«Гор­дий Бу­дьщо» Іре­ни До­уско­вої

Den (Ukrainian) - - Культура -

Укра їнсь кі чи та чі про дов жу ють від кри ва ти для се бе роз ма їт тя су - час ної чесь кої лі те ра ту ри. У ви дав ниц т ві « Ко мо ра » по ба чи ла світ книж­ка зна­ної в Че­хії пи­сьмен­ни­ці Іре­ни До­уско­вої «Гор­дий Будь - що» в пе­ре­кла­ді Іри­ни За­бі­я­ки. Дія ро­ма­ну від­бу­ва­є­ться в 1970-х, ко­ли Че­хо­сло­вач­чи­на пі­сля спро­би звіль­не­н­ня з ра­дян­ських обійм і ре­форм опи­ни­ла­ся під «бра­тньою» оку­па­ці­єю — в ре­аль­но­сті сі­ро - го за стою. Ма лень ка Ге лен ка Со уч ко ва про ти став ляє не ве се ло му жи­т­тю свою дитячу ори­гі­наль­ність, фан­та­зію та су­то че­ське по­чу­т­тя абсурдного гу­мо­ру, який, одно­го ра­зу по­мі­тив­ши, вже ні з чим не сплу­та­єш. Так, Ге­лен­ка, по­чув­ши агі­та­цій­ний вір­шик «Гор­дий будь, що...» (і да­лі стан­дар­тний на­бір, чим са­ме має пи­ша­ти­ся юна гро­ма - дян­ка то­та­лі­тар­ної дер­жа­ви), ви­рі­ши­ла, що то — не за­клик, а ім’я гор­до­ви­то­го пер­со­на­жа — Гор­дий Бу­дьщо. Є тут і істо­рії про те, як шко ля рі шу ка ють пар ти зансь кі по хо ван ня Дру гої сві то вої, при то - му, що в Че­хії масштабного пар­ти­зан­сько­го ру­ху й не бу­ло. А ще у книж­ці ба­га­то вір­шів, при­ка­зок, мов­них за­ба­вок і жар­тів. І, на­реш - ті, зі­ткне­н­ня ди­тя­чо­го та до­ро­сло­го сві­ту, яке за будь-яких ча­сів чи ре­жи­мів є над­зви­чай­но плі­дним і для пи­сьмен­ни­ка, й для чи­та­ча.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.