Сум­ський «бур­штин» ви­ве­дуть на чи­сту во­ду?

Три­ває слід­ство що­до сум­нів­но­го ви­ро­бни­цтва де­рев­но­го ву­гі­л­ля

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла АКІМЕНКО, Су­ми

«А ось так ви­гля­дає сум­ське «Му­ка­че­во», сум­ський «бур­штин», сум­ські «ко­пан­ки». Це не­ле­галь­ні і на­пів­ле­галь­ні пе­чі (ро­те­ри) по ви­па­лю­ван­ню де­рев­но­го ву­гі­л­ля, — на­пи­сав дня­ми на сво­їй сто­рін­ці у ме­ре­жі Facebook на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Олег Ме­ду­ни­ця. — Про­ду­кція ду­же зат ре­бу­ва­на в кра­ї­нах Єв­ро­пи. Фу­ри з за­кар­пат­ськи­ми но­ме­ра­ми якимсь чи­ном ви­во­зять мі­шки з ву­гі­л­лям з най­від­да­ле­ні­ших лі­со­вих за­ку­тів. Не­ві­до­мі грей­де­ри чи­стять їм до­ро­ги. Хто це все «кри­шує» і на чо­му три­ма­є­ться цей бі­знес, мо­жу ли­ше здо­га­ду­ва­ти­ся. Але він за­раз су- пер­рен­та­бель­ний і то­му кри­мі­на­лі­зо­ва­ний. Не­без­пе­чно ро­би­ти ви­гляд, що йо­го не існує. Ма­са «чор­ної» го­тів­ки, яка тут обер­та­є­ться, не тіль­ки опи­ня­є­ться в ки­ше­нях «кри­шу­валь­ни­ків», але й зго­дом бу­де на­прав­ле­на на ство­ре­н­ня при­ва­тних ар­мій для охо­ро­ни. Але ми не допу­сти­мо пе­ре­тво­ре­н­ня Сум­щи­ни в край «а-ля бур­шти­но­вої ре­спу­блі­ки» по­ліс­ся. Від­пра­цьо­вую ра­зом з пра­ців­ни­ка­ми СБУ ком­плекс за­хо­дів».

У коментарі «Дню» на­ро­дний де­пу­тат по­яснив: «Фо­то, опу­блі­ко­ва­ні на мо­їй сто­рін­ці у ме­ре­жі Fа­се­book, зро­бле­ні у Тро­стя­нець- ко­му ра­йо­ні. Але я знаю, що в ін­ших ра­йо­нах Сум­щи­ни та­кож існує цей бі­знес. Я маю на ме­ті спри­я­ти ле­га­лі­за­ції цьо­го ви­до­бу­ва­н­ня, ви­ве­сти йо­го з ті­ні. За­раз вив­чаю за­ко­но­дав­чу ба­зу, ве­ду пе­ре­го­во­ри і кон­суль­та­ції з ке­рів­ни­цтвом Сум­ської ОДА, аби цей бі­знес став ле­галь­ним, за­без­пе­чу­вав нор­маль­ні умо­ви та до­стой­ну опла­ту пра­ці, від­по­від­ав нор­мам еко­ло­гі­чно­го за­ко­но­дав­ства, став про­зо­рим дже­ре­лом на­пов­не­н­ня бю­дже­ту».

Оле­ся Ра­пу­та, ке­рів­ник прес­слу­жби УСБУ в Сум­ській обла­сті, під­твер­жує: «Так, ми пе­ре­ві­ря­є­мо да­ну ін­фор­ма­цію, оскіль­ки до за- вдань Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни вхо­дить ви­кри­т­тя еко­но­мі­чних зло­чи­нів, які завдають зби­тків дер­жа­ві. На­ра­зі ве­де­ться слід­ство, йо­го ре­зуль­та­ти по­ві­до­ми­мо пі­зні­ше » . Коментар спів­ро­бі­тни­ків МВС най­ла­ко­ні­чні­ший. « За да­ни­ми фа­кта­ми від­кри­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за част. 1. стат­ті 239 Кри­мі­наль­но­го Ко­де­ксу Укра­ї­ни, ве­де­ться до­су­до­ве слід­ство » , — по­ві­до­мив « Дню » Во­ло­ди­мир Кру­пе­цьких, т.в.о. на­чаль­ни­ка ЦГЗ УМВС Укра­ї­ни в Сум­ській обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.