Мі­ністр АПК: «Ці­ни на хліб за­ли­ша­ться ста­біль­ни­ми»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ста­ном на сьо­го­дні Укра­ї­на на­мо­ло­ти­ла вже 25 міль­йо­нів тонн зер­но­вих, що є хо­ро­шим по­ка­зни­ком. «Уро­жай­ність на­віть біль­ша, ніж бу­ла ми­ну­ло­го ро­ку. Це озна­чає, що бу­де хо­ро­ша ва­лю­тна ви­ру­чка, ста­біль­на ва­лю­та, бу­дуть про­ду­кти на при­лав­ках», — за­явив мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Укра­ї­ни Оле­ксій Пав­лен­ко в ефі­рі одно­го зі ЗМІ. За йо­го сло­ва­ми, цьо­го ро­ку на 1 ли­пня Укра­ї­на до­ся­гла ре­кор­дно­го екс­пор­ту в істо­рії кра­ї­ни — 34,5 міль­йо­на тонн. При цьо­му ве­ли­ку ча­сти­ну про­ду­кції аграр­но­го се­кто­ра кра­ї­на про­дає Єв­ро­со­ю­зу. А ось ри­нок Ми­тно­го со­ю­зу в за­галь­ній стру­кту­рі екс­пор­ту за­ймає мен­ше 20%. «Не­за­ле­жно від си­ту­а­ції на схо­ді кра­ї­ни, агро­се­ктор у нас по­ка­зує ста­біль­не зро­ста­н­ня. За­сі­я­ні на­віть Лу­ган­ська і До­не­цька область — на 96% і 99% від­по­від­но. За­раз там три­ває зби­раль­на кам­па­нія», — за­зна­чив мі­ністр. Він та­кож до­дав, що ці­ни на хліб і сіль­сько­го­спо­дар­ську про­ду­кцію за­ли­ша­ться ста­біль­ни­ми. Тенденції до під­ви­ще­н­ня на сьо­го­дні не­має.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.