За­мі­ни­ти тих, хто во­ює вже рік

Із Тер­но­по­ля бій­ці 44-ї бри­га­ди ви­ру­ши­ли на схід Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День України - Там­та ГУГУШВІЛІ, Тер­но­піль

29 ли­пня во­ї­ни 44- ї окре­мої артилерійської бри­га­ди по­їха­ли на схід. Про­во­джа­ти бій­ців на за­лі­зни­чний вок­зал при­йшли тер­но­по­ля­ни — во­лон­те­ри, пред­став­ни­ки мі­сце­вої вла­ди.

« Близь­ко ста во­ї­нів 44- ї бри­га­ди їдуть у ра­йон схі­дної Укра­ї­ни. Ці бій­ці, в основ­но­му, з пів­ден­них обла­стей, а та­кож із цен­траль­них і схі­дних ре­гіо­нів. Тер­мін пе­ре­бу­ва­н­ня на схо­ді по­ві­дом­лять уже на мі­сці. Там вій­сько­ві прой­дуть бо­йо­ве зла­го­дже­н­ня. У Тер­но­по­лі во­ни бу­ли пев- ний час, пе­ре­бу­ва­ли та­кож на по­лі­го­ні. Подаль­шу під­го­тов­ку прой­дуть на схо­ді. Усі бій­ці за­без­пе­че­ні фор­мою, одя­гом, про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня. Ці во­ї­ни ще не слу­жи­ли на схо­ді. Бій­ці, яких від­прав­ля­є­мо сьо­го­дні, час­тко­во за­мі­ня­ти­муть вій­сько­вих, які вже від­слу­жи­ли в зо­ні АТО » , — за­зна­чив тим­ча­со­вий ви­ко­ну­вач обов’яз­ків за­сту­пни­ка ко­ман­ди­ра 44- ї окре­мої артилерійської бри­га­ди по ро­бо­ті з осо­бо­вим скла­дом Ан­дрій Бойко.

Во­лон­те­ри Ло­гі­сти­чно­го цен­тру до­по­мо­ги бій­цям АТО бра­ли участь у до­уком­пле­кту­ван­ні во­ї­нів. «Ми пе­ре­да­ли ме­ди­ка­мен­ти, ка­ре­ма­ти, спаль­ні мі­шки, кіль­ком бій­цям ви­да­ли бер­ці, фор­му, а та- кож ке­пки, фут­бол­ки. Ко­жно­му із за­хи­сни­ків Укра­ї­ни, яких від­пра­ви­ли сьо­го­дні на схід, пе­ре­да­ли та­лі­сма­ни — си­ньо-жов­ті стрі­чки, що ви­го­тов­ля­ли ді­ти. Це — обереги, щоб хло­пці по­вер­та­ли­ся до­до­му жи­ви­ми», — роз­по­від­ає во­лон­тер Ло­гі­сти­чно­го цен­тру до­по­мо­ги бій­цям АТО Оля Дя­чи­шин.

ФО­ТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.