Хто міг би по­ду­ма­ти, що по­лі­ти­ка так збу­джує!

Що­ден­ний са­ти­ри­чний ін­тер­нет-жур­нал «Бе­сэдер?» під­бив під­сум­ки Між­на­ро­дно­го кон­кур­су ка­ри­ка­тур

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Ми ба­га­то че­ка­ли від цьо­го кон­кур­су, але ре­зуль­та­ти перевершили всі спо­ді­ва­н­ня. По­над 200 ро­біт на­ді­сла­ли ху­до­жни­ки з Ро­сії, Укра­ї­ни, Ки­таю, США, Поль­щі, Сер­бії, Гол­лан­дії, Гре­ції, Ма­рок­ко, Іта­лії, Ту­реч­чи­ни, Ар­ген­ти­ни — май­же з 40 кра­їн.

Не зав­жди ро­бо­ти від­по­від­а­ли умо­вам кон­кур­су — «По­лі­ти­ка і секс», але ху­до­жній рі­вень тих, що від­по­від­а­ли, — ви­со­кий.

Чле­ни жу­рі, лю­ди ві­до­мі і до­сить за­кло­по­та­ні, що по­го­ди­ли­ся на цю гро­мад­ську ро­бо­ту, зда­є­ться, вже са­мі бу­ли не ра­ді та­ко­му по­то­ку, але не по­ка­зу­ва­ли ви­ду. Ві­до­мі ка­ри­ка­ту­ри­сти Ан­дрій Біль­жо, Ві­ктор Бо­го­рад, Ми­хай­ло Зла­тков­ський, Сер­гій Тю­нін, пи­сьмен­ник і пу­блі­цист Ві­ктор Шендерович, ві­до­мий се­ксо­лог проф. Лев Ще­глов ува­жно пе­ре­гля­да­ли де­ся­тки ро­біт і над­си­ла­ли свої від­гу­ки.

За та­ко­го, як ви­сло­вив­ся один з уча­сни­ків кон­кур­су, «га­ла­кти­чно­го» жу­рі зна­йти пе­ре­тин ор­біт, зда­ва­ло­ся, над­зви- чай­но важ­ко. Осо­бли­во ба­га­то суперечок ви­кли­ка­ла ро­бо­та, що пре­тен­ду­ва­ла на 1 мі­сце: троє з 7 чле­нів жу­рі ка­те­го­ри­чно ви­сло­ви­ли­ся за, троє ка­те­го­ри­чно про­ти.

Та­кою ж не­о­дно­зна­чною бу­ла ре­а­кція чи­та­чів. Лі­нія роз­ме­жу­ва­н­ня про­йшла при­бли­зно по дер­жав­но­му кор­до­ну РФ. Якщо ро­сі­я­ни зде­біль­шо­го сприйня­ли ка­ри­ка­ту­ру Оле­ксан­дра Зудіна як пе­ре­мо­гу ро­сій­ської ци­ві­лі­за­ції над усі­ма ін­ши­ми, то жи­те­лі ді­а­спо­ри бу­ли по­бла­жли­ві­ши­ми: « Як же во­на всіх за­пе­ре­ма­га­ла! » , по­ві­дом­ляє http://beseder.ru/news/entryid /354.

ПЕР­ШИЙ ПРИЗ $1000 ЖУ­РІ НА­ДА­ЛО ПЕТЕРБУРЖЦЕВІ ОЛЕ­КСАН­ДРУ ЗУДІНУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.