«Пе­ре­пра­ва» (The Crossing) — у кі­но­те­а­трах Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

Цю вій­сько­ву дра­му де­я­кі кі­но­кри­ти­ки на­зи­ва­ли «ки­тай­ським Ти­та­ні­ком» — чу­до­во зня­та стрі­чка (спіль­не ви­ро­бни­цтво Ки­таю, Япо­нії, Пів­ден­ної Ко­реї і США), в якій усьо­го по­тро­шку — і вій­на, й ко­ха­н­ня, й смерть, і на­дія... По­дії від­бу­ва­ю­ться під час Ки­тай­ської ре­во­лю­ції. Ве­ли­кий істо­ри­чний епос від­но­сить гля­да­чів у 1940-ті. У цен­трі опо­віда­н­ня три па­ри, чиї до­лі дра­ма­ти­чно пов’яза­ні з по­ді­я­ми, які роз­гор­та­ю­ться на тлі во­єн­них дій. Фільм за­сно­ва­ний на ре­аль­ній тра­ге­дії по­то­пле­н­ня ко­ра­бля «Тай­пін», що став­ся 1949 р. і за­брав жи­т­тя по­над 1500 па­са­жи­рів та екі­па­жу! Лю­бов, роз­ста­ва­н­ня, при­страсть і ви­зна­н­ня, все це май­стер­но по­ка­за­но во­ло­да­рем «Ве­не­ці­ан­сько­го ле­ва», ре­жи­се­ром Джо­ном Ву. Фільм по­єд­нує в со­бі ба­га­то при­кмет «ве­ли­ко­го сти­лю» — мас­шта­бну роз­по­відь, яскра­вих пер­со­на­жів, вра­жа­ю­чі ба­таль­ні сце­ни і тро­хи на­їв­ну, ста­ро­мо­дну, але ду­же щи­ру кі­но­ро­ман­ти­ку «зо­ло­то­го сто­лі­т­тя» Гол­лі­ву­ду.

ФО­ТО З САЙ­ТА KINO-TEATR.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.