по дає у від став ку. То му й тут тре­ба про­сто до­ти­сну­ти цю си­ту­а­цію, щоб усі ро­зумі­ли, що Укра­ї­на ду­же жорс­тко й актив­но ре­а­гу­ва­ти­ме на по­ді­бну си­ту­а­цію.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.