«Мо­ло­ко-2015» — із 5 по 8 сер­пня, Оде­са

Den (Ukrainian) - - Культура -

Цьо го річ у Пів ден ній Паль мі рі Фес ти валь те ат рів « Мо ло ко » від бу деть ся вже увось ме. Фо­рум бу­ло за­сно­ва­но в м. Рів­но­му, а по тім він « пе ре їхав » ра - зом із сво їм твор цем Ми хай - лом Жу рав лем, який за раз є ди рек то ром Одесь ко го куль - тур но го цен т ру ( ОКЦ). « Я — при хиль ник тра ди цій но го те - атру, в яко­му не­має епа­та­жу, — го во рить Жу ра вель. — Те атр по­ви­нен хвилювати гля­да­ча, у ви­ста­ві має бу­ти дія, роз­ви­ток ха­ра­кте­рів». Одеському гля­да - че ві про по ну єть ся про гра ма з рі­зним пе­ре­пле­те­н­ням жан­рів — від дра­ми до мю­зи­клу. Уча­сни­ка­ми фе­сти­ва­лю є як уже ви­зна­ні те­а­три, так і мо­ло­ді та­лан­ти, яким да­є­ться шанс вра­зи­ти від­ві­ду­ва­чів сво­їм ми­сте­цтвом. Від­кри­є­ться «Мо­ло­ко-2015» ву­лич - ним дій­ством ROOD, а по­тім гля­да­чі по­ба­чать ре­зо­нан­сну по­ста­нов­ку Іва­но-Фран­ків­сько­го те­а­тру ім. І. Фран­ка «Со­лод­ка Да­ру­ся», яку ре­жи­сер Ро­сти­слав Держипільський по­ста­вив за по­ві­стю Ма­рії Ма­ті­ос, а за­кри­є­ться фест мю­зи­клом Divka (по­ста­нов­ка Оле­ксія Ко­ло­мій­це­ва за п’єсою І.Ко­тля­рев­сько­го «На­тал­ка Пол­тав­ка») Львів­сько - го драм­те­а­тру ім. Ле­сі Укра­їн­ки ( на фо то).

ФО­ТО З САЙ­ТА AFISHALVIV.NET

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.