«Оде­ський екс­пе­ри­мент Са­а­ка­шві­лі»

Мі­сце­ві екс­пер­ти оці­ню­ють ді­яль­ність го­ло­ви обл­держ­адмі­ні­стра­ції за два мі­ся­ці пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

На­та­лія БЕЗВОЗЮК, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Від при зна чен ня Ми ха ї ла Саа каш ві лі го ло вою Одесь - кої об лас ної ад мі ніс т ра ції ми­ну ло два мі ся ці. Зви чай - но, че ка ти яки хось сут тє вих ре - зуль та тів по ки за ра но, але про - слід­ку­ва­ти тен­ден­цію ро­бо­ти очіль­ни ка Оде щи ни — вже мож на. За цей час він точ но встиг обі гна ти всіх сво їх по пе ред ни ків і ді ючих ке­рів­ни­ків обла­стей по ча­сто­ті зга­ду ва нос ті у ЗМІ: по їз д ки в мар ш - ру­тках, скан­да­ли з про­ку­ро­ра­ми і го ло вою дер жа ві ас луж би, звіль - нен ня глав рай он них ад мі ніс т ра - цій, за­мі­на ке­рів­ни­цтва Іл­лі­чів­сько­го пор­ту, зне­се­н­ня бе­тон­них за - го рож на пля жі... Бу ли да ні обі - цян­ки що­до ство­ре­н­ня Цен­тру адмі ніс т ра тив них по слуг, бу дів ни­цтва до­ріг, по­кра­ще­н­ня ін­фра­стру­кту­ри, ре­фор­му­ва­н­ня ми­тни­ці, роз­го ну ко руп ці о не рів... От­же, як оде си ти оці ню ють ді яль ність Ми - ха­ї­ла Са­а­ка­шві­лі за два мі­ся­ці пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді.

«СА­А­КА­ШВІ­ЛІ ПРА­ЦЮЄ У ЧО­ТИ­РЬОХ НА­ПРЯМ­КАХ...»

Ген­на­дій ЧИ­ЖОВ,

по­лі­то­лог:

— Ми­ха­їл Са­а­ка­шві­лі по­ка­зав ви­со­кий рі­вень ко­му­ні­ка­ції, у ньо­го чу­до­ва пі­ар-під­трим­ка. А там, де пі­ар, там і по­пу­лізм. Осо­бли­вість йо­го ді­яль­но­сті — спро­ба пра­цю­ва­ти від­ра­зу на чо­ти­ри на­прям­ки.

Пер­ший — пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня ін­фор­ма­цій­но­го по­ля під се­бе. Ін­фор­ма­цій­ні при­во­ди ство­рює не гу­бер­на­тор, їх ство­рю­ють для ньо­го, а Са­а­ка­шві­лі за­ли­ша­є­ться ли­ше ви­їжджа­ти на по­дії. Дру­гий — ка­дро­ва по­лі­ти­ка, що ви­рі­зня­є­ться ви­со­ким рів­нем по­пу­лі­зму. Йо­го за­сту­пник Юлія Ма­ру­шев­ська не мо­же бу­ти ві­це-гу­бер­на­то­ром за стан­дар­та­ми укра­їн­ської дер­жав­ної слу­жби: во­на не ма­ла управ­лін­сько­го до­сві­ду. Хо­ро­ший чи­нов­ник та­ко­го рів­ня фор­му­є­ться від 5 до 10 ро­ків.

Що сто­су­є­ться глав ра­йон­них адмі­ні­стра­цій — тут теж пі­ар. При по­шу­ку кан­ди­да­тів не був за­да­ний пер­вин­ний кри­те­рій від­бо­ру, тож отри­ма­ли ве­ли­ку кіль­кість ре­зю­ме — 250 осіб на мі­сце, а сер­йо­зні лю­ди не ста­ли по­да­ва­ти ан­кет. Не­об­хі­дно бу­ло за­да­ти кри­те­рії: як мі­ні­мум 2-3 ро­ки на слу­жбі, 5-6 ро­ків управ­лін­сько­го до­сві­ду, на­яв­ність сер­йо­зних знань, апро­бо­ва­них на до­сві­ді.

Тре­тій на­пря­мок — не­фор­маль­на мі­сце­ва ан­ти­ко­ру­пцій­на ре­фор­ма. Якщо у лю­ди­ни, ви­кри­тої в ко­ру­пції, є пу­блі­чний ка­пі­тал, ав­то­ри­тет у сус піль ст ві, то її ніх то не чі пає. Якщо ж во­на не за­йма­ла­ся пі­а­ром, на неї по­чи­на­ють ти­сну­ти. Фун­кціо­наль­ні обов’яз­ки гу­бер­на­то­ра не пе­ред­ба­ча­ють вка­зів­ки про­ку­ро­рам, ми­тни­ці й си­ло­ви­кам. Він ли­ше ко­ор­ди­на­тор. Са­а­ка­шві­лі при­хо­дить на пляж і дає роз­по­ря­дже­н­ня знести пар кан, а це не вхо дить у йо го обов’яз­ки. Це мо­же ма­ти ли­ше ре­ко­мен­да­цій­ний ха­ра­ктер.

Остан­ній на­пря­мок — ін­ве­сти­цій­ний. Ді­яль­ність є, але ми не зна­є­мо по­дро­биць, тіль­ки чу­є­мо, що бу­дуть ін вес то ри з Гру зії, Аме ри ки. Як мо­жна без ре­фор­ми су­до­вої, без роз­став­ля­н­ня кадрів на мі­сцях, за­лу­ча­ти сю­ди ін­ве­сто­рів під своє ім’я? Ми пе­ред­ба­ча­є­мо, що гу­бер­на­тор пі­де на під­ви­ще­н­ня в гру­дні. А лю­ди за­ли­ша­ться з пу­сто­по­ро­жні­ми обі­цян­ка­ми, адже не­має за­хи­сту ін­ве­сто­рів, в пер­шу чер­гу за­ко­но­дав­чо­го, га­ран­тій­но­го. Ін­ве­сто­ри при­йдуть, ко­ли бу­де до­три­ма­ний стан­дарт — ко­ли пів­рі­чний зо­ло­то­ва­лю­тний за­пас НБУ до­рів­ню­ва­ти­ме роз­мі­ру ше­сти­мі­ся­чно­го ім­пор­ту. То­ді са­ме стра­те­гі­чні, а не спе­ку­ля­тив­ні ін­ве­сто­ри, сю­ди по­да­ва­ти­муть за­яв­ки.

Гу­бер­на­тор за­раз має звер­ну­ти ува­гу на ін­фра­стру­кту­ру. Йо­го мо­жли­во­сті ло­бі­стів пе­ред Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів ду­же ве­ли­кі. Йо­му слід зайня­ти­ся еко­но­мі­кою, про­ве­сти роз­ши­ре­ні ко­ле­гії Обла­сної адмі­ні­стра­ції в ко­жно­му ра­йо­ні. Це дасть ефект. Ін­ше пи­та­н­ня: чи по­трі­бно йо­му це? Він мо­же по­вер­ну­ти до­ві­ру до вла­ди че­рез свою ре­пу­та­цію, ло­каль­ний гру­зин­ський успіх і не­стан­дар­тний під­хід: він хо­дить пі­шки, спіл­ку­є­ться з лю­дьми, від­кли­ка­є­ться на проб ле ми. У ком п лек сі це дасть ефект до­ві­ри від на­се­ле­н­ня.

Оде­са — не ли­ше екс­пе­ри­мент, а й спро­ба за­да­ти тон реформам. Са­а­ка­шві­лі — мо­де­ра­тор ре­форм, але вна­слі­док то­го, що йо­го мо­жли­во­сті не та­кі вже ве­ли­кі, це від­бу­ва­є­ться біль­ше у вір­ту­аль­но­му про­сто­рі. Про­те, це та­кож ве­ли­кий ка­пі­тал, який мо­же бу­ти кон­вер­то­ва­ний в успіх ре­форм, ста­ти по­штов­хом для них.

«ПО­КИ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ НО­ВО­ГО ГУ­БЕР­НА­ТОР­СТВА МА­ЮТЬ ЗДЕ­БІЛЬ­ШО­ГО ХА­РА­КТЕР УСПІ­ШНО­ГО PR»

Де­нис КУЗЬМIН,

по­лі­то­лог:

— По­ки ре­зуль­та­ти но­во­го гу­бер­на­тор­ства ма­ють зде­біль­шо­го ха­ра­ктер успі­шно­го PR. Ре­аль­них гу­бер­на­тор­ських пов­но­ва­жень аб­со­лю­тно не­до­ста­тньо для ам­бі­тних пла­нів ре­форм. Про­те, пе­ре­по­лох у ста­рій оде­ській елі­ті оче­ви­дний, і без сер­йо­зної зов­ні­шньої дії по­до­ла­ти за­мкну­те коло по­лі­ти­ко-еко­но­мі­чних ко­ру­пцій­них схем не­мо­жли­во. Оде­са опи­ни­ла­ся в цен­трі ува­ги, зокре­ма й на між­на­ро­дно­му рів­ні, що до­дає тут ба­га­тьом опти­мі­зму. Оде­са як ре­гіо­наль­ний і між­на­ро­дний центр ли­ше під­си­лить укра­їн­ську дер­жав­ність і до­ве­де ре­аль­ний на­мір Ки­є­ва бу­ду­ва­ти пов­но­цін­ну укра­їн­ську по­лі­ти­чну на­цію лю­дей рі­зних мов, куль­тур і по­гля­дів. Оде­са для цьо­го під­хо­дить іде­аль­но, і її успіх має по­ста­ви­ти хрест на ймо­вір­них се­па­ра­тист­ських на­стро­ях і під­твер­ди­ти єв­ро­пей­ський курс на­шої кра­ї­ни.

Ка­дро­ва по­лі­ти­ка вель­ми ри­зи­ко­ва­на. При­зна­че­н­ня ефе­ктні, але без над­зви­чай­них пов­но­ва­жень ма­ло чо­го вар­ті. Са­бо­таж з бо­ку ста­рої си­сте­ми зна­чний, в її роз­по­ря­джен­ні й су­ди, й дво­зна­чні за­ко­но­дав­чі нор­ми. Ви­бір лю­дей, які то­чно не пов’яза­ні ні з чи­ї­ми бі­зне­сін­те­ре­са­ми, має під­трим­ку го­ро­дян. Про­те кре­дит до­ві­ри мо­же бу­ти швид­ко ви­чер­па­ний, якщо не бу­дуть ре­а­лі­зо­ва­ні хо­ча б один-два успі­шні ін­ве­сти­цій­ні про­е­кти на осно­ві не­за­ле­жних за­ру­бі­жних про­по­зи­цій.

«ПО­ЧИ­НА­ЮТЬ ВИ­НИ­КА­ТИ ПІ­ДО­ЗРИ, ЩО СА­А­КА­ШВІ­ЛІ ІГНО­РУЄ КІ­ВА­ЛО­ВА»

Ві­ра ЗА­ПО­РО­ЖЕЦЬ,

жур­на­ліст:

— Я по­ки не на­зва­ла б дії Ми­хаї ла Са а каш ві лі ре фор ма ми. Ре - фор­ми — річ системна. у да­но­му ви­пад ку ми ма є мо спра ву з лю ди - ною, яка са­ма не при­хо­вує, що пе­ре бу ває в Оде сі тим ча со во, й час у неї обме­же­ний. І за цей час во­на має всти­гну­ти зро­би­ти хо­ча б те, що за­дек ла ро ва но, до пус ти мо основ ні ма гіс т ра лі.

Щой­но у нас ви­ни­кає якийсь скан­дал і є до­ку­мен­таль­не під­тверд жен ня, спів ро біт ни ків мит тє во звіль­ня­ють. Будь-яка не­за­ан­га­жо­ва­на лю­ди­на, яка зна­є­ться на то­му, як вла­што­ва­на судова си­сте­ма, мі - лі­ція й про­ку­ра­ту­ра в Оде­сі, ска­же, що стов пом усьо го є Кі ва лов. У ньо­го є свій пул, «свої» за­сту­пни­ки в об лас ній про ку ра ту рі, в од но му ра­йон­но­му кри­мі­наль­но­му су­ді адмі ніс т ра тив ні по са ди обій ма ють йо го ви пус к ни ки, лю ди з без по се - ре­дньо­го ото­че­н­ня. Усе, що ро­бить Са а каш ві лі, об хо дить ці мо мен ти. У ме­не по­чи­на­ють ви­ни­ка­ти пі­до­зри, що він іг но рує цю лю ди ну. То­му що са­ме ці лю­ди чи­нять тиск на біз нес, усе пе ре ті кає са ме до Ки ївсь ко го рай он но го су ду, який пов ніс тю під ко ря єть ся Кі ва ло ву, хо ча не всі те ри то рі аль ні спра ви цьо му су ду під ві дом чі. Не по мі ча - ти цьо­го гу­бер­на­тор не мо­же. Мо­жли во, він не від чув впли ву Кі ва ло - ва тут. Але по ки він йо го не чі пає, все, що від­бу­ва­є­ться, — аб­со­лю­тно не сис тем не.

Кі ва лов — лю ди на, якій від - вер­то про­ти­сто­їть мер мі­ста. Якщо по ду ма ти — з ким стра те гіч но бу - де Кі ва лов? Я ба чу, що й по лі тич - но Са­а­ка­шві­лі на ньо­го ви­му­ше­ний спи­ра­ти­ся че­рез про­ти­сто­я­н­ня між пар­ті­єю «УКРОП» і Са ака­шві­лі.

У Оде сі зу пи ни ло ся ба га то ви - роб ництв. З то го, чи бу дуть во ни від­нов­ле­ні, мо­жна бу­де про­слі­ди­ти, чи ство­рю­ю­ться кра­щі умо­ви для під при єм ців. Тре ба, щоб ми нув час. Ме ні зда єть ся, це не та мо - дель, яку ми че ка ли, яка бу ла в Гру зії. Тим, ко му бу ло доб ре, як і ра ні ше доб ре. Са а каш ві лі го во - рить, що в сі­чні-лю­то­му вар­то че­ка­ти від чут них змін.

«РЕ­АЛЬ­НІ КРО­КИ Й РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ МО­ЖЛИ­ВІ ПІ­СЛЯ ТО­ГО, ЯК МИ­НЕ СЕР­ЙО­ЗНИЙ ВІД­ТИ­НОК ЧА­СУ»

Ва­силь ПО­ПКОВ,

по­лі­то­лог:

— Пи тан ня оцін ки ді яль нос ті ад мі ніс т ра ції зв’ яза не пе ре ду сім з якіс тю жит тя в ре гі о ні — якою мі рою по ліп ши ла ся еко но міч на си ту а ція, зрос ла без пе ка гро ма - дян, якою мі рою ре алі зу ють ся їх - ні гро ма дянсь кі пра ва. Це ком п - лек с на оцін ка. Ви прав лен ня си - ту а ції — пи тан ня не двох мі ся ців, а на ба га то три ва лі шо го ча су. Ми ба­чи­мо, що від­бу­ва­ю­ться рі­ше­н­ня в ка­дро­вій по­лі­ти­ці, є ін­тен­ції що­до еко­но­мі­чної ін­фра­стру­кту­ри ре­гіо­ну, але це все рух від зов­ні­шньо­го до вну­трі­шньо­го. Ре­аль­ні кро­ки й ре зуль та ти мож ли ві пі сля то го, як ми не се рйоз ний цикл — за зви - чай річ ний. Кад ро ва по лі ти ка має скла да ти ся з двох ком по нен тів: сер­йо­зне вив­че­н­ня до­сві­ду кадрів, які вже пра цю ва ли, — в на шо му ре­гіо­ні є ці­ка­ві на­пра­цю­ва­н­ня, та­ла­но­ви­ту мо­лодь не­об­хі­дно на­би­ра­ти, але не за фор­маль­ни­ми, а за осо­бис тіс ни ми озна ка ми.

Ще один кри те рій — ду хов - ний, етич ний. Остан нім ча сом ми сти ка є мо ся з тим, що у розв’ язан - ні вну­трі­шньо­по­лі­ти­чних про­блем і ме­не­джмен­ту існує за­галь­но­сві­то­вий, кос мо по лі тич ний тренд: лю - дей від­би­ра­ють не за на­ціо­наль­ною озна кою, а за при дат ніс тю, ефек - тив ніс тю, вмін ням ви рі шу ва ти стра те гіч ні і так тич ні за вдан ня. У при зна чен ні Ма рії Гай дар не - має яко їсь ек зо ти ки. Тут ін ше пи - тан ня, що сто су єть ся управ лін ня ду же не прос тим по лі ет ніч ним ре - гі о ном. Це ви ма гає не ли ше до сві - ду, а й так ту, жит тє вої муд рос ті, тер пін ня. Я б хо тів, щоб но ва ції й змі ни по зи тив но по зна чи ли ся на до лі ре гі о ну.

Ан­ти ко руп цій ний про цес — пи тан ня, яке ви рі шу єть ся не од - ні­єю-дво ма кам па ні я ми, й не ли - ше в пра­во­вій і си­ло­вій сфе­рах. Во­но за­галь­но­куль­тур­не. Тре­ба мі­ня­ти ба­га­то чо­го в куль­ту­рі дер­жа­ви, в еко­но­міч ній і со­ці­аль­ній по­лі­ти­ці. Лег ко за раз да ва ти якісь оцін - ки, про те слід по ди ви ти ся, якою мі­рою змі­ни­ться на­ша якість жи­т­тя. Важ ли ве не те, щоб пе ре мог ла чи ясь пар тія або чи їсь ам бі ції, а щоб ви гра ло сус піль ст во, прос ті лю ди.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

«МИ ЗРО­БИ­ЛИ ПРЕ­ЗЕН­ТА­ЦІЮ МО­ДЕ­ЛІ РЕ­ВО­ЛЮ­ЦІЙ­НО­ГО ДЛЯ УКРА­Ї­НИ МИ­ТНО­ГО ТЕР­МІ­НА­ЛУ В ОДЕ­СІ, — ДІ­ЛИ­ТЬСЯ ОСТАН­НІ­МИ НО­ВИ­НА­МИ МИ­ХА­ЇЛ СА­А­КА­ШВІ­ЛІ У СЕ­БЕ НА «ФЕЙС­БУ­ЦІ». — У ЦИХ НО­ВИХ ТЕР­МІ­НА­ЛАХ ПРО­ВО­ДИ­ТИ­МЕ­ТЬСЯ ДО­ГЛЯД МА­КСИ­МУМ 5—7 % КОН­ТЕЙ­НЕ­РІВ, УСІ ОСНОВ­НІ РІ­ШЕ­Н­НЯ ПРИ­ЙМА­ТИ­МУ­ТЬСЯ КОМП`ЮТЕ­РОМ, ОТ­ЖЕ, ЧАС ПРО­ХО­ДЖЕ­Н­НЯ ДО­ГЛЯ­ДУ БУ­ДЕ СКО­РО­ЧЕ­НО ДО 15 ХВИ­ЛИН, ЗА­МІСТЬ ТЕ­ПЕ­РІ­ШНІХ ДЕ­КІЛЬ­КОХ ДНІВ. ЯКЩО НАМ ДУ­ЖЕ НЕ ЗА­ВА­ЖА­ТИ­МУТЬ, МИ ПО­БУ­ДУ­Є­МО НО­ВІ ТЕР­МІ­НА­ЛИ ПРО­ТЯ­ГОМ 100 ДНІВ І ПОВ­НІ­СТЮ ПЕ­РЕ­КРИ­Є­МО КОН­ТРА­БАН­ДУ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.