Ро­бо­ти до­по­мо­жуть лі­ку­ва­ти лю­дей

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ком­па­нія Panasonic System Solutions Asia Pacific (PSSAP) і ве­ли­ка сін­га­пур­ська клі­ні­ка Changi General Hospital (CGH) при­сту­пи­ли до впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій­них ро­бо­ти­зо­ва­них те­хно­ло­гій в ме­ди­ци­ні, пе­ре­дає пор­тал hi-tech.ua. CGH став пер­шою ба­га­то­про­філь­ною лі­кар­ською уста­но­вою за ме­жа­ми Япо­нії, що по­ча­ла екс­пе­ри­мен­таль­не ви­ко­ри­ста­н­ня ав­то­ном­них ро­бо­тів Panasonic Hospi. Ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні по­мі­чни­ки по­вин­ні під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність мед­пер­со­на­лу, звіль­нив­ши йо­го від ру­тин­них зав­дань: до­став­ки лі­ків, ла­бо­ра­тор­них проб, ана­лі­зів і істо­рій хво­ро­би па­ці­єн­тів.

Ро­бо­ти го­то­ві до ро­бо­ти 24 го­ди­ни на до­бу сім днів в ти­ждень. Во­ни обла­дна­ні си­сте­мою за­хи­сту від зло­му — до­ступ до їх вмі­сту від­кри­ва­є­ться тіль­ки за до­по­мо­гою ав­то­ри­зо­ва­ної ID- кар­ти.

Це ви­клю­чає кра­діж­ку і псу­ва­н­ня ван­та­жів, що пе­ре­во­зя­ться ни­ми. Зав­дя­ки си­сте­мі ав­то­ма­ти­чно­го управ­лі­н­ня Panasonic Hospi мо­жуть са­мо­стій­но пе­ре­мі­ща­ти­ся по рі­зних по­вер­хах основ­но­го і до­по­мі­жно­го бу­ді­вель го­спі­та­лю CGH, ко­ри­сту­ю­чись лі­фта­ми.

ФО­ТО З САЙ­ТА WWW.HI-TECH.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.