«Ан­дрей Ше­пти­цький (1865—1944). До 150-річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня» — Му­зей істо­рії мі­ста Ки­є­ва

Den (Ukrainian) - - Культура -

Це — спіль­на акція Му­зею са­краль­но­го ми­сте­цтва ім. Ан­то­нія Пе­тру­ше­ви­ча Львів­ської архієпархії УГКЦ і Му­зею істо­рії мі­ста Ки­є­ва. Основ­на ме­та виставки — від­да­ти ша­ну одно­му з ви­зна­чних гро­мад­ських і ре­лі­гій­них ді­я­чів Укра­ї­ни, пред­став­ни­ко­ві духовної елі­ти — ми­тро­по­ли­то­ві Ан­дрею, який сво­їм жи­т­тям і ді­яль­ні­стю зро­бив не­оці­нен­ний вклад у бо­роть­бу за зро­ста­н­ня на­ціо­наль­ної сві­до­мо­сті та дер­жав­ни­цько­го ми­сле­н­ня, в роз­ви­ток ме­це­нат­ства і під­при­єм­ни­цтва в Укра­ї­ні. В осно­ву екс­по­зи­ції уві­йшли скар­би з Му­зею са­краль­но­го ми­сте­цтва ім. Ан­то­нія Пе­тру­ше­ви­ча Львів­ської архієпархії УГКЦ. Це цін­ні ре­чі з ро­дин­но­го до­му Ше­пти­цьких у с. Прил­би­чі, що на сьо­го­дні скла­да­ють збір­ку «Сту­діон». Та­кож пред­став­ле­но ма­те­рі­а­ли з при­ва­тної ко­ле­кції ро­ди­ни Лі­нин­ських, по­да­ро­ва­ні «Сту­діо­но­ві» для май­бу­тньо­го Му­зею ми­тро­по­ли­та Ан­дрея, а са­ме: герб ро­ди­ни, пе­ча­тка ми­тро­по­ли­та Ан­дрея Ше­пти­цько­го, цер­ков­ні книж­ки, лі­тур­гій­ний по­суд, іко­ни, по­бу­то­ві та осо­би­сті ре­чі. Та­кож екс­по­ну­ю­ться ми­сте­цькі тво­ри Но­ва­ків­сько­го, Бой­чу­ка, Дя­ди­ню­ка, Во­дзі­цької та Бу­то­ви­ча і су­ча­сних ми­тців, зокре­ма Бе­зні­ска та ін­ших. Пер­ли­ною екс­по­зи­ції єу­ні­каль­на ро­бо­та Оле­кси Но­ва­ків­сько­го — пор­трет ми­тро­по­ли­та Ше­пти­цько­го під на­звою «Мойсей» (1915— 1919 рр.) — на фо­то, з якою пов’яза­на ці­ла ле­ген­да: про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків кар­ти­на вва­жа­ла­ся втра­че­ною і зов­сім не­дав­но бу­ла ви­пад­ко­во зна­йде­на свя­ще­ни­ком УГКЦ о. Се­ва­сті­я­ном. Ви­став­ку мо­жна по­ба­чи­ти до 20 сер­пня.

ФОТОІЛЮСТРАЦІЯ З САЙ­ТА PROSTIR.MUSEUM/UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.