У спра­ві Сен­цо­ва до­пи­та­ли свід­ка

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учо­ра в Пів­ні­чно-Кав­казь­ко­му окру­жно­му вій­сько­во­му су­ді Ро­сто­ва-на-До­ну ві­дбу­ли­ся чер­го­ві слу­ха­н­ня у спра­ві укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра Оле­га Сен­цо­ва та акти­ві­ста Оле­ксан­дра Коль­чен­ка. У Ро­сії їх зви­ну­ва­чу­ють в ор­га­ні­за­ції те­ра­ктів у Кри­му.

У су­ді до­пи­та­ли свід­ка Оле­ксан­дра Пи­ро­го­ва. Адво­кат Сен­цо­ва Дми­тро Дін­зе оха­ра­кте­ри­зу­вав йо­го як «про­во­ка­то­ра ФСБ». «Пи­ро­гов у цій спра­ві клю­чо­ва фі­гу­ра. На дум­ку слід­ства, Пи­ро­гов мав ви­го­то­ви­ти бом­бу для ви­бу­ху пам’ятни­ка Ле­ні­ну в Сім­фе­ро­по­лі», на­во­дить сло­ва адво­ка­та «Ра­діо Сво­бо­да».

На­га­да­є­мо, Сен­цо­ва та Коль­чен­ка за­а­ре­шту­ва­ли у трав­ні 2014 ро­ку. ФСБ ого­ло­си­ла, що во­ни є чле­на­ми за­бо­ро­не­ної в Ро­сії укра­їн­ської ор­га­ні­за­ції «Пра­вий се­ктор». Коль­чен­ку за­гро­жує мі­ні­мум 10 ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі, а Сен­цо­ву — 20. Оби­два про­ви­ну за­пе­ре­чу­ють з дня їх за­три­ма­н­ня.

ФО­ТО З САЙ­ТА RADIOSVOBODA.ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.